Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

BDIAZ

Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií

Projekt APVV

Bilaterálny projekt Slovensko – Portugalsko (spolupráca s UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage at the University of Évora)

Doba riešenia projektu: 2019 - 2020
Získané finančné prostriedky: 5 400 €
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Anotácia

Akronym "BDIAZ" odkazuje na portugalského moreplavca Bartolomea Diaza, ktorý objavil námornú cestu medzi západnou Európou a Indickým oceánom. Podobne ako Diaz sa tento projekt, v metaforickej rovine, usiluje nájsť novú cestu prenosu znalostí, týkajúcu sa nehmotného kultúrneho dedičstva medzi generáciami (t.j. prenos v čase) a medzi rôznymi časťami sveta (t.j. geografický prenos).

Hlavnými cieľmi projektu sú vytvorenie slovensko - portugalskej spolupráce pri výskume NKD, vytvorenie slovensko - portugalského výskumného tímu, výmena výskumných pracovníkov na partnerských stranách a vytvorenie spoločných výstupov, uznávaných výskumnou komunitou EÚ. Navrhovaný výskum je zameraný na prenos pragmatických poznatkov ako súčasti NKD.

Všeobecným predmetom výskumu je účinnosť mechanizmov prenosu znalostí spojených s NKD a jeho distribúcie prostredníctvom nových médií v kontexte globálnej spoločnosti. Pozitívny efekt tohto výskumu spočíva v transformácii statického prístupu k NKD k dynamickejšiemu, orientovanému nielen na dokumentovanie NKD, ale hlavne na mechanizmy prenosu NKD a zvýšenie jeho dostupnosti prostredníctvom komunikačných kanálov, najčastejšie používaných mladou generáciou.

Kľúčové charakteristiky projektu sú:

  • Vytvorenie vzájomnej slovensko - portugalskej spolupráce (slovensko - portugalský výskumný tím, výmena výskumných pracovníkov, know - how atď.).
  • Produkcia spoločných výstupov (publikácie, príspevky z konferencií, návrh a realizácia e- learningového kurzu (MOOC), školenie dobrovoľníkov atď.).
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo (ďalej len "NKD") ako jadro výskumných činností.
  • Implementácia bilaterálneho základného výskumu mechanizmov prenosu znalostí týkajúcich sa NKD.
  • Používanie nových médií ako prostriedku prenosu znalostí týkajúcich sa NKD v čase i v geografickom priestore.