Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Prečo študovať sociálnu antropológiu

ANTROPOLÓGIA JE NAJKOMPLEXNEJŠIA VEDA O ĽUDSKEJ KULTÚRE A SPOLOČNOSTI

Ľudia všade na svete žijú a tvoria kultúry a spoločnosti. Veda, ktorá ich skúma, sa nazýva sociálna a kultúrna antropológia. Antropológia je ideálna disciplína na rozšírenie poznania o nás ľuďoch, ktorá umožňuje získať aj praktické zručnosti v predchádzaní konfliktom medzi ľuďmi z rôznych sociálnych a kultúrnych prostredí.

Ľudia z rôznych kultúr sa realizujú rôznymi spôsobmi, rôzne si zabezpečujú potreby na život, riešia problémy, tešia sa či modlia. Antropológia študuje konkrétny spôsob života, etnické a rasové stereotypy a predsudky, ktoré pripisujú osobitné znaky (lenivosť, srdečnosť, výbojnosť atď.) celým etnickým či náboženským skupinám. V praktickej oblasti vie napríklad pochopiť a vysvetliť, prečo niektorí Slováci nemajú radi Rómov, prečo sa Stredoeurópania tak veľmi boja utečencov, a aké nebezpečné je šírenie nenávisti zo strany politikov. Umožňuje však napríklad pochopiť aj také veci, ako vkus alebo nákupné správanie.

ANTROPOLÓGIA POMÁHA POTLÁČAŤ ETNOCENTRIZMUS

Etnocentrizmus je pokrivený pohľad na iných cez filter vlastnej kultúry. Každý antropológ či antropologička, ktorý/á dnes berie vážne svoju prácu, preto vyznáva myšlienku, že nemožno jednu kultúru nadraďovať nad iné. Jedna kultúra môže prejavovať väčšiu komplexnosť či rýchlejší rozvoj po technologickej či ekonomickej stránke, no iné zas môžu byť komplexnejšie v iných oblastiach, napríklad pri starostlivosti o slabých či v spoločenskej komunikácii. Túto rozdielnosť kultúr možno najlepšie skúmať etnografickou metódou, ktorá je typická pre antropológiu.

ETNOGRAFICKÝ OPIS JE NAJORIGINÁLNEJŠIA VÝSKUMNÁ METÓDA

Výnimočným znakom antropologickej analýzy je jej empirická metóda, ktorá nemá v žiadnej inej disciplíne také kľúčové miesto. Pre antropologický opis kultúry je podstatné poznávanie „iných“ z pozície „udomácneného cudzinca“ počas dlhodobého terénneho výskumu v konkrétnej komunite. Práve opisom kultúry z perspektívy samotných členov dokazujú antropológovia a antropologičky platnosť teórií a zákonitostí o ľudskej spoločnosti a kultúre.

ANTROPOLÓG A ANTROPOLOGIČKA SA UPLATNIA VŠADE!

V štátnej i súkromnej sfére, vo vede a výskume, v armáde i mimovládnom sektore je potrebné – a s rastúcou rôznorodosťou obyvateľstva bude stále dôležitejšie – poznanie rôznosti a podobnosti medzi ľuďmi. Keďže sociálna antropológia na FSEV UK je dlhodobo považovaná za najlepšiu na Slovensku, treba sa učiť od najlepších. Riešia sa tu špičkové medzinárodné vedecké i na prax orientované projekty, organizujú konferencie a workshopy, pričom základom všetkých prác je na prax orientovaný terénny výskum. Diplom od nás je porovnateľný s najlepšími školami tohto druhu v strednej Európe.

Bakalárske štúdium

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropológie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude schopný komunikovať tak s lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokálnou komunitou a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami takým spôsobom, aby ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kultúrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba poznaním príčin a princípov fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; možno bude schopný v spolupráci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje navrhnuté riešenia v praxi.

Základné a profilujúce disciplíny:

Základné disciplíny: antropologické teórie, štatistika pre antropológov, sociálne analýzy a interpretácie, ekonomická antropológia, politická antropológia, terénne metódy a techniky, aplikovaná antropológia, antropológia postsocialistických spoločností, rómske štúdie.

Profilujúce disciplíny: študent si môže zvoliť odbornú profiláciu a uskutočniť terénny výskum v jednej z týchto špecializácií: ekonomická antropológia, psychologická antropológia, politická antropológia.

Predmety štátnej skúšky:

  1. Antropologické teórie (podľa profilácie)
  2. Modelový projekt terénneho výskumu
  3. Obhajoba záverečnej práce

Výučba:

Magisterské štúdium

Profil absolventa 

Absolventi druhého stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú odborníkmi v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých absolventov. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos študentov k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 2 mesiacov nepretržitého pobytu. Absolventi ovládajú vedecké metódy antropologického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu sociálnych a kultúrnych problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie, prednášať na vysokých školách sociálnu antropológiu, školiť tímy pre sociálnu prácu v teréne a poradenstvo.

Absolventi sa môžu uplatniť v akademickej oblasti prípravy a koordinovania domácich a medzinárodných vedeckých tímov, v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík, ako autori publikácií v domácich a zahraničných odborných periodikách, ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch, v pedagogickom procese v oblasti sociálnej antropológie na domácich a zahraničných univerzitách.

Základné a profilujúce disciplíny:

Urbánna antropológia, Kognitívna antropológia, Terénne metódy, Súčasné antropologické teórie, Lingvistická antropológia, Analýza a spracovanie etnografických dát, Antropológia príbuzenstva, Psychologická antropológia, Politická antropológia, Vizuálna antropológia

Predmety štátnej skúšky:

  1. Antropologické teórie
  2. Obhajoba záverečnej práce

Výučba:

Doktorandské štúdium

Profil absolventa

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti interdisciplinárnej reflexie vzťahov medzi sociokultúrnymi a psychologickými javmi. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 6 mesiacov nepretržitého pobytu.

Základné a profilujúce disciplíny:

Antropológia a psychológia, Metódy terénneho výskumu a výskumný projekt, Doktorandský seminár (2 semestre) – 8 kreditov.

Dizertačná skúška

Obsahom kolokviálnej dizertačnej skúšky je podrobné oponované zdôvodnenie teórie, ktorá bola východiskom dizertačnej práce, ako aj preukázanie vlastného prínosu pri jej aplikácii.

Dizertačná práca a jej obhajoba

Dizertačná práca obsahuje všetky vedecké a formálne náležitosti samostatnej tvorivej vedeckej práce. Dizertačná práca musí byť založená na vlastnom dlhodobom terénnom výskume (nie sú prípustné kompilačné, čisto teoretické alebo metodologické práce).

Študijný plán, predmety

  Skratka Názov Vyučujúci Garantuje Rozsah Jazyk Ročník Semester Kredity
P 3-USA-220 Doktorandský seminár 1 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 2 SJ 1, 2 Z 10
P 3-USA-230 Doktorandský seminár 2 doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ÚSA 2 SJ 1, 2 L 10
P 3-USA-240 Terénny projekt 1 doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ÚSA 10 SJ 1 Z 10
P 3-USA-250 Terénny projekt 2 doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ÚSA 10 SJ 1 L 10
PV 3-UES-030 Informačné zdroje PhDr. Daniela Gondová ÚEŠMV   SJ   L 10