Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum ÚVP

EVS PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

STRUČNÝ POPIS:

Premena partnerského mesta na prívetivé mesto aplikujúce behaviorálne poznatky a zavedenie platformy pre participatívne rozpočtovanie. Zaviesť systematický a odborný prístup k zavádzaniu behaviorálnych princípov do zlepšovania služieb a zvyšovania efektivity politík mesta

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Občianske združenie Civita Center Trnava

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK: Mgr. Matúš sloboda, PhD. Mgr. Patrik Pavlovský

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

 

APVV PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

STRUČNÝ POPIS:

V celoeurópskom kontexte došlo v posledných troch dekádach k mimoriadnemu posilneniu lokálnej (samo-)správy. To sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným tlakom na účinnosť a efektívnosť jej výkonu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách rozhodujúci aktéri pristúpili k implementácii územnej konsolidácie s cieľom zlepšiť výstupy lokálnej (samo-)správy, slovenská skúsenosť je odlišná. Relevantní aktéri boli proti akejkoľvek zlučovacej reforme, no lokálna samospráva bola aj napriek tomu posilnená prostredníctvom transferu kompetencií a fiškálnej decentralizácie. Tieto procesy viedli k zvýrazneniu očakávaní voči lokálnej samospráve a výsledkom jej pôsobenia. Kvôli pretrvávajúcej vysokej miere územnej fragmentovanosti na lokálnej úrovni však väčšina obcí bola schopná "prežiť" iba vďaka rôznych kooperatívnym formám rozvíjaným medzi obcami ako aj medzi obcami a inými subjektmi. Napriek tejto skutočnosti sú takéto kooperatívne formy nedostatočne prebádanou oblasťou a to isté platí aj vo vzťahu k ich účinnosti a efektívnosti. V tomto kontexte je možné vnímať význam tohto projektu. Medzi jeho základné ciele patrí:

1) zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na lokálnej úrovni,

2) spracovanie ich typológie,

3) príprava metodiky na meranie účinnosti a efektívnosti ich výkonu, a

4) formulácia odporúčaní o ich ďalšom rozvoji pre územnú samosprávu i pre zákonodarcu.

Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje vysokokvalitný tím výskumníkov, ktorí majú rôznorodé zameranie i skúsenosti. I preto výskumný tím zahŕňa ekonómov, humánnych geografov, ako aj vedcov z oblasti spoločenských vied (napr. politická veda, verejná politika či verejná správa).

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK: doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, Mgr. Martin Kollárik

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 7. 2016 – 30. 6. 2019