Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum ÚVP

BERGEN TO BRATISLAVA: KNOWLEDGE AND HUMAN CAPITAL EXCHANGE

O projekte:

Projekt BGO_BA je zameraný na mobilitné aktivity s cieľom zlepšiť vzdelávanie, akademickú činnosť a administratívnu organizáciu. Vykonávajú sa štyri typy aktivít:

  • dlhodobé mobility pre študentov,
  • krátkodobé mobility pre akademických a administratívnych zamestnancov,
  • workshopy pre akademických a administratívnych zamestnancov,
  • ostatné vzdelávacie aktivity pre študentov a mladých výskumníkov.

Cieľe projektu:

Výsledkom je zvýšenie medzinárodného potenciálu oboch univerzít, výmena vedomostí a know-how, zlepšenie úrovne výučby, akademickej činnosti oboch strán a organizačných kapacít Aplikanta. Mobility povedú aj k vypracovaniu postupov pre tvorbu nových kurzov a študijného programu, ako aj vytvoreniu dvoch kurzov pre študentov ÚVP, čo umožní udržateľné šírenie výsledkov projektu, cieľom je aj udržanie dlhodobej spolupráce. Projekt zvýši výskumný a pedagogický potenciál oboch strán.

Trvanie projektu: 1.2.2023 - 31.4.2024

CHECK4MEDIA EAST

O projekte:

Projekt sa zameriava na udržateľnosť (finančnú, organizačnú, dôveryhodnosť) integrácie aktivít overovania faktov v médiách. V rámci neho sa budú zhromažďovať údaje, vyvíjať koncepcie a navrhovať a testovať modely, pričom sa na ňom budú podieľať výskumníci, mediálni profesionáli (manažéri, novinári) a odborníci s praxou v oblasti overovania faktov zo 7 krajín. Na koncepčnej úrovni projekt prehĺbi naše chápanie nedostatočne preskúmaných oblastí v geografickom (stredná a východná Európa) a koncepčnom (udržateľnosť, najmä finančná a organizačná) zmysle. Ako aplikačne orientovaný výskum sa projekt zameriava na premenu overovania faktov na udržateľnú činnosť pre médiá vo východnej Európe, a to aj z hľadiska obchodného modelu, ktorý sa rozširuje z krátkodobej novinárskej práce. Modely a odporúčania vypracované v rámci projektu by sa mohli replikovať aj mimo regiónu, na ktorý je zameraný, s využitím existujúcich skúseností a s využitím osvedčených sietí médií a overovania faktov.

Projekt je financovaný: EMIF – Gulbenkiann Foundation, European Digital Media Observatory.

Trvanie projektu: 1.10. 2022 – 31.3. 2024

Riešitelia/ky za ÚVP:
Matúš Sloboda
Artsiom Klunin

Riešitelia/ky za ÚEŠMV:
Andrej Findor
Pavol Hardoš

Tematické zisťovanie zamerané na identifikáciu bariér rómskych žien v prístupe k  zdravotnej starostlivosti

Stručný popis:

V rámci tohto projektu bude vykonaný exploratívny výskum s cieľom identifikovať bariéry rómskych žien v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Pre potreby tohto výskumu sa zameriavame predovšetkým na všeobecnú a gynekologickú zdravotnú starostlivosť. Cieľom výskumu je nielen identifikovanie týchto bariér, ale aj pochopenie kedy a ako vznikajú a ako sa prejavujú v praxi. Získané dáta umožnia pomenovať a pochopiť existujúci stav v tejto oblasti. V neposlednej rade je cieľom tohto zisťovania aj identifikovanie priestoru na ďalší výskum v tejto oblasti, napríklad vo forme identifikovania priestoru na intervenciu, ktorá by mohla zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre rómske ženy. Vzhľadom na to, že v príslušnej skúmanej oblasti už boli uskutočnené viaceré výskumy a zisťovania, tento výskum bude plniť aj úlohu komparáciu a validácie doterajších zistení a tým rozšíri poznanie o tejto téme. Primárne bude dané zisťovanie založené na použití kvalitatívnych metód - štruktúrovaných rozhovorov a fokusových skupín. Spolupráca je s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómskej komunity.

