Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Pracovníci Ústavu mediamatiky sa venujú vedecko-výskumným projektom, ktoré zasahujú oblasť informačnej vedy, analýz, znalostnej spoločnosti, konceptom kritického a kreatívneho myslenia v spojení s inovatívnymi metódami ďalšieho rozvoja.

Aktuálne sú na ústave riešené nasledovné projekty:

Projekt VALUES

Projekt APVV

Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR (VALUES)

Charakter výskumu: základný
Doba riešenia projektu: 2019-2023
Získané finančné prostriedky: 190 000 €
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

Viac informácií »

 

Projekt BDIAZ

Projekt APVV

Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií (BDIAZ)

Bilaterálny projekt Slovensko – Portugalsko
(spolupráca s UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage at the University of Évora)

Doba riešenia projektu: 2019-2020
Získané finančné prostriedky: 5 400 €
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Viac informácií »