Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Štúdium

Bakalárske štúdium

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropológie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude schopný komunikovať tak s lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokálnou komunitou a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami takým spôsobom, aby ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kultúrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba poznaním príčin a princípov fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; možno bude schopný v spolupráci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje navrhnuté riešenia v praxi.

Základné a profilujúce disciplíny:

Základné disciplíny: antropologické teórie, štatistika pre antropológov, sociálne analýzy a interpretácie, ekonomická antropológia, politická antropológia, terénne metódy a techniky, aplikovaná antropológia, antropológia postsocialistických spoločností, rómske štúdie.

Profilujúce disciplíny: študent si môže zvoliť odbornú profiláciu a uskutočniť terénny výskum v jednej z týchto špecializácií: ekonomická antropológia, psychologická antropológia, politická antropológia.

Predmety štátnej skúšky:

  1. Antropologické teórie (podľa profilácie)
  2. Modelový projekt terénneho výskumu
  3. Obhajoba záverečnej práce

Výučba:

Magisterské štúdium

Profil absolventa 

Absolventi druhého stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú odborníkmi v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých absolventov. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos študentov k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 2 mesiacov nepretržitého pobytu. Absolventi ovládajú vedecké metódy antropologického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu sociálnych a kultúrnych problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie, prednášať na vysokých školách sociálnu antropológiu, školiť tímy pre sociálnu prácu v teréne a poradenstvo.

Absolventi sa môžu uplatniť v akademickej oblasti prípravy a koordinovania domácich a medzinárodných vedeckých tímov, v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík, ako autori publikácií v domácich a zahraničných odborných periodikách, ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch, v pedagogickom procese v oblasti sociálnej antropológie na domácich a zahraničných univerzitách.

Základné a profilujúce disciplíny:

Urbánna antropológia, Kognitívna antropológia, Terénne metódy, Súčasné antropologické teórie, Lingvistická antropológia, Analýza a spracovanie etnografických dát, Antropológia príbuzenstva, Psychologická antropológia, Politická antropológia, Vizuálna antropológia

Predmety štátnej skúšky:

  1. Antropologické teórie
  2. Obhajoba záverečnej práce

Výučba:

Doktorandské štúdium

Profil absolventa

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti interdisciplinárnej reflexie vzťahov medzi sociokultúrnymi a psychologickými javmi. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 6 mesiacov nepretržitého pobytu.

Základné a profilujúce disciplíny:

Antropológia a psychológia, Metódy terénneho výskumu a výskumný projekt, Doktorandský seminár (2 semestre) – 8 kreditov.

Dizertačná skúška

Obsahom kolokviálnej dizertačnej skúšky je podrobné oponované zdôvodnenie teórie, ktorá bola východiskom dizertačnej práce, ako aj preukázanie vlastného prínosu pri jej aplikácii.

Dizertačná práca a jej obhajoba

Dizertačná práca obsahuje všetky vedecké a formálne náležitosti samostatnej tvorivej vedeckej práce. Dizertačná práca musí byť založená na vlastnom dlhodobom terénnom výskume (nie sú prípustné kompilačné, čisto teoretické alebo metodologické práce).

Študijný plán, predmety

  Skratka Názov Vyučujúci Garantuje Rozsah Jazyk Ročník Semester Kredity
P 3-USA-220 Doktorandský seminár 1 PhDr. Juraj Podoba, CSc. ÚSA 2 SJ 1, 2 Z 10
P 3-USA-230 Doktorandský seminár 2 doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ÚSA 2 SJ 1, 2 L 10
P 3-USA-240 Terénny projekt 1 doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ÚSA 10 SJ 1 Z 10
P 3-USA-250 Terénny projekt 2 doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ÚSA 10 SJ 1 L 10
PV 3-UES-030 Informačné zdroje PhDr. Daniela Gondová ÚEŠMV   SJ   L 10