Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2. Prijímacie konanie

Vnútorný predpis 3/2017
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu 3/2011
Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK pri zmene študijného programu z inej vysokej školy a priznanie študijného programu v rámci UK.

Vnútorný predpis 3/2011
Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijnéh programu v rámci UK.
Platný a účinný od 15.3.2011

Vnútorný predpis 10/2009
Smernica dekana FSEV UK o štúdiu predmetov na iných VŠ SR a uznávaní skúšok z iných VŠ SR.
Platný od 18.6.2009 a účinný od 1.7.2009.