Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné projekty

SÚČASNÝ VÝSKUM

Roma Student Support and Talent Development Programme.

Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhD. Andrej Findor, PhD.
Dotácia: 0EUR

Comenius University is proud to be a partner on the Erasmus+ project, Roma Student Support and Talent Development Programme, pursued in a consortium with the EDUSOC, o.z., and Mathias Corvinus Collegium.
The pilot project aims to create linkages between universities and Roma communities to support access to quality education for disadvantaged youth in Hungary and Slovakia, via a support scheme for a selected group of Roma pupils to successfully complete highschool and progress to university. In addition, the project envisages bringing together relevant stakeholders from the public and private sector to seek measures for addressing the problem of access to quality school education in Central Europe.
In the span of the project, a selected group of Roma pupils in the last two years of highschool will receive tutoring support in relevant subjects for successful completion of highschool by current university students, in addition to mentoring support; as well as an international tour to visit universities. Furthermore, two international symposia will bring together stakeholders and experts to discuss the topic of access to quality education for disadvantaged youth in Slovakia and Hungary.
As a result of creation of the missing linkages, the key outcomes will be a successful completion of highschool and progression to the university by the selected group of Roma highschool students from the two countries, and delivery of relevant guidelines and policy recommendations on the suitable support measures in the area of access to quality school education for disadvantaged youth in Slovakia and Hungary.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Check4media East

Program:EMIF – Gulbenkiann Foundation, European Digital Media Observatory
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
Riešitelia za FSEV: Andrej Findor, Pavol Hardoš, Matúš Sloboda (ÚVP), Artsiom Klunin (ÚVP)
Dotácia: 9 990,30 EUR

O projekte / About the project:
Tento výskumný projekt sa zameriava na udržateľnosť (finančnú, organizačnú, dôveryhodnosť) integrácie aktivít overovania faktov v médiách. V rámci neho sa budú zhromažďovať údaje, vyvíjať koncepcie a navrhovať a testovať modely, pričom sa na ňom budú podieľať výskumníci, mediálni profesionáli (manažéri, novinári) a odborníci s praxou v oblasti overovania faktov zo 7 krajín. Na koncepčnej úrovni projekt prehĺbi naše chápanie nedostatočne preskúmaných oblastí v geografickom (stredná a východná Európa) a koncepčnom (udržateľnosť, najmä finančná a organizačná) zmysle. Ako aplikačne orientovaný výskum sa projekt zameriava na premenu overovania faktov na udržateľnú činnosť pre médiá vo východnej Európe, a to aj z hľadiska obchodného modelu, ktorý sa rozširuje z krátkodobej novinárskej práce. Modely a odporúčania vypracované v rámci projektu by sa mohli replikovať aj mimo regiónu, na ktorý je zameraný, s využitím existujúcich skúseností a s využitím osvedčených sietí médií a overovania faktov.

This research project focuses on the sustainability (financial, organisational, trust) of the integration of fact-checking activities into media. It will collect data, develop concepts and design models and test them in the sandbox environment, involving researchers, media professionals (managers, journalists), and experts with background in fact-checking from 7 countries. At the conceptual level, the project will deepen our understanding of under-researched areas in geographical (Central and Eastern Europe) and conceptual (sustainability, especially financial and organisational) sense. As an application-oriented research, the project aims at turning fact checking into a sustainable activity for media in Eastern Europe, also in terms of business model, extending from short-term journalism work. Models and recommendations developed in the project could be replicated beyond its focus region, leveraging existing experience, and using proven media and fact-checking networks.

Baltic Chain (BACHA)

Program/programme:  European Citizenship Programme (grant No. 101089965)
Zodpovedná riešiteľka/Principal investigator:  prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Riešiteľský tím / Research team:  Mgr. Miroslav Pažma 
Doba riešenia / Implementation period:  2022-2024
Dotácia: 4 500 EUR
Partnerské organizácie / Partner’s organisations:

Anotácia projektu /Abstract:

SK: Baltická reťaz (BACHA) sa snaží pripomenúť európskym občanom historickú udalosť ako príklad európanstva a intenzívnej práce pre lepšiu spoločnosť, pričom pracuje na troch hlavných pilieroch:
1 - Opozícia voči totalite: Estónsko, Lotyšsko a Litva boli súčasťou Sovietskeho zväzu. Okupácia týchto oblastí sa uskutočnila ešte pred druhou svetovou vojnou a trvala až do rozpadu Sovietskeho zväzu. Prvý pilier sa zameriava na to, ako sa občania týchto troch štátov bránili asimilácii a prežili dlhú a krutú okupáciu s masovými deportáciami, politickými vraždami atď.
2 - Druhý pilier projektu sa zakladá na samotnej pobaltskej reťazi. Spolupráca medzi štátmi, ale celkovo medzi ľuďmi, bola kľúčová pre pokojné demonštrácie, ktoré sa usilovali o nezávislosť na základe európskych hodnôt solidarity, demokracie a slobody prejavu.
3 - Na záver dôsledky Baltskej reťaze a jej význam v súčasnej dobe. Je to príklad toho, ako ľudová iniciatíva vedená občanmi pomohla prekonať totalitný režim a večné agresie.

