Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

5. Disciplinárne konanie

Vnútorný predpis č. 14/2018
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 13/2018
Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 6/2012
Smernica dekanky FSEV UK v Bratislave o zodpovednosti za škodu a o činnosti škodovej komisie fakulty.
Platný a účinný od 26.6.2012.

Vnútorný predpis UK č. 9/2008
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov.
Vnútorný predpis UK schválený AS UK 19.3.2008, platný od 19.3.2008 a účinný od 25.3.2008.

Vnútorný predpis č. 8/2008
Disciplinárny poriadok UK pre študentov - AS FSEV UK 22. apríla 2008 na návrh dekana FSEV rozhodol v súlade s § 33, ods. 3, písm. d) zákona o VŠ, že nepotrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť Disciplinárny poriadok UK pre študentov a recipuje tento vnútorný predpis UK.