Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Pracovníci Ústavu mediamatiky sa venujú vedecko-výskumným projektom, ktoré zasahujú oblasť informačnej vedy, analýz, znalostnej spoločnosti, konceptom kritického a kreatívneho myslenia v spojení s inovatívnymi metódami ďalšieho rozvoja.

Aktuálne sú na ústave riešené nasledovné projekty:

Projekt VALUES

Projekt APVV

Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR (VALUES)

Charakter výskumu: základný
Doba riešenia projektu: 2019-2023
Získané finančné prostriedky: 190 000 €
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

Viac informácií »

Projekt BDIAZ

Projekt APVV

Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií (BDIAZ)

Bilaterálny projekt Slovensko – Portugalsko
(spolupráca s UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage at the University of Évora)

Doba riešenia projektu: 2019-2020
Získané finančné prostriedky: 5 400 €
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Viac informácií »

 

 

Projekt Erasmus+

GAME Games and Active learning Methods in Education.

Grantová schéma: Erasmus+, grant agreement number 2021-1-NO01-KA220-HED-000029899;
Doba riešenia projektu: 2022 – 2025
Finančné prostriedky: 337 885,60 €
Partneri: UNIVERSITETET I AGDER Nórsko + PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG Nemecko.
Riešitelia: RNDr. E. Capková; PhD., doc. PhDr. M. Katuščáková, PhD.; Mgr. J. Grečnár, PhD.

We work on creating physical, digital and blended learning games which train the players in logical thinking, problem solving, and cooperation and at the same time let them become acquainted with the physical space on campus and the different support services the university offers. The resulting series of game quests should help our first-year students become members of the academic learning community quicker while leaving no one behind.

Projekt KEGA

Kreatívna analýza dát: komplexná platforma pre inováciu výučby predmetu Analýza dát s využitím multimediálnych technológií Projekt č. 069UK-4/2023.

Doba riešenia projektu: 2023 – 2025.
Získané finančné prostriedky: 34 138 €
Vedúca projektu: RNDr. Eva Capková, PhD.
Riešitelia: doc. G. Jasečková, PhD.; doc. PhDr. M. Katuščáková, PhD.; Mgr. J. Grečnár, PhD.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj dátovej gramotnosti v zmysle spôsobilosti jedinca rozpoznať úlohu štatistiky vo svete ako schopnosti používať štatistiku adekvátnym spôsobom potrebným pre uplatnenie sa v znalostnej spoločnosti. Cieľom je vybudovať voľne dostupnú komplexnú webovú platformu na inováciu výučby predmetu Analýza dát s využitím multimediálnych technológií.