Termín trvania: január 2023 – september 2023

Riešitelia/ky za ÚVP:

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Monika Šmeringaiová
Mgr. Petra Bayerová
Mgr. Nikoleta Sláviková

PRIAZNIVEJŠIE PODMIENKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB VO VEREJNOM ZÁUJME (PARTI 2)

Stručný popis:

Spolupracujeme sÚradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na výskumných aktivitách, ktoré majú za cieľ zmapovať aktuálne zameranie mimovládnych neziskových organizácií v oblastiach, ktoré sú definované ako služby vo verejnom záujme na centrálnej úrovni.
V rámci tohto výskumu bude možné identifikovať, v ktorých službách sa mimovládne neziskové organizácie vzájomne so štátom dopĺňajú alebo s ním spolupracujú, a v ktorých službách mimovládne neziskové organizácie nahrádzajú štát pri službách a úlohách, ktoré má v kompetencii. Zo získaných dát bude možné vypracovať návrh verejnej politiky k právnej úprave financovania služieb vo verejnom záujme poskytovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami.

Riešitelia za ÚVP:

Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Monika Šmeringaiová
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Vzdelávanie v oblasti behaviorálnych vied, komunikácie, manažmentu inovácií, digitálnych zručností pre zamestnancov a zamestnankyne oddelenia behaviorálnych inovácií MIRRI

STRUČNÝ POPIS:

Vzdelávanie kládlo dôraz na chápanie rozhodovania sa zákazníka (občana, podnikateľa) a aplikácie behaviorálnych inovácií do praxe. Obsah celkovo ôsmich školení bol v nasledujúcich oblastiach:

            1. rozvoj počítačových a digitálnych kompetencií a dizajn;
            2. projektový manažment inovácií;
            3. komunikačné a prezentačné schopnosti;
            4. psychológia a ekonómia.

Účastníci a účastníčky vzdelávacích aktivít si prehĺbili znalosti a chápanie v oblasti rozhodovania sa zákazníka (občana a podnikateľa) a aplikácie behaviorálnych nástrojov a experimentálnych prístupov, spôsobe navrhovania inovácií do praxe, udržateľnosti inovácií a zmien, realizovania experimentov, merania UX/CX, práce v softvéri Figma a nastavovania efektívnej komunikácie výsledkov.

Školenia zabezpečoval Ústav verejnej politiky (ÚVP), FSEV UK v období júl 2022 – október 2022 a školenia boli realizované v spolupráci ÚVP a Lighting Beetle, Seesame a Slovensko.Digital.

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

01.06.2022 – 31.10.2022

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE: ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI MIESTNYCH VEREJNÝCH POLITÍK

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík (APVV-18-0435)

STRUČNÝ POPIS:

Zámerom projektu je v praxi overiť potenciál behaviorálnych poznatkov na zvyšovanie jednej z kľúčových indikátorov kvality verejných politík: účinnosti po implementácie. Behaviorálny prístup k verejnej politike kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne metódy v procese výberu potencionálnej, behaviorálnej intervencie. UVP sa pri riešení inšpiruje najaktuálnejšími, špičkovými skúsenosťami zahraničných, behaviorálnych tímov.

Špecifikom podporeného projektu je zameranie sa na komplikovanejšiu, no pre prax o to užitočnejšiu metódu terénnych experimentov. Touto metódou budú testovať účinnosť svojich behaviorálnych riešení, ktoré mimo iné vystanú počas riešenia projektu. Tieto Behaviorálne intervencie budú šité na mieru výzvam, ktorým v súčasnosti čelia štyri partnerské, miestne samosprávy zapojené do tohto projektu.

V rámci daného projektu sa uskutoční pilotné testovanie vybraných behaviorálnych intervencií. V prípade potvrdenia ich potenciálu pre zvyšovanie účinnosti vytipovaných, miestnych verejných politík budú využiteľné akoukoľvek inou miestnou samosprávou. Výstupom projektu bude:

  • súborný katalóg systematických, finančne nenáročných, behaviorálnych intervencií a behaviorálnych vylepšení pre miestne samosprávy;
  • manuál pre všeobecnú aplikáciu behaviorálnych poznatkov do praxe verejnej správy;
  • niekoľko prípadových štúdií popisujúcich skúsenosti s terénnych experimentov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský, MA.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

júl 2019 – november 2022

UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV DOBRÉHO SPRAVOVANIA NA SLOVENSKU

