Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum ÚVP

Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times

Trans-European Dialogue TED2020 Conference

12.-13. februára 2020 bude Ústav verejnej politiky v spolupráci s European Group for Public Administration (EGPA) a Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) realizovať konferenciu na tému Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times. Ide o 11. ročník konferencie Trans-European Dialogue TED2020 Conference s menším počtom účastníkov (do 50), ktorí sa zapoja prostredníctvom diskusných príspevkov alebo briefov. Účastníci budú mať unikátnu možnosť diskutovať s európskymi vedeckými a akademickými špičkami ako napr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling z University of Nottingham, Tobias Bach z University of Oslo, Arnošt Veselý z Univerzity Karlovy, Külli Sarapuu z Tallinn University of Technology, Sylvia Veit z University of Kassel a v neposlednom rade Michal Sedlačko z University of Applied Science FH Campus Wien.
V šiestich podtémach, ktoré širokú problematiku rol vysokých štátnych úradníkov rozoberajú podrobnejšie, bude počas dvoch dní vedená vzájomne obohacujúca diskusia, cieľom ktorej bude výmena skúseností a poznania v tejto oblasti s potenciálnou publikačnou možnosťou v špeciálnom vydaní NISPAcee Journal of Public Administration and Policy.

Viac informácií nájdete na stránke: www.ted2020.eu

 

Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb Projekt v spolupráci s Karlovou vsou a SGI

NÁZOV PROJEKTU: Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves

STRUČNÝ POPIS: Spolu s SGI a mestskou časťou Karlovou Vsou navrhneme a vyhodnotíme pilotnú stratégiu participatívnej tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, do ktorej sa budú zapájať občania a aktéri, ktorých sa táto oblasť priamo týka. Výstupom projektu bude taktiež návrh pravidel na tvorbu komunitného plánu (VZN) a taktiež aj manuál na tvorbu komunitných plánov.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: SGI

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 01. 06. 2019 – 30. 08. 2020

 

PROJEKT ZELENÉ ŠKOLY A BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE
SPOLUPRÁCA S MIMOVLÁDNOU ORGANIZÁCIOU ŽIVICA

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálne intervencie na „Zelených školách“

STRUČNÝ POPIS: Cieľom projektu je za pomoci postrčení zmeniť správanie cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou tohto projektu sú žiaci a zamestnanci základných škôl. Cieľom behaviorálnych intervencií bude postrčiť žiakov a zamestnancov základných a stredných škôl k ekologickejšiemu a hospodárnejšiemu správaniu. Žiaci základných škôl aktívne participujú na intervenciách a ÚVP pôsobí ako expertný tím v oblasti metodológie a aplikácie behaviorálnych vied v praxi.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: CEEV ŽIVICA

RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský
prof. Emília Sičáková-Beblavá, PhD
Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 2. 2019 – 31. 8. 2019

 

EVS PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU: Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

STRUČNÝ POPIS:

Premena partnerského mesta na prívetivé mesto aplikujúce behaviorálne poznatky a zavedenie platformy pre participatívne rozpočtovanie. Zaviesť systematický a odborný prístup k zavádzaniu behaviorálnych princípov do zlepšovania služieb a zvyšovania efektivity politík mesta

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Občianske združenie Civita Center Trnava

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:


Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Patrik Pavlovský

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

 

APVV PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

STRUČNÝ POPIS:

V celoeurópskom kontexte došlo v posledných troch dekádach k mimoriadnemu posilneniu lokálnej (samo-)správy. To sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným tlakom na účinnosť a efektívnosť jej výkonu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách rozhodujúci aktéri pristúpili k implementácii územnej konsolidácie s cieľom zlepšiť výstupy lokálnej (samo-)správy, slovenská skúsenosť je odlišná. Relevantní aktéri boli proti akejkoľvek zlučovacej reforme, no lokálna samospráva bola aj napriek tomu posilnená prostredníctvom transferu kompetencií a fiškálnej decentralizácie. Tieto procesy viedli k zvýrazneniu očakávaní voči lokálnej samospráve a výsledkom jej pôsobenia. Kvôli pretrvávajúcej vysokej miere územnej fragmentovanosti na lokálnej úrovni však väčšina obcí bola schopná "prežiť" iba vďaka rôznych kooperatívnym formám rozvíjaným medzi obcami ako aj medzi obcami a inými subjektmi. Napriek tejto skutočnosti sú takéto kooperatívne formy nedostatočne prebádanou oblasťou a to isté platí aj vo vzťahu k ich účinnosti a efektívnosti. V tomto kontexte je možné vnímať význam tohto projektu. Medzi jeho základné ciele patrí:

1) zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na lokálnej úrovni,

2) spracovanie ich typológie,

3) príprava metodiky na meranie účinnosti a efektívnosti ich výkonu, a

4) formulácia odporúčaní o ich ďalšom rozvoji pre územnú samosprávu i pre zákonodarcu.

Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje vysokokvalitný tím výskumníkov, ktorí majú rôznorodé zameranie i skúsenosti. I preto výskumný tím zahŕňa ekonómov, humánnych geografov, ako aj vedcov z oblasti spoločenských vied (napr. politická veda, verejná politika či verejná správa).

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OSTATNÍ RIEŠITELIA ZA ÚVP FSEV UK:

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Mgr. Matúš Sloboda
Mgr. Martin Kollárik

 

NÁZOV PROJEKTU:  APVV-0880-12 Využitie poznania pri príprave dokumentov verejnej politiky

STRUČNÝ POPIS:

V posledných desaťročiach sa vedecká a politická racionalita čoraz viac 
využíva v tvorbe verejnej politiky, predovšetkým v krajinách OECD (dôkazom 
je napríklad rozšírenie metódy hodnotenia vplyvov v krajinách OECD, ktorá sa stala súčasťou legislatívneho procesu i v SR). Čoraz častejšie sa politici a iní 
aktéri v tvorbe verejnej politiky dožadujú "vedeckej expertízy", "použiteľného 
poznania" (usable knowledge), informácií a návodov na riešenie 
komplexných a mnohokrát i kontroverzných problémov. Úspešné 
presadzovanie "analýzy verejnej politiky" tak profesionalizuje proces 
tvorby verejnej politiky. Poznanie sa vďaka ekonómom a tvorcom verejnej 
politiky stalo nástrojom, ktorý posilnil nielen spôsob tvorby verejnej politiky a rozhodovania v nej (o nej), ale aj posilnil transparentnosť a zúčtovateľnosť 
celého procesu. Vynára sa tu však otázka, či skutočne sú výstupy analýzy, 
expertízy a poznania vo verejnej politike v praxi využívané.

Cieľom  tohto výskumného projektu je:

analyzovať prax úradníkov v štátnej službe (a politikov), ktorá sa 
vzťahuje na získavanie, spracovanie, uchovávanie, využívanie a šírenie 
vedeckého poznania a informácií a iných typov "explicitného poznania", 
ako i úloha intuície pri spracovaní a šírení informácií zhromaždiť a analyzovať nové dáta o kvalite informácií a poznania 
v doložke vplyvov dôvodových správ posúdiť "expertízne poznanie" (expert knowledge), "poznanie 
záujmových skupín" a "bežné poznanie" (ordinary knowledge), získané 
cez občiansku participáciu, konzultačný proces a pripomienkovanie 
počas vytvárania policy dokumentu. Úloha participácie pri generovaní 
iného typu poznania.

HLAVNÝ RIEŠiTEĽ: Doc. Katarína Staroňová, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  01.10.2013 -1.04.2017

 

COST PROJEKT

NÁZOV PROJEKTUCOST IS 1207: Lokálne reformy verejného sektora: Medzinárodná komparácia (LocRef)

STRUČNÝ POPIS:

V súčasnom komparatívnom výskume orientovanom na modernizáciu verejného sektora absentuje systematický výskum špecializovaný na lokálnu politicko-administratívnu úroveň. Databázy týkajúce sa lokálnych reforiem verejného sektora sú fragmentované, metodologicky i obsahovo neporovnateľné, nesúvislé a nekoherentné. Projekt LocRef sa pokúša o odstraňovanie týchto nedostatkov a jedným z jeho základných cieľov je generovanie koherentných dát, ktoré vytvoria systematickú databázu slúžiacu medzinárodnému komparatívnemu výskumu. V tomto kontexte projekt prispieva k nárastu deskriptívneho, vysvetľujúceho i hodnotiaceho poznania lokálnych reforiem verejného sektora a to pri využití rôznych kvalitatívnych i kvantitatívnych metód. Popri uvedenom cieli projekt povedie tiež k zníženiu miery fragmentovanosti výskumných aktivít, pretože jeho výstupy podporujú medzinárodné sieťovanie relevantných výskumných tímov, respektíve výskumníkov-jednotlivcov. V neposlednom rade je cieľom projektu generovanie odporúčaní pre tvorcov verejných politík.