Cieľom je posilniť súčasný záväzok európskych občanov k zachovaniu princípov, ktoré obhajujú účastníci Baltickej reťaze, ako sú:

  • spoločný prístup k spoločným problémom
  • podpora slobody a solidarity
  • podpora nadnárodného dialógu európskych občanov o Baltickej reťazi a jej dôsledkoch.

Projekt zvyšuje povedomie občanov o podobnostiach v súčasnej Európskej únii, pričom zdôrazňuje, že solidarita je potrebná na vytvorenie súdržnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tým prispieva k posilneniu európskej identity. Okrem toho projekt podporuje odolnosť voči súčasným populistickým naratívom založeným na prísľube návratu k údajne "lepšej minulosti". Ukazuje jasné príklady toho, ako Európania dokázali riešiť spoločné problémy spoločnými postojmi vedenými ľuďmi, ktorí sú v mnohých prípadoch pre Európu stále prioritní.

EN: Baltic Chain (BACHA) seeks to remind European citizens about an historical event, as an example of Europeanism and intensive work for a better society, working on 3 main pillars:

1 - Opposition to totalitarianism: Estonia, Latvia and Lithuania were part of the Soviet Union. The occupation of the area was done even before the WWII and lasted until the collapse of Soviet Union. The first pillar focus on how the citizens of these three States resisted assimilation and survived a long and cruel occupation, with mass deportations, political assassinations, etc.
2 - The second pillar of the project is based on the Baltic Chain itself. The cooperation between States, but overall, between people, was crucial for the peaceful demonstrations looking for independence based on European values of solidarity, democracy and freedom of speech.
3 - Finally, the consequences of the Baltic Chain and its meaning in the current times. It is an example of how a popular initiate lead by the citizens helped to overthought a totalitarian regime and eternal aggressions.

The aim to strengthen the contemporary commitment of the European citizens to the preservation of the principles defended by the participants of the Baltic Chain as:

  • Common approach to common problems
  • Support to freedom and solidarity
  • Fostering the transnational dialogue of the European citizens about the Baltic Chain and its consequences.

The project increases awareness among the citizens about the similarities in the current European Union, solidarity is needed for creating a more cohesive and fair society. Thereby, it contributes to the strengthening of European identity. Furthermore, the project fosters a resilience against contemporary populist narratives based on the promise of a return to the allegedly “better past”. It settles clear examples of how the Europeans were able to solve common problems with common positions led by people that, in many cases, are still priorities for the Europe.

European Network on Digitalization and E-governance (ENDE)

Program/programme:  Jean Monnet Networks 2023 (grant No. 101127038)
Zodpovedná riešiteľka/Principal investigator:  prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Riešiteľský tím / Research team:  doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Doba riešenia / Implementation period:  2023-2026
Dotácia: 28 000 EUR
Partnerské organizácie / Partner’s organisations:
Tallinna Tehnikaülikoo (EE), Universidad De Vigo (Es), Universita Degli Studi Di Macerata (It), Univerzita Palackeho V Olomouci (Cz),  Univerzita Komenskeho V Bratislave (Sk), Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna (It), Fakulteta Za Uporabne Druzbene Studije V Novi Gorici (Si),  Koc University (Tr), Uniwersytet Wroclawski (Pl), Rigas Juridiska Augstskola Sia  (Lv), Turun Yliopisto (Fi), Universidade Do Minho (Pt), Universidad De Valladolid (Es), Institute For European Studies (Rs)

Anotácia projektu /Abstract:

SK: ENDE sa zameriava na e-government a digitálnu transformáciu v Európskej únii. Ide o sieť zahŕňajúcu prestížnych odborníkov na digitálnu transformáciu, ktorí sú držiteľmi projektov Jean Monnet zameraných na digitálne aspekty (modul, chair alebo centrum excelentnosti). V historickom období renovácie paradigmy spoločnosti sa E-Governance a digitalizácia dočkali urýchlenej implementácie vďaka nedávnej pandémii COVID-19. Preto je pochopenie, navrhnutie adekvátnej implementácie a podpora takejto zmeny civilizačného modelu prioritou ako vedecký cieľ siete. Hlavné pracovné oblasti súvisia s praktickou implementáciou E-governmentu v Európskej únii, vrátane oblastí ako politika, hospodárstvo, právo, medzinárodné vzťahy a sociálne aspekty. Cieľom je pochopiť a predvídať rýchly vývoj v oblasti digitálnej agendy, ktorý môže úplne zmeniť vnímanie Európskej únie, jej vplyv na život občanov a vonkajšiu pôsobnosť organizácie. Metodika závisí od jednotlivých odborných oblastí, keďže ide o multidisciplinárny projekt so spoločnou témou prepojenou s digitalizáciou a transformáciou spoločnosti. Napriek tomu bude mať výskum podobnú štruktúru s úvodom do oblasti, súčasným stavom, najproblematickejšími aspektmi a budúcimi možnosťami realizácie digitálnych reforiem v EÚ vrátane záverov o ich vplyve na rozvoj EÚ. Spoločná štruktúra výskumu uľahčí zdieľanie a pochopenie vedeckej práce členov siete a jej šírenie smerom k rozhodovacím orgánom (najmä Európskej komisii) a občianskej spoločnosti vo všeobecnosti. Sieť podporí diskusiu a vzájomné prepojenie v oblasti digitálnej transformácie Európskej únie, uľahčí diskusiu a komplexné chápanie digitálnej spoločnosti pre výskumníkov a orgány.

EN: ENDE focus on E-governance and Digital transformation in the European Union. It is a network including prestigious experts on digital transformation holding Jean Monnet actions on digital aspects (Module, Chair or Center of Excellence). At a historical period of renovation in the paradigm of society, E-Governance and digitalization have seen their implementation accelerated by the recent COVID-19 pandemic. Therefore, understanding, suggesting adequate implementation and promoting such a change in the model of civilization is a priority as scientific target of the network. The main working areas are related to the practical implementation of E-governance in the European Union, including areas as politics, economy, law, international relations and social aspects. The objective is understanding and foreseeing the fast development on the digital agenda that can change completely the perception of the European Union, its influence over the citizen lives and the external scope of the organization. The methodology depends on each expertise area as it is a multidisciplinary project with a common theme link with digitalization and the transformation of the society. Nevertheless, research will follow a similar structure with an introduction to the field, state of art, most problematic aspects and future possibilities of implementing digital reforms in the EU, including conclusions on their impact on the EU development. The common structure in research will facilitate the sharing and understanding of the scientific work of the members of the network, and the dissemination to decision making authorities (specially the European Commission) and the civil society in general. The network foster discussion and interconnection on the digital transformation of the European Union, facilitating the debate and a holistic understanding of the digital society for researchers and authorities.

DOEER – Digital and Open Education for equality-based resilience

Program/programme:  Erasmus+ 2021 Programme (grant No. 2022-1-IT02-KA220-HED-000089502)
Zodpovedná riešiteľka/Principal investigator:  prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Riešiteľský tím / Research team:  Mgr. Bibiana Wertlen, PhD.
Doba riešenia / Implementation period:  2022-2025
Dotácia: 20 200 EUR
Partnerské organizácie / Partner’s organisations:
Universitá degli Studi di Napoli Federico II (IT), Estudios Universitarios y Superiores de Andalucia (ES), Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (RO), Comenius University in Bratislava (SK), Centre for Competence Development Cyprus (CY), Zavod Novi Turizem (SI), Janus Software company.

Anotácia projektu /Abstract:

SK: Hlavným cieľom projektu Digitálne a otvorené vzdelávanie pre odolnosť založenú na rovnosti DOEER je prispieť k odolnosti založenej na rovnosti v Taliansku, Španielsku, Rumunsku, na Slovensku, Cypre a v Slovinsku prostredníctvom riešenia foriem diskriminácie vo vysokoškolskom vzdelávaní aj na pracoviskách, a to prostredníctvom špecializovaného digitálneho vzdelávania a nástrojov podporujúcich riešenie diskriminačných faktorov v úzkej spolupráci vysokých škôl a podnikov.

EN: The main objective of the project Digital and Open Education for Equality-based Resilience DOEER is to contribute to an equality-based resilience in Italy, Spain, Romania, Slovakia, Cyprus, Slovenia, by tackling forms of discrimination, both in Higher Education and workplace, through dedicated digital learning and tools supporting tackling discriminating factors, through close cooperation of HEs and business.