NÁZOV PROJEKTU: Hodnotenie potreby vzdelávania a Národná stratégia odbornej prípravy v oblasti spravovania na samosprávnej úrovni

STRUČNÝ POPIS:

Zámerom projektu je prostredníctvom realizácie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu zozbierať dáta o (ne)fungovaní vzdelávania zamestnankýň a zamestnancov na úrovni lokálneho spravovania (miestnej samosprávy) a ich analýzou pripraviť odporúčania pre nastavenie strategických dokumentov v tejto oblasti. Projekt pozostáva z niekoľkých výskumných aktivít a síce v prvej časti pôjde o zber kvalitatívnych dát prostredníctvom fokusových skupín (celkovo budú realizované tri - v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) a semištruktúrovaných rozhovorov (predpokladaný počet respondentov je 23), ktoré následne budú slúžiť ako základ pre spracovanie dotazníka s celoslovenským rozmerom (kvantitatívny rozmer projektu). Výsledky výskumných aktivít budú prezentované na workshopoch a záverečnej konferencii. Projekt je realizovaný v spolupráci Európske únie a Rady Európy.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
doc. Katarína Staroňová, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD.
Mgr. Martin Kollárik

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1.11.2019 - 15.12.2020

Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

Stručný popis:

Spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry. Cieľom stratégie je definovanie unikátnosti subregiónov ako aj absencie a potrieb územia k jednotlivým žánrom umenia, ako aj rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu, umeleckého školstva a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Riešitelia za ÚVP:

Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.
Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.

Obdobie trvania projektu:

Január 2021 – September 2021

Mestské firmy a ich fungovanie v Európe (municipal corporatization in Europe)

STRUČNÝ POPIS:

Spolupracujeme s výskumníkmi a výskumníčkami z Cardiff Business School, Radboud University, Zeppelin University, University of the Arctic, na výskume o korporativizácii v miestnej samospráve, teda o fungovaní mestských firiem. Cieľom pracovnej skupiny z približne 20 krajín je spraviť sériu komparatívnych štúdií o fenoméne mestských firiem. Zámerom je získať prehľad o rozdieloch, podobnostiach a formách fungovania mestských firiem, ktoré plnia dôležitú úlohu pri poskytovaní a zabezpečovaní služieb.

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Artsiom Klunin

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

1.11.2020 – 31.12.2022

PROFESIONALIZÁCIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

NÁZOV PROJEKTU: Profesionalizácia štátnej služby (grant VEGA 1/0628/19)

STRUČNÝ POPIS: Cieľom projektu je analyzovať mieru politizácie štátnej služby v SR a nástroje, ktoré Nový zákon o štátnej službe (55/2017 Z.z., s účinnosťou od 1.6.2017) prináša na zabránenie politizácie a zvýšenie profesionalizácie SR.
V októbri 2015 druhá vláda Roberta Fica prijala komplexnú Stratégiu riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe (2015-2020) s cieľom profesionalizácie štátnej služby. Európska komisia uznala skutočnosť, že sa vládna stratégia zaoberala „zavedením moderného riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe ako dlhodobým cieľom“ a považovala to za pozitívny prvý krok (Európska komisia 2016:33). Nový zákon o štátnej službe (55/2017 Z.z.) obsahuje ustanovenia k dosiahnutiu profesionalizácie štátnej správy za odstránenia politických väzieb v rámci systému, zvýšeniu transparentnosti a k pozdvihnutiu kvality a mobility štátnych zamestnancov. Dve inovácie sú obzvlášť dôležité. Po prvé, zákon vytvára politicky nezávislú Radu (štátnej služby) na koordináciu a monitorovanie implementácie zákona a dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a etického kódexu štátneho zamestnanca. Po druhé, zákon prináša individuálne služobné hodnotenie štátneho zamestnanca ako jedného z najviac progresívnych nástrojov pre zvýšenie kvality riadenia ľudských zdrojov v tomto sektore.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: SGI

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Doc. Katarína Staroňová, PhD. (hlavná riešiteľka)
Prof. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Matúš Sloboda, PhD.
Veronika Prachárová (SGI)

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 01. 04. 2019 – 31. 12. 2022

