Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum ÚVP

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE NA ŠTRKOVCI A V IVANKE PRI DUNAJI: obmedzenie znečistenia životného prostredia

NÁZOV PROJEKTU: behaviorálne intervencie na Štrkovci a v Ivanke pri Dunaji: obmedzenie znečistenia životného prostredia

STRUČNÝ POPIS:

Cieľom projektu je vytvoriť a implementovať behaviorálne intervencie, ktoré postrčia cieľovú skupinu k zmene správania (prevencia vzniku voľne pohodeného odpadu). Cieľovou skupinou tohto projektu sú návštevníci verejných priestranstiev. V danom prípade ide o realizáciu behaviorálnych intervencií pod vedením Ústavu verejnej politiky FSEV UK. Konkrétne ide o dve lokality: Štrkovecké jazero v bratislavskom Ružinove a Námestie sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.
V rámci daného projektu výskumný tím identifikuje, aký druh odpadu je najviac voľne pohodený mimo košov, aké správanie akých skupín návštevníkov lokalít spôsobuje takýto východiskový stav. V rámci projektu budú navrhnuté a implementované do praxe behaviorálne intervencie, ktoré postrčia návštevníkov lokalít k zodpovednému správaniu.
Testovanie vybraných behaviorálnych intervencií sa uskutoční ako pilotné experimenty a v prípade úspechu danej intervencie môžu byť využité akýmikoľvek inými samosprávami.
Výstupom bude vypracovanie správy z projektu, v ktorej bude zhodnotená účinnosť intervencií a budú zároveň pripravené odporúčania pre udržanie dlhodobého efektu intervencií.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

OZV ENVI-PAK
Seesame

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský
Mgr. Artsiom Klunin

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

1.6.2021 – 22.10.2021

Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

Stručný popis:

Spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry. Cieľom stratégie je definovanie unikátnosti subregiónov ako aj absencie a potrieb územia k jednotlivým žánrom umenia, ako aj rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu, umeleckého školstva a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Riešitelia za ÚVP:

Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.
Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.

Obdobie trvania projektu:

Január 2021 – September 2021

Mestské firmy a ich fungovanie v Európe (municipal corporatization in Europe)

STRUČNÝ POPIS:

Spolupracujeme s výskumníkmi a výskumníčkami z Cardiff Business School, Radboud University, Zeppelin University, University of the Arctic, na výskume o korporativizácii v miestnej samospráve, teda o fungovaní mestských firiem. Cieľom pracovnej skupiny z približne 20 krajín je spraviť sériu komparatívnych štúdií o fenoméne mestských firiem. Zámerom je získať prehľad o rozdieloch, podobnostiach a formách fungovania mestských firiem, ktoré plnia dôležitú úlohu pri poskytovaní a zabezpečovaní služieb.

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Artsiom Klunin

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

1.11.2020 – 31.12.2022

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE: ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI MIESTNYCH VEREJNÝCH POLITÍK

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík (APVV-18-0435)

STRUČNÝ POPIS:

Zámerom projektu je v praxi overiť potenciál behaviorálnych poznatkov na zvyšovanie jednej z kľúčových indikátorov kvality verejných politík: účinnosti po implementácie. Behaviorálny prístup k verejnej politike kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne metódy v procese výberu potencionálnej, behaviorálnej intervencie. UVP sa pri riešení inšpiruje najaktuálnejšími, špičkovými skúsenosťami zahraničných, behaviorálnych tímov.

Špecifikom podporeného projektu je zameranie sa na komplikovanejšiu, no pre prax o to užitočnejšiu metódu terénnych experimentov. Touto metódou budú testovať účinnosť svojich behaviorálnych riešení, ktoré mimo iné vystanú počas riešenia projektu. Tieto Behaviorálne intervencie budú šité na mieru výzvam, ktorým v súčasnosti čelia štyri partnerské, miestne samosprávy zapojené do tohto projektu.