See more on project implementation: https://www.doeer.eu/en/

Council of European Municipalities and Regions

Program: Council of Europe
Zodpovedný riešiteľ: Jakub Csabay
Dotácia: 9 000 EUR

O projekte / About the project: Mapping of decentralized cooperation projects between local and regional governments from Europe and from partner countries

UKONČENÝ VÝSKUM

Migration in EU Relations

Program: Jean Monnet Chair 611565-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CHAIR

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

 

O projekte / About the project:

 SK: Hlavným cieľom projektu je prispieť k hlbšiemu pochopeniu zložitého a stále nedostatočne preskúmaného fenoménu migrácie v tomto konkrétnom regióne. To sa dosiahne inovatívnou výučbou, ktorá sa zaoberá teoretickými aj empirickými diskusiami; výučbou, do ktorej sa zapoja prednášajúci s rôznym vzdelaním; podporou vypracovania malých výskumných projektov na magisterskej úrovni na tému migrácie - pretavených do podoby magisterských prác; organizáciou doktorandských seminárov. Pridaná hodnota projektu bude spočívať v komplexnom informovaní a chápaní migrácie na základe vedeckých poznatkov, zohľadnení rôznej praxe v susedných krajinách regiónu a ambíciou je prispieť k vnímaniu migrácie ako sociálneho a ekonomického fenoménu prítomného v súčasnom medzinárodnom prostredí. Očakávané výstupy by mali prispieť k prebiehajúcej diskusii o tom, ako môžu medzinárodní aktéri a štáty riadiť migráciu, ako aj k vnímaniu migrácie širokou verejnosťou. Za prínos pri posúvaní pozície vnímania migrácie komunitou EÚ v krajinách V4 treba považovať výučbu migrácie v magisterskom študijnom programe Európske štúdiá s možnosťou účasti všetkých študentov Univerzity Komenského v Bratislave.

EN: The primary goal of the project is to contribute to deepening the understanding of a complex and still understudied phenomenon of migration for this particular region. This will be done by innovative teaching that engages in both theoretical and empirical discussions; by teaching that involve lecturers with different background; through encouragement for the development of small research projects at the Master level on the topic of migration – translated in the form of Master theses; organization of  PhD workshops. The added-value of the project will be in complex information and understanding of migration based on scientific evidence, considering different practice in neighbouring countries in the region and the ambition is to contribute to the perception of migration as a social and economic phenomenon present in the current international environment. Expected outputs should contribute to ongoing debate on how international actors and states may manage migration as well as to perceive of migration by the general public. The teaching of migration in master study programme European Studies, with a possibility to be attended by all students of Comenius University in Bratislava, should be considered as a benefit in the shifting the position perceived by EU community in V4 countries.

 

Výskumný tím / Research team:

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Mgr. Aliaksei Kazharski, PhD.

Mgr. Clarissa do Nascimento Tabosa, PhD.

Mgr. Michaela Dénešová

 

Projektové aktivity a výstupy / Project activities and deliverables:

Výučba / Teaching:

Migrácia v kontexte / Migration in context

The course aims at having an impact in the deepening of both theoretical and empirical knowledge in an area that is still understudied in this particular region. We aim at providing our students with the most pertinent tools to study and research migration. At the societal level, this contributes to desecuritize the highly securitized discourse about migration developed by the main political elites in Central Europe. The additional value of the topics covered within the course is in its focus on feminisation of migration and its aspects. This part of the lecture puts into comparison aspects of migration of women with different social background and coming from different countries. Students will have the tools and will be encouraged to write Master theses on the topic of migration, and expected output is the publication of the best theses in undergraduate journals.
Infolist

Medzinárodné humanitárne právo / International Humanitarian Law
The introduction of a new course of legal character, which is connected to migration is considered as necessary from point of understanding, why migration is coming from conflict areas and is perceived in this sense. There will be explained also economic and social connections, but the primary focus of the course should provide information to MA students of European Studies, International Relations and Law about the International regulation in the area of conflict and humanitarian law.
Infolist

Regionalizmus a globálne usporiadanie / Regionalism and the Global Order
The course should help the students develop an up-to-date understanding of contemporary processes of regionalization as well as of shifts in the global structures of power and governance and their political and institutional implications.
Infolist

 

Research:

Research and policy oriented papers on migration:
Lucia Mokrá, Bibiana Wertlen: Emerging use of modern technologies for human rights protection. Journal of Ethics and Legal Technologies, pp. 91-104.
Link: https://jelt.padovauniversitypress.it/issue/4/1

Manfred Dauster: The Bear Unchained Goes WestJean Monnet Chair Research and Policy Papers No. 1/2022 (research paper, guest lecture in International Humanitarian Law)

 

Events:

PhD workshops
The workshop is innovative to the extent it aims at bringing together and promoting knowledge exchange among young scholars dealing with migration from legal, social, and political perspectives – promoting, in this way, interdisciplinary. It will be organized in the form of panel discussions. The participants will be required to share their research previous to the workshop with other participants.

