Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum ÚVP

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE: ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI MIESTNYCH VEREJNÝCH POLITÍK

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík (APVV-18-0435)

STRUČNÝ POPIS:

Zámerom projektu je v praxi overiť potenciál behaviorálnych poznatkov na zvyšovanie jednej z kľúčových indikátorov kvality verejných politík: účinnosti po implementácie. Behaviorálny prístup k verejnej politike kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne metódy v procese výberu potencionálnej, behaviorálnej intervencie. UVP sa pri riešení inšpiruje najaktuálnejšími, špičkovými skúsenosťami zahraničných, behaviorálnych tímov.

Špecifikom podporeného projektu je zameranie sa na komplikovanejšiu, no pre prax o to užitočnejšiu metódu terénnych experimentov. Touto metódou budú testovať účinnosť svojich behaviorálnych riešení, ktoré mimo iné vystanú počas riešenia projektu. Tieto Behaviorálne intervencie budú šité na mieru výzvam, ktorým v súčasnosti čelia štyri partnerské, miestne samosprávy zapojené do tohto projektu.

V rámci daného projektu sa uskutoční pilotné testovanie vybraných behaviorálnych intervencií. V prípade potvrdenia ich potenciálu pre zvyšovanie účinnosti vytipovaných, miestnych verejných politík budú využiteľné akoukoľvek inou miestnou samosprávou. Výstupom projektu bude:

  • súborný katalóg systematických, finančne nenáročných, behaviorálnych intervencií a behaviorálnych vylepšení pre miestne samosprávy;
  • manuál pre všeobecnú aplikáciu behaviorálnych poznatkov do praxe verejnej správy;
  • niekoľko prípadových štúdií popisujúcich skúsenosti s terénnych experimentov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský, MA.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

júl 2019 – november 2022

 

Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times

Trans-European Dialogue TED2020 Conference

12.-13. februára 2020 bude Ústav verejnej politiky v spolupráci s European Group for Public Administration (EGPA) a Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) realizovať konferenciu na tému Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times. Ide o 11. ročník konferencie Trans-European Dialogue TED2020 Conference s menším počtom účastníkov (do 50), ktorí sa zapoja prostredníctvom diskusných príspevkov alebo briefov. Účastníci budú mať unikátnu možnosť diskutovať s európskymi vedeckými a akademickými špičkami ako napr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling z University of Nottingham, Tobias Bach z University of Oslo, Arnošt Veselý z Univerzity Karlovy, Külli Sarapuu z Tallinn University of Technology, Sylvia Veit z University of Kassel a v neposlednom rade Michal Sedlačko z University of Applied Science FH Campus Wien.
V šiestich podtémach, ktoré širokú problematiku rol vysokých štátnych úradníkov rozoberajú podrobnejšie, bude počas dvoch dní vedená vzájomne obohacujúca diskusia, cieľom ktorej bude výmena skúseností a poznania v tejto oblasti s potenciálnou publikačnou možnosťou v špeciálnom vydaní NISPAcee Journal of Public Administration and Policy.

Viac informácií nájdete na stránke: www.ted2020.eu

 

PROFESIONALIZÁCIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

NÁZOV PROJEKTU: Profesionalizácia štátnej služby (grant VEGA 1/0628/19)

STRUČNÝ POPIS: Cieľom projektu je analyzovať mieru politizácie štátnej služby v SR a nástroje, ktoré Nový zákon o štátnej službe (55/2017 Z.z., s účinnosťou od 1.6.2017) prináša na zabránenie politizácie a zvýšenie profesionalizácie SR.
V októbri 2015 druhá vláda Roberta Fica prijala komplexnú Stratégiu riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe (2015-2020) s cieľom profesionalizácie štátnej služby. Európska komisia uznala skutočnosť, že sa vládna stratégia zaoberala „zavedením moderného riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe ako dlhodobým cieľom“ a považovala to za pozitívny prvý krok (Európska komisia 2016:33). Nový zákon o štátnej službe (55/2017 Z.z.) obsahuje ustanovenia k dosiahnutiu profesionalizácie štátnej správy za odstránenia politických väzieb v rámci systému, zvýšeniu transparentnosti a k pozdvihnutiu kvality a mobility štátnych zamestnancov. Dve inovácie sú obzvlášť dôležité. Po prvé, zákon vytvára politicky nezávislú Radu (štátnej služby) na koordináciu a monitorovanie implementácie zákona a dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a etického kódexu štátneho zamestnanca. Po druhé, zákon prináša individuálne služobné hodnotenie štátneho zamestnanca ako jedného z najviac progresívnych nástrojov pre zvýšenie kvality riadenia ľudských zdrojov v tomto sektore.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: SGI

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Doc. Katarína Staroňová, PhD. (hlavná riešiteľka)
Prof. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Matúš Sloboda, PhD.
Veronika Prachárová (SGI)

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 01. 04. 2019 – 31. 12. 2022

 

Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb Projekt v spolupráci s Karlovou vsou a SGI

