Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Ukončený výskum ÚVP

New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov

Obdobie riešenia: 2012 - 2013
Kód projektu: 1/1322/12
Typ: VEGA

Vedúca projektu: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Tomáš Jacko, PhD.
Riešitelia: Juraj Nemec, Dana Bajusová, Beáta Mikušová Meričková, Andrea Bašteková, Katarína Staroňová, Ľudmila Staňová, Roman Mužik, Alexandra Poláková-Suchalová

Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu

Obdobie riešenia: 2009 - 2012
Kód projektu: 26240220018
Typ: ESF
Zodpovedný riešiteľ : Ľudmila Malíková, Prof. PhDr., PhD
Súčasť UK: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav verejnej politiky a ekonómie
Partner: Slovenská technická univerzita v Bratislave

OLA - Observatory on Local Autonomy.
Čiastková úloha: Komparácia slovenskej a francúzskej miestnej samosprávy.

Obdobie riešenia: 2009-2012 Inštitúcia, v ramci ktorej sa projekt rieši: CERAPS - Universite de Lille 2 Hlavná riešitelská inštitúcia: UVPE Hlavní riešitelia: L.Maliková, F. Delaneuville

Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičnýmhorizontom

Obdobie riešenia: 1.1. 2010 – 31.12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0198/10
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Mlynarovič
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Veronika Miťková
Riešitelia: Michal Hatrák, Milan Horniaček, Zdenka Milánová

Konkurencieschopnosť a efektívnosť podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Obdobie riešenia: 1.1. 2009 – 31. 12. 2011
Číslo projektu: VEGA 1/0138/09
Zodpovedný riešiteľ: Milan Horniaček
Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Zdenka Milánová
Riešitelia:  Michal Hatrák,  Veronika Miťková, Vladimír Mlynarovič

Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku

Roky riešenia: 2010 – 2011
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA / MŠ SR
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVPE
Hlavný riešiteľ: Doc. Ing. Emília Beblavá,PhD.

Access to Social Housing Services in Municipalities of Slovakia

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: LGI/OSI
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Public Policy News - profesionalizácia odborného časopisu vo verejnej politike

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: NOS-OSF
Hlavná riešiteľská inštitúcia: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Vplyv EÚ na tvorbu a prijímanie právnych predpisov na národnej úrovni

Roky riešenia: 2008–2010
Inštitúcia v rámci ktorej sa projekt rieši: VEGA
Hlavná riešiteľská inštitúcia: FiF UK
Partnerské inštitúcie: ÚVP
Hlavný riešiteľ: PhD., Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Erik Láštic, PhD.