Training course for professionals
Training of professionals (public officers from the social security offices, health insurance companies, teachers and social workers, members of municipal police, etc.) may help to increase their capability to understand and manage migration in Slovakia in the first contact.

The EU from a political sociological perspective

Program: Jean Monnet Chair 611572-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CHAIR

Zodpovedný riešiteľ: prof. Steven Saxonberg, Ph.D., doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

O projekte / About project

EU and Social Media

Program: Jean Monnet Module 611970-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE

O projekte/About the Project
EUSM – EU and Social Media - je kurz vedený v anglickom v bakalárskom stupni štúdia. Tento modul aktívne šíri informácie o EÚ prostredníctvom inovatívneho interaktívneho prvku – pomocou platforiem sociálnych médií vrátane oficiálnych webových stránok EÚ. Usiluje sa tiež o zapojenie študentiek a študentov do poznávania inštitúcií EÚ a aktérov EÚ. Predmet vyučovaný v rokoch 2019 - 2022 sa snažil vyplniť prázdne miesto vo výučbe politickej komunikácie na sociálnych médiách v rámci EÚ a viedol aj potrebu riešiť rastúcu politickú apatiu, nedôveru k politickým inštitúciám a rozčarovanie občanov z európskeho projektu. Cieľom bolo tiež pozitívne ovplyvniť postoje študentiek a študentov k samotnej EÚ a širšej verejnosti prostredníctvom zmysluplnej politickej komunikácie. Kurz pomáha identifikovať a posúdiť povahu komunikačných vzorcov EÚ, čo  môže napomôcť rozvoju osvetových stratégií pre EÚ a umožniť šírenie vedomostí o Únii medzi širšiu verejnosť.
EUSM – EU and Social Media is an English taught undergraduate course, as a module actively disseminates information about the EU, through an innovative interactive element - using social media platforms, including the official EU websites. It also seeks the engagement of students with EU institutions and EU actors. The course taught  within the years 2019 -2022 sought to fill a void in the teaching of political communication on social media and was also driven by the need to tackle increasing political apathy, the distrust of political institutions and the disenchantment of citizens with the European project. The aim also was to have a positive impact on students’ attitudes towards engaging with the EU and the wider public through meaningful political communication. The course helps to identify and assess the nature of EU communication patterns; this can aid the development of outreach strategies for the EU and make the dissemination of knowledge about the Union to the wider public.

Zodpovedný riešiteľ/Responsible Personnel:  Gabriel Weibl, PhD., Andrea Figulová, PhD.

Projektové aktivity a výstupy / Project activities and deliverables: Teaching the Course EU and Social Media using online platform

inDivEU – Integrating Diversity in the European Union

Program: Horizon2020: 822304

(third linked party)

Riešitelia za FSEV UK: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., Mgr. Donald Wertlen

Modely presviedčacej komunikácie pre lokálnych lídrov na presadzovanie nediskriminácie a rómskej integrácie — PERCOM

Program: 809869 — PERCOM — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: Mgr. Matej Hruška, PhD.

Spolupracujúce organizácie: Nadácia Milana Šimečku

Doba riešenia: 1.10. 2018 – 31.3. 2021

Anotácia projektu: 
Uplatňovanie verejných politík na rozvoj infraštruktúry (napr. prístup k pitnej vode a elektrickej energii, odpadové hospodárstvo) v marginalizovaných rómskych komunitách často vyvoláva odmietavé reakcie slovenskej verejnosti na miestnej aj celoštátnej úrovni. Získanie podpory slovenskej verejnosti je kľúčové pre integráciu obyvateľov a obyvateliek marginalizovaných rómskych komunít a úspešné fungovanie týchto politík. Získanie podpory pre tieto politiky je závislá od schopnosti lídrov a líderiek na všetkých úrovniach presvedčivo komunikovať prínos týchto politík pre miestne komunity a celú spoločnosť. Morálna psychológia môže inšpirovať komunikačný prístup ktorý dokáže získať takúto podporu verejnosti. Cieľom projektu je otestovať presviedčací potenciál morálnej psychológie a na základe výsledkov poskytnúť praktické odporúčania pre starostov/ starostky a politických aktérov a aktérky, ktoré im pomôžu úspešne presadzovať infraštruktúrne rozvojové politiky.

</output>