NÁZOV PROJEKTU: Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves

STRUČNÝ POPIS: Spolu s SGI a mestskou časťou Karlovou Vsou navrhneme a vyhodnotíme pilotnú stratégiu participatívnej tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, do ktorej sa budú zapájať občania a aktéri, ktorých sa táto oblasť priamo týka. Výstupom projektu bude taktiež návrh pravidel na tvorbu komunitného plánu (VZN) a taktiež aj manuál na tvorbu komunitných plánov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: SGI

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 01. 06. 2019 – 30. 08. 2020

 

PROJEKT ZELENÉ ŠKOLY A BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE
SPOLUPRÁCA S MIMOVLÁDNOU ORGANIZÁCIOU ŽIVICA

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálne intervencie na „Zelených školách“

STRUČNÝ POPIS: Cieľom projektu je za pomoci postrčení zmeniť správanie cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou tohto projektu sú žiaci a zamestnanci základných škôl. Cieľom behaviorálnych intervencií bude postrčiť žiakov a zamestnancov základných a stredných škôl k ekologickejšiemu a hospodárnejšiemu správaniu. Žiaci základných škôl aktívne participujú na intervenciách a ÚVP pôsobí ako expertný tím v oblasti metodológie a aplikácie behaviorálnych vied v praxi.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: CEEV ŽIVICA

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský
prof. Emília Sičáková-Beblavá, PhD
Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 2. 2019 – 31. 8. 2019

 

EVS PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

STRUČNÝ POPIS:

Premena partnerského mesta na prívetivé mesto aplikujúce behaviorálne poznatky a zavedenie platformy pre participatívne rozpočtovanie. Zaviesť systematický a odborný prístup k zavádzaniu behaviorálnych princípov do zlepšovania služieb a zvyšovania efektivity politík mesta

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Občianske združenie Civita Center Trnava

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

 

APVV PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

STRUČNÝ POPIS:

V celoeurópskom kontexte došlo v posledných troch dekádach k mimoriadnemu posilneniu lokálnej (samo-)správy. To sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným tlakom na účinnosť a efektívnosť jej výkonu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách rozhodujúci aktéri pristúpili k implementácii územnej konsolidácie s cieľom zlepšiť výstupy lokálnej (samo-)správy, slovenská skúsenosť je odlišná. Relevantní aktéri boli proti akejkoľvek zlučovacej reforme, no lokálna samospráva bola aj napriek tomu posilnená prostredníctvom transferu kompetencií a fiškálnej decentralizácie. Tieto procesy viedli k zvýrazneniu očakávaní voči lokálnej samospráve a výsledkom jej pôsobenia. Kvôli pretrvávajúcej vysokej miere územnej fragmentovanosti na lokálnej úrovni však väčšina obcí bola schopná "prežiť" iba vďaka rôznych kooperatívnym formám rozvíjaným medzi obcami ako aj medzi obcami a inými subjektmi. Napriek tejto skutočnosti sú takéto kooperatívne formy nedostatočne prebádanou oblasťou a to isté platí aj vo vzťahu k ich účinnosti a efektívnosti. V tomto kontexte je možné vnímať význam tohto projektu. Medzi jeho základné ciele patrí:

1) zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na lokálnej úrovni,

2) spracovanie ich typológie,

3) príprava metodiky na meranie účinnosti a efektívnosti ich výkonu, a

4) formulácia odporúčaní o ich ďalšom rozvoji pre územnú samosprávu i pre zákonodarcu.

Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje vysokokvalitný tím výskumníkov, ktorí majú rôznorodé zameranie i skúsenosti. I preto výskumný tím zahŕňa ekonómov, humánnych geografov, ako aj vedcov z oblasti spoločenských vied (napr. politická veda, verejná politika či verejná správa).

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda
Mgr. Martin Kollárik

 

UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV DOBRÉHO SPRAVOVANIA NA SLOVENSKU

NÁZOV PROJEKTU: Hodnotenie potreby vzdelávania a Národná stratégia odbornej prípravy v oblasti spravovania na samosprávnej úrovni

STRUČNÝ POPIS:

Zámerom projektu je prostredníctvom realizácie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu zozbierať dáta o (ne)fungovaní vzdelávania zamestnankýň a zamestnancov na úrovni lokálneho spravovania (miestnej samosprávy) a ich analýzou pripraviť odporúčania pre nastavenie strategických dokumentov v tejto oblasti. Projekt pozostáva z niekoľkých výskumných aktivít a síce v prvej časti pôjde o zber kvalitatívnych dát prostredníctvom fokusových skupín (celkovo budú realizované tri - v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) a semištruktúrovaných rozhovorov (predpokladaný počet respondentov je 23), ktoré následne budú slúžiť ako základ pre spracovanie dotazníka s celoslovenským rozmerom (kvantitatívny rozmer projektu). Výsledky výskumných aktivít budú prezentované na workshopoch a záverečnej konferencii. Projekt je realizovaný v spolupráci Európske únie a Rady Európy.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
doc. Katarína Staroňová, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD.
Mgr. Martin Kollárik

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1.11.2019 - 15.12.2020