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE NA ŠTRKOVCI A V IVANKE PRI DUNAJI: obmedzenie znečistenia životného prostredia

NÁZOV PROJEKTU: behaviorálne intervencie na Štrkovci a v Ivanke pri Dunaji: obmedzenie znečistenia životného prostredia

STRUČNÝ POPIS:

Cieľom projektu je vytvoriť a implementovať behaviorálne intervencie, ktoré postrčia cieľovú skupinu k zmene správania (prevencia vzniku voľne pohodeného odpadu). Cieľovou skupinou tohto projektu sú návštevníci verejných priestranstiev. V danom prípade ide o realizáciu behaviorálnych intervencií pod vedením Ústavu verejnej politiky FSEV UK. Konkrétne ide o dve lokality: Štrkovecké jazero v bratislavskom Ružinove a Námestie sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.
V rámci daného projektu výskumný tím identifikuje, aký druh odpadu je najviac voľne pohodený mimo košov, aké správanie akých skupín návštevníkov lokalít spôsobuje takýto východiskový stav. V rámci projektu budú navrhnuté a implementované do praxe behaviorálne intervencie, ktoré postrčia návštevníkov lokalít k zodpovednému správaniu.
Testovanie vybraných behaviorálnych intervencií sa uskutoční ako pilotné experimenty a v prípade úspechu danej intervencie môžu byť využité akýmikoľvek inými samosprávami.
Výstupom bude vypracovanie správy z projektu, v ktorej bude zhodnotená účinnosť intervencií a budú zároveň pripravené odporúčania pre udržanie dlhodobého efektu intervencií.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

OZV ENVI-PAK
Seesame

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský
Mgr. Artsiom Klunin

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

1.6.2021 – 22.10.2021

Work Package: Regulačná kvalita počas pandémie covid-19

NÁZOV PROJEKTU: APVV- COVID-19 „Zotavíme sa z pandémie Covid 19? – sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy“

STRUČNÝ POPIS:

Ústav verejnej politiky, Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave sa podieľa na aplikovanom výskumnom projekte o COVID-19. Výskumný projekt je zameraný na kvalitu regulačného procesu v mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 na Slovensku a sleduje nastavenie legislatívneho procesu počas i mimo núdzového stavu v období 1.1.2020 – 1.7.2021, teda v období dvoch vĺn pandémie. Výstupy sú však aplikovateľné pre akýkoľvek stav núdze, ktorý môže byť vyhlásený aj v budúcnosti.

Regulačný proces v tomto období je sledovaný cez optiku nástrojov, ktoré zvyšujú celkovú kvalitu a medzinárodné organizácie ako OECD, Svetová banka a Európska komisia ich označujú za princípy kvality regulácií: transparentnosť (informovanosť a prístup), dostupnosť (možnosť účasti), dohľad (kontrola, poradné orgány) a tvorba založená na dôkazoch. Tieto princípy sú sledované z pohľadu užívateľa, t.j. vonkajších stakeholderov, ktorí majú právo prístupu a účasti na tvorbe regulácií (pozri napr. zásady Otvorenej vlády, kde SR participuje).

Cieľom je dohliadnuť na kvalitu regulácií počas núdzového stavu a odhaliť „riziká“, ktoré kvalitu z pohľadu princípov transparentnosti, dostupnosti, dohľadu a dôkazov môžu ohroziť. Chceme tým vytvoriť priestor pre diskusiu, odporúčania a prípadné vylepšenia, aby aj počas núdzového stavu (ktorý sa predovšetkým prejavuje v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré je pochopiteľné vzhľadom na situáciu, ktorú je treba urgentne riešiť), kvalita regulácií trpela čo najmenej.

