Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

7. Akademická knižnica

Vnútorný predpis 8/2012
Smernica dekanky FSEV UK - Výpožičný poriadok Knižnice FSEV UK a príloha č. 1 - Cenník služieb a poplatkov v Knižnici FSEV UK.
Platný a účinný od 3.9.2012.
Ruší sa ním platnosť a účinnosť smernice FSEV UK 9/2009 zo dňa 21.5.2009.

Vnútorný predpis 9/2009
Smernica dekana FSEV UK Výpožičný poriadok Knižnice FSEV UK.
Platný a účinný od 26.5.2009.
Predpis bol zrušený (viď. Vnútorný predpis 8/2012)

Vnútorný predpis 8/2009
Smernica dekana FSEV UK - Štatút a organizačný poriadok Knižnice FSEV UK.
Platný a účinný od 26.5.2009

Vnútorný predpis 4/2009
Smernica dekana FSEV UK - Metodické pokyny k realizácii Vnútorného predpisu UK č. 7/2008. Úplné znenie smernice rektora UK č. 3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov.
Platný od 20.1.2009, účinný od 5.5.2009