Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

VÝSKUM

LP/2011/02/2: Centrum výskumu a vzdelávania v oblasti ľudských práv

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

LP/2013/81: Vzdelávacie semináre pre stredné školy zamerané na problematiku ľudských práv

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Informácie o projekte

Cieľom projektu, ktorý reflektuje predchádzajúcu činnosť žiadateľa a v zmysle čl. 1 Organizačného poriadku Olympiády ľudských práv, schváleného MŠVVŠ SR ...odborným garantom súťaže je Celoštátna komisia OĽP (ďalej „CK OĽP“) v spolupráci s UNESCO centrom pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave.“ je prispieť k:

  • systematického zvyšovania kvality OĽP ako súčasti ľudsko-právnej výchovy a vzdelávania v SR,
  • sieťovaniu ľudsko-právneho vzdelávania v SR a k odbornému diskurzu na tému ľudských práv, aj v kontexte s pripravovanou Stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  • k perspektívnemu zhodnoteniu prínosu doterajších ročníkov OĽP a vytvoreniu systému kontinuálneho vzdelávania stredoškolských učiteľov/liek v špecifickej oblasti ľudských práv.

Cieľové skupiny

  1. Študenti, žiaci
  2. Pedagogické profesie

Cieľovú skupinu tvorí primárny subjekt, čo sú učitelia a učiteľky na stredných školách, ktorí sa v rámci svojej pedagogickej činnosti zameriavajú a vyučujú problematiku ľudských práv a ktorí následne pracujú so sekundárnou cieľovou skupinou, študentmi stredných škôl a pripravujú ich na Olympiádu ľudských práv, ktorá sa realizuje v SR už 15 rokov a ide o jedinečný projekt.

Harmonogram

Publikácie

LP/2015/249: Ľudské práva

Názov projektu: Human Rights News  (č. LP/2015/249)

„Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.“

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt má za cieľ vzdelávať, popularizovať a prispieť k zvýšeniu povedomia o obsahu a rozsahu ľudských práv. V súčasnosti sú ľudské práva nielen chránené, ale ohrozované novými typmi hrozieb, aktérov i odlišným vnímaním s ohľadom na vývoj spoločnosti, ideológií, politický režim či právnu reguláciu. Tieto odlišnosti vo vývoji či regulácii možno eliminovať pochopením podstaty a obsahu ľudských práv, ktorý sa vyvíja v nadväznosti na rozvoj spoločností. Ľudsko-právny prístup zároveň prispieva aktívne k vnímaniu ľudskej bezpečnosti (v nadväznosti na hrozby energetickej, či cyberbezpečnosti), ale aj napĺňaniu rozvojových cieľov (agenda post2015), najmä v oblasti práva na dôstojnosť, práva na vzdelávanie, práva na rozvoj.  Výstupy projektu môžu šírením informácií prispieť k ich napĺňaniu.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina je rôznorodá, primárnou sú ľudia pôsobiaci v oblasti ľudských práv v rôznych sektoroch (štátny, mediálny, mimovládny), ako aj akademickí a expertní pracovníci (workhop, publikácia). Dosah budú mať výstupy projektu, najmä popularizačné aktivity smerom k širokej verejnosti (on-line verzia Human Rights News).

Verejnosť
Štátne a verejné inštitúcie
Novinári, médiá
Študenti, žiaci
Právne profesie
Mimovládne organizácie

VÝSTUPY

1) Human Rights News 
2) Workshop s medzinárodnou účasťou a publikácia vedeckých výstupov v anglickom jazyku

EUHAP

EUPHRA

LP/2016/127: Národný inštitucionálny systém ochrany a podpory ľudských práv

Názov projektu: Národný inštitucionálny systém ochrany a podpory ľudských práv (č. LP/2016/127)

„Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.“

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt je zameraný na analýzu pôsobenia a kompetencií národných inštitúcií na ochranu ľudských práv, a hodnotenie  ich aktivít . V projekte sa bude realizovať analýza existujúcich výstupov jednotlivých národných inštitúcií na ochranu ľudských práv z pohľadu ich kompetencií uvedených v národnej legislatíve, ale aj v nadväznosti na úlohy určené Celoštátnou stratégiou ľudských práv a z pohľadu napĺňania a efektívnosti Parížskych princípov. S poukazom na kvalitatívnu analýzu dát vyhodnotíme slabé a silné stránky existujúcich inštitúcií (z pohľadu legislatívne zakotvených kompetencií, realizovaných aktivít, spolupráce s rôznymi sektormi - štátnym, mimovládnym a vzdelávacím), a navrhneme opatrenia na ich efektívne spolupôsobenie v zmysle medzinárodných záväzkov určených Parížskymi princípmi.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľovú skupinu predstavujú profesie, ktoré svojimi aktivitami zasahujú alebo reflektujú činnosť národných inštitúcií ochrany a podpory ĽP. Ich skúsenosti budú integrálnou súčasťou kvalitatívnej analýzy, výsledky im budú prezentované na workshope. Návrhy na zlepšenie činnosti a spolupráce národných inštitúcií je potrebné zreflektovať štátnym inštitúciam, mimovládnym organizáciám, verejnosti a novinárom.

Verejnosť
Štátne a verejné inštitúcie 
Novinári, médiá
Pedagogické profesie
Právne profesie
Mimovládne organizácie

VÝSTUPY

1) Analýza
2) Human Rights News 
3) Workshop s medzinárodnou účasťou a publikácia vedeckých výstupov v anglickom jazyku