Cieľová skupina: Výstupy výskumu sú určené na vznik diskusie medzi odborníkmi, ktorí dohliadajú na efektívnosť, účinnosť a účelnosť procesov vo verejnom sektore, ako i zabezpečujú predpoklady pre informovanosť a účasť stakeholderov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Súčasť projektu

https://fses.uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/apvv-projekt-zotavime-sa-z-pandemie-covid19-socialne-ekonomicke-a-pravne-perspektivy-pandemickej-krizy-pp-covid-20-0026/

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

doc. Katarína Staroňová, PhD. (hlavná riešiteľka)
Prof. Ema Beblavá, PhD.
Mgr. Andrea Figulová, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Nina Šťastná
Mgr. Martin Róbert Hudec

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: september 2020 – december 2021

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE NA ŠTRKOVCI A V IVANKE PRI DUNAJI: obmedzenie znečistenia životného prostredia

NÁZOV PROJEKTU: behaviorálne intervencie na Štrkovci a v Ivanke pri Dunaji: obmedzenie znečistenia životného prostredia

STRUČNÝ POPIS:

Cieľom projektu je vytvoriť a implementovať behaviorálne intervencie, ktoré postrčia cieľovú skupinu k zmene správania (prevencia vzniku voľne pohodeného odpadu). Cieľovou skupinou tohto projektu sú návštevníci verejných priestranstiev. V danom prípade ide o realizáciu behaviorálnych intervencií pod vedením Ústavu verejnej politiky FSEV UK. Konkrétne ide o dve lokality: Štrkovecké jazero v bratislavskom Ružinove a Námestie sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.
V rámci daného projektu výskumný tím identifikuje, aký druh odpadu je najviac voľne pohodený mimo košov, aké správanie akých skupín návštevníkov lokalít spôsobuje takýto východiskový stav. V rámci projektu budú navrhnuté a implementované do praxe behaviorálne intervencie, ktoré postrčia návštevníkov lokalít k zodpovednému správaniu.
Testovanie vybraných behaviorálnych intervencií sa uskutoční ako pilotné experimenty a v prípade úspechu danej intervencie môžu byť využité akýmikoľvek inými samosprávami.
Výstupom bude vypracovanie správy z projektu, v ktorej bude zhodnotená účinnosť intervencií a budú zároveň pripravené odporúčania pre udržanie dlhodobého efektu intervencií.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

OZV ENVI-PAK
Seesame

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský
Mgr. Artsiom Klunin

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:

1.6.2021 – 22.10.2021

UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV DOBRÉHO SPRAVOVANIA NA SLOVENSKU - 2.fáza

NÁZOV PROJEKTU: Technická a odborná podpora pre zavedenie benchmarku verejnej etiky a príprava tréningových programov pre samosprávy na Slovensku

STRUČNÝ POPIS:

Projekt pozostáva z dvoch aktivít, z ktorých každá prinesie špecifický a unikátny výstup. Aktivita 2.2 sa zameriava na tvorbu benchmarku v oblasti verejnej etiky, ktorý by mal viesť k vytvorenie tzv. Národnej Score Card v oblasti verejnej etiky. V rámci aktivity bude vytvorený online nástroj na seba/samohodnotenie pre samosprávy na Slovensku, prostredníctvom ktorého môžu identifikovať úroveň verejnej etiky v svojom meste či obci.

Druhá aktivita je de facto pokračovaním predchádzajúcej fázy projektu, ktorej výstupom bola Národná stratégia odbornej prípravy v oblasti spravovania na samosprávnej úrovni. V rámci tejto aktivity a so zapojením relevantných inštitúcií bude vytvorených niekoľko vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je spraviť vzdelávanie zamestnancov samosprávy účinnejším, inovatívnejším a obsahovo lepšie cieleným.

Projekt je realizovaný v spolupráci Európske únie a Rady Európy.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Transparency International Slovensko

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. 
Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: máj 2021 - jún 2022

Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times

Trans-European Dialogue TED2020 Conference

12.-13. februára 2020 bude Ústav verejnej politiky v spolupráci s European Group for Public Administration (EGPA) a Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) realizovať konferenciu na tému Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times. Ide o 11. ročník konferencie Trans-European Dialogue TED2020 Conference s menším počtom účastníkov (do 50), ktorí sa zapoja prostredníctvom diskusných príspevkov alebo briefov. Účastníci budú mať unikátnu možnosť diskutovať s európskymi vedeckými a akademickými špičkami ako napr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling z University of Nottingham, Tobias Bach z University of Oslo, Arnošt Veselý z Univerzity Karlovy, Külli Sarapuu z Tallinn University of Technology, Sylvia Veit z University of Kassel a v neposlednom rade Michal Sedlačko z University of Applied Science FH Campus Wien.
V šiestich podtémach, ktoré širokú problematiku rol vysokých štátnych úradníkov rozoberajú podrobnejšie, bude počas dvoch dní vedená vzájomne obohacujúca diskusia, cieľom ktorej bude výmena skúseností a poznania v tejto oblasti s potenciálnou publikačnou možnosťou v špeciálnom vydaní NISPAcee Journal of Public Administration and Policy.