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:

 Prof. Dr. Sabine Kuhlmann (Postupimská univerzita, Nemecko)
Prof. Dr. Geert Bouckaert (Katolícka univerzita Leuven, Belgicko)
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (za ÚVP FSEV UK)

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:  45 univerzít z 32 krajín
OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 28.03.2013-27.03.2017
WEB STRÁNKA PROJEKTU: http://www.uni-potsdam.dejcost-Iocrefj

 

GAČR PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU:  GAČR 16-01019S  Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994 – 2014

STRUČNÝ POPIS:

Cílem projektu je systematické zmapování politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku. Konkrétně analyzuje různé dimenze a faktory, které mohou vysvětlovat odlišnou míru politické reprezentace žen v jednotlivých obcích. Projekt se zaměřuje na analýzu determinantů politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014. Cílem je systematicky prozkoumat několik skupin faktorů, které teoreticky ovlivňují míru úspěšnosti žen ve volbách: socioekonomické a demografické, kulturní a institucionální a politické. Snaha pokrýt analýzou celé dvacetileté období, které uběhlo od obnovení místní samosprávy po přechodu obou zemí k demokracii (tedy celkem šest volebních aktů), je vedena záměrem neomezovat se pouze na synchronní srovnání úspěšnosti žen v jednom volebním aktu v různých obcích, ale za pomoci diachronního srovnání sledovat i možné proměny stability jednotlivých nezávisle proměnných v časově vzdálených obdobích. Základním výstupem projektu jsou dvě kolektivní monografie (z toho jedna v anglickém jazyce) a dalších osm odborných článků, z nichž dva budou vydány v impaktovaných a zbývajících šest v recenzovaných odborných časopisech.

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

RIEŠITEĽ ZA ÚVP FSEV UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

 

OLA projekt

NÁZOV PROJEKTU: OLA (Observatory on Local Autonomy), medzinárodný projekt koordinovaný Lille University

STRUČNÝ POPIS: Výskum lokálnej demokracie zameraný na typológiu systémov lokálnej samosprávy. Typológia je pripravovaná národnými pracovnými skupinami zo všetkých krajín EÚ na základe jednotnej metodiky. Vychádza z empirického výskumu na národnej úrovní. Ide o komparatívny výskum lokálnych systémov s cieľom zjednotenia terminológie v danej oblasti výskumu a syntézy poznatkov o súčasnej podobe európskeho lokálneho 
priestoru.

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:
Stephane Guerard
prof. Ľ. Malíková je národná koordinátorka projektu

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:
sieť univerzitných pracovísk zo všetkých krajín EU, ktorý vedie Lille 
University  a CERAPS

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU: 2014 - 2017

WEB STRÁNKA PROJEKTU: www.ola-europe.com

 

New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov

Obdobie riešenia: 2012 - 2013
Kód projektu: 1/1322/12
Typ: VEGA

Vedúca projektu: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Tomáš Jacko, PhD.
Riešitelia: Juraj Nemec, Dana Bajusová, Beáta Mikušová Meričková, Andrea Bašteková, Katarína Staroňová, Ľudmila Staňová, Roman Mužik, Alexandra Poláková-Suchalová

 

Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu

Obdobie riešenia: 2009 - 2012
Kód projektu: 26240220018
Typ: ESF
Zodpovedný riešiteľ : Ľudmila Malíková, Prof. PhDr., PhD
Súčasť UK: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav verejnej politiky a ekonómie
Partner: Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

OLA - Observatory on Local Autonomy.

Čiastková úloha: Komparácia slovenskej a francúzskej miestnej samosprávy.

Obdobie riešenia: 2009-2012 Inštitúcia, v ramci ktorej sa projekt rieši: CERAPS - Universite de Lille 2 Hlavná riešitelská inštitúcia: UVPE Hlavní riešitelia: L.Maliková, F. Delaneuville

 

Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičnýmhorizontom

Obdobie riešenia: 1.1. 2010 – 31.12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0198/10
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Mlynarovič
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Veronika Miťková
Riešitelia: Michal Hatrák, Milan Horniaček, Zdenka Milánová

 

Konkurencieschopnosť a efektívnosť podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Obdobie riešenia: 1.1. 2009 – 31. 12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0138/09
Zodpovedný riešiteľ: Milan Horniaček
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Zdenka Milánová
Riešitelia:  Michal Hatrák,  Veronika Miťková, Vladimír Mlynarovič

 

Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku

Roky riešenia: 2010 – 2011
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA / MŠ SR
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVPE
Hlavný riešiteľ: Doc. Ing. Emília Beblavá,PhD.

 

Access to Social Housing Services in Municipalities of Slovakia

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: LGI/OSI
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

 

Public Policy News - profesionalizácia odborného časopisu vo verejnej politike

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: NOS-OSF
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

 

Vplyv EÚ na tvorbu a prijímanie právnych predpisov na národnej úrovni

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA
Hlavná riešiteľská inštitúcia: FiF UK
Partnerské inštitúcie: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Erik Láštic, PhD.