Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

VALUES

Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR

Projekt APVV

Charakter výskumu: základný
Doba riešenia projektu: 2019 - 2023
Získané finančné prostriedky: 190 000 €
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

Anotácia

Analýza údajov Svetovej banky zameraná na indikátory úrovne znalostnej spoločnosti pre SR za roky 2009-2012 ukázala, že v najdôležitejšom indikátore, poukazujúcom na schopnosť občanov transformovať informácie v digitálnom informačnom priestore do nových znalostí a inovácií, bola Slovenská republika (SR), spomedzi krajín V4 najslabšia. Pritom práve táto schopnosť sa ukazuje ako vhodná odpoveď na viaceré globálne výzvy (trvalo udržateľný rast, chudoba, udržateľné životné prostredie, informačné zahltenie, kyberpriestor a pod.).

V projekte, opierajúc sa o strategické dokumenty OSN, UNESCO, OECD, EÚ a Svetovej Banky a tiež o poznatky odborníkov z viacerých vedných disciplín, sa bude realizovať základný výskum, postavený na dvoch hlavných pilieroch: koncepte znalostnej spoločnosti (ZS) a koncepte kľúčových kompetencií (KK). Jedinečnosťou projektu je fakt, že neskúma tieto koncepty izolovane, ale v ich priesečníku.

Cieľom projektu je skúmať KK v kontexte ZS, t.j. identifikovať množinu KK nevyhnutných k efektívnej realizácii znalostných procesov a zároveň skúmať KK v kontexte historicko-kultúrnych špecifík SR a zamerať sa na aktuálne a budúce faktory, určujúce podobu spoločnosti v blízkej budúcnosti a zároveň nájsť najvhodnejšie spôsoby masovej difúzie potrebných znalostí a zručností do spoločnosti.

Zameraním sa na výskum KK a na procesy ich difúzie do spoločností chceme ukázať, ako sa prostredníctvom znalostného procesu zdieľania znalostí a efektívnou aplikáciou kognitívnych kompetencií ako sú kritické a kreatívne myslenie zvyšuje úroveň ZS a zároveň sa zvyšuje jej konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike. Pri experimentálnom skúmaní masovej difúzie explicitných a tacitných znalostí budeme v projekte porovnávať efektívnosť rôznych mechanizmov a technológií manažmentu znalostí na zachytávanie a zdieľanie znalostí s digitálnym storytellingom, ktorý je aktuálne vnímaný ako jeden z najefektívnejších nástrojov rýchleho masového transferu znalostí.