Viac informácií nájdete na stránke: www.ted2020.eu

Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb Projekt v spolupráci s Karlovou vsou a SGI

NÁZOV PROJEKTU: Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves

STRUČNÝ POPIS: Spolu s SGI a mestskou časťou Karlovou Vsou navrhneme a vyhodnotíme pilotnú stratégiu participatívnej tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, do ktorej sa budú zapájať občania a aktéri, ktorých sa táto oblasť priamo týka. Výstupom projektu bude taktiež návrh pravidel na tvorbu komunitného plánu (VZN) a taktiež aj manuál na tvorbu komunitných plánov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: SGI

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 01. 06. 2019 – 30. 08. 2020

PROJEKT ZELENÉ ŠKOLY A BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE
SPOLUPRÁCA S MIMOVLÁDNOU ORGANIZÁCIOU ŽIVICA

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálne intervencie na „Zelených školách“

STRUČNÝ POPIS: Cieľom projektu je za pomoci postrčení zmeniť správanie cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou tohto projektu sú žiaci a zamestnanci základných škôl. Cieľom behaviorálnych intervencií bude postrčiť žiakov a zamestnancov základných a stredných škôl k ekologickejšiemu a hospodárnejšiemu správaniu. Žiaci základných škôl aktívne participujú na intervenciách a ÚVP pôsobí ako expertný tím v oblasti metodológie a aplikácie behaviorálnych vied v praxi.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: CEEV ŽIVICA

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský
prof. Emília Sičáková-Beblavá, PhD
Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 2. 2019 – 31. 8. 2019

EVS PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

STRUČNÝ POPIS:

Premena partnerského mesta na prívetivé mesto aplikujúce behaviorálne poznatky a zavedenie platformy pre participatívne rozpočtovanie. Zaviesť systematický a odborný prístup k zavádzaniu behaviorálnych princípov do zlepšovania služieb a zvyšovania efektivity politík mesta

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Občianske združenie Civita Center Trnava

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

APVV PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

STRUČNÝ POPIS:

V celoeurópskom kontexte došlo v posledných troch dekádach k mimoriadnemu posilneniu lokálnej (samo-)správy. To sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným tlakom na účinnosť a efektívnosť jej výkonu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách rozhodujúci aktéri pristúpili k implementácii územnej konsolidácie s cieľom zlepšiť výstupy lokálnej (samo-)správy, slovenská skúsenosť je odlišná. Relevantní aktéri boli proti akejkoľvek zlučovacej reforme, no lokálna samospráva bola aj napriek tomu posilnená prostredníctvom transferu kompetencií a fiškálnej decentralizácie. Tieto procesy viedli k zvýrazneniu očakávaní voči lokálnej samospráve a výsledkom jej pôsobenia. Kvôli pretrvávajúcej vysokej miere územnej fragmentovanosti na lokálnej úrovni však väčšina obcí bola schopná "prežiť" iba vďaka rôznych kooperatívnym formám rozvíjaným medzi obcami ako aj medzi obcami a inými subjektmi. Napriek tejto skutočnosti sú takéto kooperatívne formy nedostatočne prebádanou oblasťou a to isté platí aj vo vzťahu k ich účinnosti a efektívnosti. V tomto kontexte je možné vnímať význam tohto projektu. Medzi jeho základné ciele patrí:

1) zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na lokálnej úrovni,

2) spracovanie ich typológie,

3) príprava metodiky na meranie účinnosti a efektívnosti ich výkonu, a

4) formulácia odporúčaní o ich ďalšom rozvoji pre územnú samosprávu i pre zákonodarcu.

Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje vysokokvalitný tím výskumníkov, ktorí majú rôznorodé zameranie i skúsenosti. I preto výskumný tím zahŕňa ekonómov, humánnych geografov, ako aj vedcov z oblasti spoločenských vied (napr. politická veda, verejná politika či verejná správa).

