Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium mediamatiky je zamerané na štúdium základných teoretických východísk informačnej vedy (mediálnych a komunikačných štúdií) a ich aplikáciu do praxe. Cieľom je samostatne navrhovať a uplatňovať odborné prístupy a kreatívne využívať svoj potenciál najmä v rámci vlastnej praktickej činnosti.

Študent získa základy z nových foriem (predovšetkým elektronickej) komunikácie s dôrazom na tvorbu mediamatických obsahov a prácu s nimi. Popri základnom zameraní na teóriu je dôraz kladený́ aj na princípy tvorby informácií, legislatívne aspekty a základy marketingu a manažmentu. Študent nadobudne aj základnú orientáciu v predmetoch širšieho spoločenského základu (filozofie, psychológie, estetiky, etiky).

Obsah bakalárskeho štúdia v študijnom programe mediamatika zodpovedá nosným témam jadra znalostí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá:

 • teória a dejiny komunikácie (sociálnej a mediálnej vrátane ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov),
 • mediálne, multimediálne a informačné obsahy/produkty v tradičnom, digitálnom a internetovom prostredí – analýza a interpretácia, metódy tvorby, vlastná tvorba,
 • manažment organizácií a projektov v prostredí mediálnych, marketingových a informačných inštitúcií a systémov,
 • marketingová komunikácia a nástroje marketingovej komunikácie,
 • manažment informácií, manažment znalostí a zdrojov,
 • organizácia a vyhľadávanie informácií v tradičných a digitálnych systémoch,
 • recipient: zákonitosti príjmu informácií, ich dekódovania a účinkov,
 • teoretické a praktické aspekty informačných a mediálnych kompetencií a gramotnosti,
 • komunikačné médiá – tradičné a nové žánrové druhy a metódy tvorby, využívania a sprístupňovania informácií, mediálnych a multimediálnych produktov,
 • mediálna a informačná politika a etika,
 • semiotické výskumy a metódy, jazykové, štylistické, auditívne, vizuálne a audiovizuálne kontexty tvorby mediálnych mediálno-umeleckých a informačných produktov,
 • techniky a technológie preprodukcie, produkcie a postprodukcie mediálnych a informačných produktov a autorských diel,
 • teória a metodológia výskumu v odbore.

Profil absolventa

Absolvent štúdia v zameraní mediamatika ako informačný́ špecialista, má vedomosti a znalosti o teoretických princípoch mediamatickej komunikácie, zásadách a normách tvorby obsahov, vedomosti z oblasti teórie spracovania, prezentácie, uchovávania a sprístupňovania informácií a projektovania mediamatických systémov. Okrem toho má vedomosti z oblasti manažmentu a marketingu v masmédiách a podnikaní.

Absolvent programu mediamatika je pripravovaný́ na zvládnutie teoretických a metodologických základov informačnej vedy (mediálne a komunikačné médiá): informačných technológií, sociálnej komunikácie, ochrany informácií, organizácie poznania, informačnej analýzy a informačného manažmentu. Je schopný́ tvorivo aplikovať teoretické poznatky v praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií najmä v oblasti tvorby mediamatických systémov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov, tvorby a spracovania mediamatických dokumentov a informačných zdrojov, informačného prieskumu a navigovania v informačných zdrojoch, manažmentu mediamatických služieb a systémov.

Absolvent ovláda prácu s informačno-komunikačnými technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Absolvent je pripravený́ samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru.

Absolvent sa môže uplatniť ako tvorca obsahov alebo manažér mediamatických informačných systémov a služieb. Ďalej môže pôsobiť ako odborný́ pracovník, poradca pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach a podnikateľskej sfére. Po absolvovaní štúdia môže, vzhľadom na teoreticko-praktickú prípravu z ekonomických a legislatívnych predmetov samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný́ servis pre štátnu správu, tretí sektor a pod. alebo pracovať ako špecialista pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov, ekonomiku a manažment mediamatických systémov.

Absolvent programu má schopnosť nachádzať moderné, a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti mediálno-komunikačnej praxe. Je schopný́ tvorivo aplikovať poznatky informačnej vedy najmä v oblasti tvorby súčasných informačných obsahov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Dokumenty na stiahnutie