Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné projekty

SÚČASNÝ VÝSKUM

Migration in EU Relations

Program: Jean Monnet Chair 611565-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CHAIR

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

 

O projekte / About the project:

 SK: Hlavným cieľom projektu je prispieť k hlbšiemu pochopeniu zložitého a stále nedostatočne preskúmaného fenoménu migrácie v tomto konkrétnom regióne. To sa dosiahne inovatívnou výučbou, ktorá sa zaoberá teoretickými aj empirickými diskusiami; výučbou, do ktorej sa zapoja prednášajúci s rôznym vzdelaním; podporou vypracovania malých výskumných projektov na magisterskej úrovni na tému migrácie - pretavených do podoby magisterských prác; organizáciou doktorandských seminárov. Pridaná hodnota projektu bude spočívať v komplexnom informovaní a chápaní migrácie na základe vedeckých poznatkov, zohľadnení rôznej praxe v susedných krajinách regiónu a ambíciou je prispieť k vnímaniu migrácie ako sociálneho a ekonomického fenoménu prítomného v súčasnom medzinárodnom prostredí. Očakávané výstupy by mali prispieť k prebiehajúcej diskusii o tom, ako môžu medzinárodní aktéri a štáty riadiť migráciu, ako aj k vnímaniu migrácie širokou verejnosťou. Za prínos pri posúvaní pozície vnímania migrácie komunitou EÚ v krajinách V4 treba považovať výučbu migrácie v magisterskom študijnom programe Európske štúdiá s možnosťou účasti všetkých študentov Univerzity Komenského v Bratislave.

EN: The primary goal of the project is to contribute to deepening the understanding of a complex and still understudied phenomenon of migration for this particular region. This will be done by innovative teaching that engages in both theoretical and empirical discussions; by teaching that involve lecturers with different background; through encouragement for the development of small research projects at the Master level on the topic of migration – translated in the form of Master theses; organization of  PhD workshops. The added-value of the project will be in complex information and understanding of migration based on scientific evidence, considering different practice in neighbouring countries in the region and the ambition is to contribute to the perception of migration as a social and economic phenomenon present in the current international environment. Expected outputs should contribute to ongoing debate on how international actors and states may manage migration as well as to perceive of migration by the general public. The teaching of migration in master study programme European Studies, with a possibility to be attended by all students of Comenius University in Bratislava, should be considered as a benefit in the shifting the position perceived by EU community in V4 countries.

 

Výskumný tím / Research team:

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Mgr. Aliaksei Kazharski, PhD.

Mgr. Clarissa do Nascimento Tabosa, PhD.

Mgr. Michaela Dénešová

 

Projektové aktivity a výstupy / Project activities and deliverables:

Výučba / Teaching:

Migrácia v kontexte / Migration in context

The course aims at having an impact in the deepening of both theoretical and empirical knowledge in an area that is still understudied in this particular region. We aim at providing our students with the most pertinent tools to study and research migration. At the societal level, this contributes to desecuritize the highly securitized discourse about migration developed by the main political elites in Central Europe. The additional value of the topics covered within the course is in its focus on feminisation of migration and its aspects. This part of the lecture puts into comparison aspects of migration of women with different social background and coming from different countries. Students will have the tools and will be encouraged to write Master theses on the topic of migration, and expected output is the publication of the best theses in undergraduate journals.
Infolist

Medzinárodné humanitárne právo / International Humanitarian Law
The introduction of a new course of legal character, which is connected to migration is considered as necessary from point of understanding, why migration is coming from conflict areas and is perceived in this sense. There will be explained also economic and social connections, but the primary focus of the course should provide information to MA students of European Studies, International Relations and Law about the International regulation in the area of conflict and humanitarian law.
Infolist

Regionalizmus a globálne usporiadanie / Regionalism and the Global Order
The course should help the students develop an up-to-date understanding of contemporary processes of regionalization as well as of shifts in the global structures of power and governance and their political and institutional implications.
Infolist

 

Research:

Research and policy oriented papers on migration:
Lucia Mokrá, Bibiana Wertlen: Emerging use of modern technologies for human rights protection. Journal of Ethics and Legal Technologies, pp. 91-104.
Link: https://jelt.padovauniversitypress.it/issue/4/1

Manfred Dauster: The Bear Unchained Goes WestJean Monnet Chair Research and Policy Papers No. 1/2022 (research paper, guest lecture in International Humanitarian Law)

 

Events:

PhD workshops
The workshop is innovative to the extent it aims at bringing together and promoting knowledge exchange among young scholars dealing with migration from legal, social, and political perspectives – promoting, in this way, interdisciplinary. It will be organized in the form of panel discussions. The participants will be required to share their research previous to the workshop with other participants.

Training course for professionals
Training of professionals (public officers from the social security offices, health insurance companies, teachers and social workers, members of municipal police, etc.) may help to increase their capability to understand and manage migration in Slovakia in the first contact.

The EU from a political sociological perspective

Program: Jean Monnet Chair 611572-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CHAIR

Zodpovedný riešiteľ: prof. Steven Saxonberg, Ph.D., doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

O projekte / About project

EU and Social Media

Program: Jean Monnet Module 611970-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Andrea Figulová, PhD.

inDivEU – Integrating Diversity in the European Union

Program: Horizon2020: 822304

(third linked party)

Riešitelia za FSEV UK: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., Mgr. Donald Wertlen

UKONČENÝ VÝSKUM

Modely presviedčacej komunikácie pre lokálnych lídrov na presadzovanie nediskriminácie a rómskej integrácie — PERCOM

Program: 809869 — PERCOM — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: Mgr. Matej Hruška, PhD.

Spolupracujúce organizácie: Nadácia Milana Šimečku

Doba riešenia: 1.10. 2018 – 31.3. 2021

Anotácia projektu: 
Uplatňovanie verejných politík na rozvoj infraštruktúry (napr. prístup k pitnej vode a elektrickej energii, odpadové hospodárstvo) v marginalizovaných rómskych komunitách často vyvoláva odmietavé reakcie slovenskej verejnosti na miestnej aj celoštátnej úrovni. Získanie podpory slovenskej verejnosti je kľúčové pre integráciu obyvateľov a obyvateliek marginalizovaných rómskych komunít a úspešné fungovanie týchto politík. Získanie podpory pre tieto politiky je závislá od schopnosti lídrov a líderiek na všetkých úrovniach presvedčivo komunikovať prínos týchto politík pre miestne komunity a celú spoločnosť. Morálna psychológia môže inšpirovať komunikačný prístup ktorý dokáže získať takúto podporu verejnosti. Cieľom projektu je otestovať presviedčací potenciál morálnej psychológie a na základe výsledkov poskytnúť praktické odporúčania pre starostov/ starostky a politických aktérov a aktérky, ktoré im pomôžu úspešne presadzovať infraštruktúrne rozvojové politiky.

</output>