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda
Mgr. Martin Kollárik

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-0880-12 Využitie poznania pri príprave dokumentov verejnej politiky

STRUČNÝ POPIS:

V posledných desaťročiach sa vedecká a politická racionalita čoraz viac 
využíva v tvorbe verejnej politiky, predovšetkým v krajinách OECD (dôkazom 
je napríklad rozšírenie metódy hodnotenia vplyvov v krajinách OECD, ktorá sa stala súčasťou legislatívneho procesu i v SR). Čoraz častejšie sa politici a iní 
aktéri v tvorbe verejnej politiky dožadujú "vedeckej expertízy", "použiteľného 
poznania" (usable knowledge), informácií a návodov na riešenie 
komplexných a mnohokrát i kontroverzných problémov. Úspešné 
presadzovanie "analýzy verejnej politiky" tak profesionalizuje proces 
tvorby verejnej politiky. Poznanie sa vďaka ekonómom a tvorcom verejnej 
politiky stalo nástrojom, ktorý posilnil nielen spôsob tvorby verejnej politiky a rozhodovania v nej (o nej), ale aj posilnil transparentnosť a zúčtovateľnosť 
celého procesu. Vynára sa tu však otázka, či skutočne sú výstupy analýzy, 
expertízy a poznania vo verejnej politike v praxi využívané.

Cieľom  tohto výskumného projektu je:

analyzovať prax úradníkov v štátnej službe (a politikov), ktorá sa 
vzťahuje na získavanie, spracovanie, uchovávanie, využívanie a šírenie 
vedeckého poznania a informácií a iných typov "explicitného poznania", 
ako i úloha intuície pri spracovaní a šírení informácií zhromaždiť a analyzovať nové dáta o kvalite informácií a poznania 
v doložke vplyvov dôvodových správ posúdiť "expertízne poznanie" (expert knowledge), "poznanie 
záujmových skupín" a "bežné poznanie" (ordinary knowledge), získané 
cez občiansku participáciu, konzultačný proces a pripomienkovanie 
počas vytvárania policy dokumentu. Úloha participácie pri generovaní 
iného typu poznania.

HLAVNÝ RIEŠiTEĽ: Doc. Katarína Staroňová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  01.10.2013 -1.04.2017

COST PROJEKT

NÁZOV PROJEKTUCOST IS 1207: Lokálne reformy verejného sektora: Medzinárodná komparácia (LocRef)

STRUČNÝ POPIS:

V súčasnom komparatívnom výskume orientovanom na modernizáciu verejného sektora absentuje systematický výskum špecializovaný na lokálnu politicko-administratívnu úroveň. Databázy týkajúce sa lokálnych reforiem verejného sektora sú fragmentované, metodologicky i obsahovo neporovnateľné, nesúvislé a nekoherentné. Projekt LocRef sa pokúša o odstraňovanie týchto nedostatkov a jedným z jeho základných cieľov je generovanie koherentných dát, ktoré vytvoria systematickú databázu slúžiacu medzinárodnému komparatívnemu výskumu. V tomto kontexte projekt prispieva k nárastu deskriptívneho, vysvetľujúceho i hodnotiaceho poznania lokálnych reforiem verejného sektora a to pri využití rôznych kvalitatívnych i kvantitatívnych metód. Popri uvedenom cieli projekt povedie tiež k zníženiu miery fragmentovanosti výskumných aktivít, pretože jeho výstupy podporujú medzinárodné sieťovanie relevantných výskumných tímov, respektíve výskumníkov-jednotlivcov. V neposlednom rade je cieľom projektu generovanie odporúčaní pre tvorcov verejných politík.

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:

 Prof. Dr. Sabine Kuhlmann (Postupimská univerzita, Nemecko)
Prof. Dr. Geert Bouckaert (Katolícka univerzita Leuven, Belgicko)
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (za ÚVP FSEV UK)

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:  45 univerzít z 32 krajín
OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 28.03.2013-27.03.2017
WEB STRÁNKA PROJEKTU: http://www.uni-potsdam.dejcost-Iocrefj

GAČR PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  GAČR 16-01019S  Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994 – 2014

STRUČNÝ POPIS:

Cílem projektu je systematické zmapování politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku. Konkrétně analyzuje různé dimenze a faktory, které mohou vysvětlovat odlišnou míru politické reprezentace žen v jednotlivých obcích. Projekt se zaměřuje na analýzu determinantů politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014. Cílem je systematicky prozkoumat několik skupin faktorů, které teoreticky ovlivňují míru úspěšnosti žen ve volbách: socioekonomické a demografické, kulturní a institucionální a politické. Snaha pokrýt analýzou celé dvacetileté období, které uběhlo od obnovení místní samosprávy po přechodu obou zemí k demokracii (tedy celkem šest volebních aktů), je vedena záměrem neomezovat se pouze na synchronní srovnání úspěšnosti žen v jednom volebním aktu v různých obcích, ale za pomoci diachronního srovnání sledovat i možné proměny stability jednotlivých nezávisle proměnných v časově vzdálených obdobích. Základním výstupem projektu jsou dvě kolektivní monografie (z toho jedna v anglickém jazyce) a dalších osm odborných článků, z nichž dva budou vydány v impaktovaných a zbývajících šest v recenzovaných odborných časopisech.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

RIEŠITEĽ ZA ÚVP FSEV UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

OLA projekt

NÁZOV PROJEKTU: OLA (Observatory on Local Autonomy), medzinárodný projekt koordinovaný Lille University

STRUČNÝ POPIS: Výskum lokálnej demokracie zameraný na typológiu systémov lokálnej samosprávy. Typológia je pripravovaná národnými pracovnými skupinami zo všetkých krajín EÚ na základe jednotnej metodiky. Vychádza z empirického výskumu na národnej úrovní. Ide o komparatívny výskum lokálnych systémov s cieľom zjednotenia terminológie v danej oblasti výskumu a syntézy poznatkov o súčasnej podobe európskeho lokálneho 
priestoru.

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:
Stephane Guerard
prof. Ľ. Malíková je národná koordinátorka projektu

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:
sieť univerzitných pracovísk zo všetkých krajín EU, ktorý vedie Lille 
University  a CERAPS

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 2014 - 2017

WEB STRÁNKA PROJEKTU: www.ola-europe.com

New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov

Obdobie riešenia: 2012 - 2013
Kód projektu: 1/1322/12
Typ: VEGA

Vedúca projektu: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Tomáš Jacko, PhD.
Riešitelia: Juraj Nemec, Dana Bajusová, Beáta Mikušová Meričková, Andrea Bašteková, Katarína Staroňová, Ľudmila Staňová, Roman Mužik, Alexandra Poláková-Suchalová

Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu

Obdobie riešenia: 2009 - 2012
Kód projektu: 26240220018
Typ: ESF
Zodpovedný riešiteľ : Ľudmila Malíková, Prof. PhDr., PhD
Súčasť UK: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav verejnej politiky a ekonómie
Partner: Slovenská technická univerzita v Bratislave

OLA - Observatory on Local Autonomy.

Čiastková úloha: Komparácia slovenskej a francúzskej miestnej samosprávy.

Obdobie riešenia: 2009-2012 Inštitúcia, v ramci ktorej sa projekt rieši: CERAPS - Universite de Lille 2 Hlavná riešitelská inštitúcia: UVPE Hlavní riešitelia: L.Maliková, F. Delaneuville

Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičnýmhorizontom

Obdobie riešenia: 1.1. 2010 – 31.12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0198/10
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Mlynarovič
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Veronika Miťková
Riešitelia: Michal Hatrák, Milan Horniaček, Zdenka Milánová

Konkurencieschopnosť a efektívnosť podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Obdobie riešenia: 1.1. 2009 – 31. 12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0138/09
Zodpovedný riešiteľ: Milan Horniaček
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Zdenka Milánová
Riešitelia:  Michal Hatrák,  Veronika Miťková, Vladimír Mlynarovič

Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku

Roky riešenia: 2010 – 2011
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA / MŠ SR
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVPE
Hlavný riešiteľ: Doc. Ing. Emília Beblavá,PhD.

Access to Social Housing Services in Municipalities of Slovakia

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: LGI/OSI
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Public Policy News - profesionalizácia odborného časopisu vo verejnej politike

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: NOS-OSF
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Vplyv EÚ na tvorbu a prijímanie právnych predpisov na národnej úrovni

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA
Hlavná riešiteľská inštitúcia: FiF UK
Partnerské inštitúcie: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Erik Láštic, PhD.