Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium mediamatiky je zamerané na štúdium základných teoretických východísk knižnično-informačnej vedy a ich aplikáciu do praxe. Cieľom je samostatne navrhovať a uplatňovať odborné prístupy a kreatívne využívať svoj potenciál najme v rámci vlastnej praktickej činnosti.

Študent získa základy z nových foriem (predovšetkým elektronickej) komunikácie s dôrazom na tvorbu mediamatických obsahov a prácu s nimi. Popri základnom zameraní na teóriu je dôraz kladený aj na princípy tvorby informácií, legislatívne aspekty a základy marketingu a manažmentu. Študent nadobudne aj základnú orientáciu v predmetoch širšieho spoločenského základu (filozofie, psychológie, estetiky, etiky).

Obsah bakalárskeho štúdia v študijnom programe mediamatika je v prílohe spisu a zodpovedá nosným témam jadra knižnično-informačnej vedy: 

  • Dejiny kultúry a umenia
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Organizácia poznania
  • Manažment informačných zdrojov
  • Vyhľadávanie informácií
  • Informačná výchova
  • Informatizácia spoločnosti a internet
  • Organizácia a riadenie informačných inštitúcií
  • Legislatíva v odbore
  • Záverečná práca – štátna skúška. 

Profil absolventa

Absolvent štúdia v zameraní mediamatika ako informačný špecialista, má vedomosti a znalosti o teoretických princípoch mediamatickej komunikácie, zásadách a normách tvorby obsahov, vedomosti z oblasti teórie spracovania, prezentácie, uchovávania a sprístupňovania informácií a projektovania mediamatických systémov. Okrem toho má vedomosti z oblasti manažmentu a marketingu v masmédiách a podnikaní.

Absolvent programu mediamatika je pripravovaný na zvládnutie teoretických a metodologických základov knižničnej a informačnej vedy, informačných technológií, sociálnej komunikácie, ochrany informácií, organizácie poznania, informačnej analýzy a informačného manažmentu. Je schopný tvorivo aplikovať teoretické poznatky v praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií najmä v oblasti tvorby mediamatických systémov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov, tvorby a spracovania mediamatických dokumentov a informačných zdrojov, informačného prieskumu a navigovania v informačných zdrojoch, manažmentu mediamatických služieb a systémov.

Absolvent ovláda prácu s informačno-komunikačnými technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Absolvent je pripravený samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru.

Absolvent sa môže uplatniť ako tvorca obsahov alebo manažér mediamatických informačných systémov a služieb. Ďalej môže pôsobiť ako odborný pracovník, poradca pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v knižniciach, informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach a podnikateľskej sfére. Po absolvovaní štúdia môže, vzhľadom na teoreticko-praktickú prípravu z ekonomických a legislatívnych predmetov samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor a pod. alebo pracovať ako špecialista pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov, ekonomiku a manažment mediamatických systémov.

Absolvent programu má schopnosť nachádzať moderné, a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti knižnično-informačnej praxe. Je schopný tvorivo aplikovať poznatky knižnično-informačnej vedy najmä v oblasti tvorby súčasných informačných obsahov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Dokumenty na stiahnutie