V rámci daného projektu sa uskutoční pilotné testovanie vybraných behaviorálnych intervencií. V prípade potvrdenia ich potenciálu pre zvyšovanie účinnosti vytipovaných, miestnych verejných politík budú využiteľné akoukoľvek inou miestnou samosprávou. Výstupom projektu bude:

  • súborný katalóg systematických, finančne nenáročných, behaviorálnych intervencií a behaviorálnych vylepšení pre miestne samosprávy;
  • manuál pre všeobecnú aplikáciu behaviorálnych poznatkov do praxe verejnej správy;
  • niekoľko prípadových štúdií popisujúcich skúsenosti s terénnych experimentov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský, MA.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

júl 2019 – november 2022

PROFESIONALIZÁCIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

NÁZOV PROJEKTU: Profesionalizácia štátnej služby (grant VEGA 1/0628/19)

STRUČNÝ POPIS: Cieľom projektu je analyzovať mieru politizácie štátnej služby v SR a nástroje, ktoré Nový zákon o štátnej službe (55/2017 Z.z., s účinnosťou od 1.6.2017) prináša na zabránenie politizácie a zvýšenie profesionalizácie SR.
V októbri 2015 druhá vláda Roberta Fica prijala komplexnú Stratégiu riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe (2015-2020) s cieľom profesionalizácie štátnej služby. Európska komisia uznala skutočnosť, že sa vládna stratégia zaoberala „zavedením moderného riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe ako dlhodobým cieľom“ a považovala to za pozitívny prvý krok (Európska komisia 2016:33). Nový zákon o štátnej službe (55/2017 Z.z.) obsahuje ustanovenia k dosiahnutiu profesionalizácie štátnej správy za odstránenia politických väzieb v rámci systému, zvýšeniu transparentnosti a k pozdvihnutiu kvality a mobility štátnych zamestnancov. Dve inovácie sú obzvlášť dôležité. Po prvé, zákon vytvára politicky nezávislú Radu (štátnej služby) na koordináciu a monitorovanie implementácie zákona a dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a etického kódexu štátneho zamestnanca. Po druhé, zákon prináša individuálne služobné hodnotenie štátneho zamestnanca ako jedného z najviac progresívnych nástrojov pre zvýšenie kvality riadenia ľudských zdrojov v tomto sektore.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: SGI

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Doc. Katarína Staroňová, PhD. (hlavná riešiteľka)
Prof. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Matúš Sloboda, PhD.
Veronika Prachárová (SGI)

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 01. 04. 2019 – 31. 12. 2022

UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV DOBRÉHO SPRAVOVANIA NA SLOVENSKU

NÁZOV PROJEKTU: Hodnotenie potreby vzdelávania a Národná stratégia odbornej prípravy v oblasti spravovania na samosprávnej úrovni

STRUČNÝ POPIS:

Zámerom projektu je prostredníctvom realizácie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu zozbierať dáta o (ne)fungovaní vzdelávania zamestnankýň a zamestnancov na úrovni lokálneho spravovania (miestnej samosprávy) a ich analýzou pripraviť odporúčania pre nastavenie strategických dokumentov v tejto oblasti. Projekt pozostáva z niekoľkých výskumných aktivít a síce v prvej časti pôjde o zber kvalitatívnych dát prostredníctvom fokusových skupín (celkovo budú realizované tri - v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) a semištruktúrovaných rozhovorov (predpokladaný počet respondentov je 23), ktoré následne budú slúžiť ako základ pre spracovanie dotazníka s celoslovenským rozmerom (kvantitatívny rozmer projektu). Výsledky výskumných aktivít budú prezentované na workshopoch a záverečnej konferencii. Projekt je realizovaný v spolupráci Európske únie a Rady Európy.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
doc. Katarína Staroňová, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD.
Mgr. Martin Kollárik

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1.11.2019 - 15.12.2020