Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum ÚVP

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-0880-12 Využitie poznania pri príprave dokumentov verejnej politiky

STRUČNÝ POPIS:

V posledných desaťročiach sa vedecká a politická racionalita čoraz viac 
využíva v tvorbe verejnej politiky, predovšetkým v krajinách OECD (dôkazom 
je napríklad rozšírenie metódy hodnotenia vplyvov v krajinách OECD, ktorá sa stala súčasťou legislatívneho procesu i v SR). Čoraz častejšie sa politici a iní 
aktéri v tvorbe verejnej politiky dožadujú "vedeckej expertízy", "použiteľného 
poznania" (usable knowledge), informácií a návodov na riešenie 
komplexných a mnohokrát i kontroverzných problémov. Úspešné 
presadzovanie "analýzy verejnej politiky" tak profesionalizuje proces 
tvorby verejnej politiky. Poznanie sa vďaka ekonómom a tvorcom verejnej 
politiky stalo nástrojom, ktorý posilnil nielen spôsob tvorby verejnej politiky a rozhodovania v nej (o nej), ale aj posilnil transparentnosť a zúčtovateľnosť 
celého procesu. Vynára sa tu však otázka, či skutočne sú výstupy analýzy, 
expertízy a poznania vo verejnej politike v praxi využívané.

Cieľom  tohto výskumného projektu je:

analyzovať prax úradníkov v štátnej službe (a politikov), ktorá sa 
vzťahuje na získavanie, spracovanie, uchovávanie, využívanie a šírenie 
vedeckého poznania a informácií a iných typov "explicitného poznania", 
ako i úloha intuície pri spracovaní a šírení informácií zhromaždiť a analyzovať nové dáta o kvalite informácií a poznania 
v doložke vplyvov dôvodových správ posúdiť "expertízne poznanie" (expert knowledge), "poznanie 
záujmových skupín" a "bežné poznanie" (ordinary knowledge), získané 
cez občiansku participáciu, konzultačný proces a pripomienkovanie 
počas vytvárania policy dokumentu. Úloha participácie pri generovaní 
iného typu poznania.

HLAVNÝ RIEŠiTEĽ: Doc. Katarína Staroňová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  01.10.2013 -1.04.2017

 

COST PROJEKT

NÁZOV PROJEKTUCOST IS 1207: Lokálne reformy verejného sektora: Medzinárodná komparácia (LocRef)

STRUČNÝ POPIS:

V súčasnom komparatívnom výskume orientovanom na modernizáciu verejného sektora absentuje systematický výskum špecializovaný na lokálnu politicko-administratívnu úroveň. Databázy týkajúce sa lokálnych reforiem verejného sektora sú fragmentované, metodologicky i obsahovo neporovnateľné, nesúvislé a nekoherentné. Projekt LocRef sa pokúša o odstraňovanie týchto nedostatkov a jedným z jeho základných cieľov je generovanie koherentných dát, ktoré vytvoria systematickú databázu slúžiacu medzinárodnému komparatívnemu výskumu. V tomto kontexte projekt prispieva k nárastu deskriptívneho, vysvetľujúceho i hodnotiaceho poznania lokálnych reforiem verejného sektora a to pri využití rôznych kvalitatívnych i kvantitatívnych metód. Popri uvedenom cieli projekt povedie tiež k zníženiu miery fragmentovanosti výskumných aktivít, pretože jeho výstupy podporujú medzinárodné sieťovanie relevantných výskumných tímov, respektíve výskumníkov-jednotlivcov. V neposlednom rade je cieľom projektu generovanie odporúčaní pre tvorcov verejných politík.

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:

 Prof. Dr. Sabine Kuhlmann (Postupimská univerzita, Nemecko)
Prof. Dr. Geert Bouckaert (Katolícka univerzita Leuven, Belgicko)
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (za ÚVP FSEV UK)

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:  45 univerzít z 32 krajín
OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 28.03.2013-27.03.2017
WEB STRÁNKA PROJEKTU: http://www.uni-potsdam.dejcost-Iocrefj

 

GAČR PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  GAČR 16-01019S  Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994 – 2014

STRUČNÝ POPIS:

Cílem projektu je systematické zmapování politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku. Konkrétně analyzuje různé dimenze a faktory, které mohou vysvětlovat odlišnou míru politické reprezentace žen v jednotlivých obcích. Projekt se zaměřuje na analýzu determinantů politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014. Cílem je systematicky prozkoumat několik skupin faktorů, které teoreticky ovlivňují míru úspěšnosti žen ve volbách: socioekonomické a demografické, kulturní a institucionální a politické. Snaha pokrýt analýzou celé dvacetileté období, které uběhlo od obnovení místní samosprávy po přechodu obou zemí k demokracii (tedy celkem šest volebních aktů), je vedena záměrem neomezovat se pouze na synchronní srovnání úspěšnosti žen v jednom volebním aktu v různých obcích, ale za pomoci diachronního srovnání sledovat i možné proměny stability jednotlivých nezávisle proměnných v časově vzdálených obdobích. Základním výstupem projektu jsou dvě kolektivní monografie (z toho jedna v anglickém jazyce) a dalších osm odborných článků, z nichž dva budou vydány v impaktovaných a zbývajících šest v recenzovaných odborných časopisech.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

RIEŠITEĽ ZA ÚVP FSEV UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

 

OLA projekt

NÁZOV PROJEKTU: OLA (Observatory on Local Autonomy), medzinárodný projekt koordinovaný Lille University

STRUČNÝ POPIS: Výskum lokálnej demokracie zameraný na typológiu systémov lokálnej samosprávy. Typológia je pripravovaná národnými pracovnými skupinami zo všetkých krajín EÚ na základe jednotnej metodiky. Vychádza z empirického výskumu na národnej úrovní. Ide o komparatívny výskum lokálnych systémov s cieľom zjednotenia terminológie v danej oblasti výskumu a syntézy poznatkov o súčasnej podobe európskeho lokálneho 
priestoru.

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:
Stephane Guerard
prof. Ľ. Malíková je národná koordinátorka projektu

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:
sieť univerzitných pracovísk zo všetkých krajín EU, ktorý vedie Lille 
University  a CERAPS

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 2014 - 2017

WEB STRÁNKA PROJEKTU: www.ola-europe.com

 

New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov

Obdobie riešenia: 2012 - 2013
Kód projektu: 1/1322/12
Typ: VEGA

Vedúca projektu: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Tomáš Jacko, PhD.
Riešitelia: Juraj Nemec, Dana Bajusová, Beáta Mikušová Meričková, Andrea Bašteková, Katarína Staroňová, Ľudmila Staňová, Roman Mužik, Alexandra Poláková-Suchalová

 

Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu

Obdobie riešenia: 2009 - 2012
Kód projektu: 26240220018
Typ: ESF
Zodpovedný riešiteľ : Ľudmila Malíková, Prof. PhDr., PhD
Súčasť UK: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav verejnej politiky a ekonómie
Partner: Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

OLA - Observatory on Local Autonomy.

Čiastková úloha: Komparácia slovenskej a francúzskej miestnej samosprávy.

Obdobie riešenia: 2009-2012 Inštitúcia, v ramci ktorej sa projekt rieši: CERAPS - Universite de Lille 2 Hlavná riešitelská inštitúcia: UVPE Hlavní riešitelia: L.Maliková, F. Delaneuville

 

Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičnýmhorizontom

Obdobie riešenia: 1.1. 2010 – 31.12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0198/10
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Mlynarovič
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Veronika Miťková
Riešitelia: Michal Hatrák, Milan Horniaček, Zdenka Milánová

 

Konkurencieschopnosť a efektívnosť podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Obdobie riešenia: 1.1. 2009 – 31. 12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0138/09
Zodpovedný riešiteľ: Milan Horniaček
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Zdenka Milánová
Riešitelia:  Michal Hatrák,  Veronika Miťková, Vladimír Mlynarovič

 

Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku

Roky riešenia: 2010 – 2011
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA / MŠ SR
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVPE
Hlavný riešiteľ: Doc. Ing. Emília Beblavá,PhD.

 

Access to Social Housing Services in Municipalities of Slovakia

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: LGI/OSI
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

 

Public Policy News - profesionalizácia odborného časopisu vo verejnej politike

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: NOS-OSF
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

 

Vplyv EÚ na tvorbu a prijímanie právnych predpisov na národnej úrovni

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA
Hlavná riešiteľská inštitúcia: FiF UK
Partnerské inštitúcie: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Erik Láštic, PhD.