Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Domáce projekty

SÚČASNÝ VÝSKUM

Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve

Program: APVV-22-0242
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.,Sociologický ústav SAV 
Riešiteľka za ÚEŠMV FSEV UK: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Doba riešenia: 1.7.2023 - 30.6.2027
Dotácia: 14 740 EUR

Anotácia SK:
Projekt prinesie nové poznatky o súvislostiach medzi tromi skúmanými fenoménmi – nacionalizmom, populizmom v politike a využívaním sociálnych sietí pri politickej a občianskej participácii. Analýza týchto troch príbuzných tém prebehne tak v lokálnom slovenskom ako aj v komparatívnom kontexte. Komparatívny kontext projekt zabezpečí prostredníctvom realizácie zberu údajov v rámci dvoch programov medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES), v ktorých sú členovia riešiteľského tímu dlhodobými aktívnymi členmi. Realizácia modulov ISSP 2023 Národná identita a občianstvo, ISSP 2024 Digitálne spoločnosti a modulu 6 výskumu CSES umožní jednak analyzovať skúmané fenomény v rámci predloženého projektu a zároveň zabezpečí prítomnosť Slovenska v analýzach zahraničných autorov venovaných týmto témam pracujúcich s dátovými súbormi ISSP a CSES. V rámci projektu budú empiricky analyzované vzťahy medzi nacionalizmom a populizmom, o ktorých povahe sa vedie v literatúre polemika. Analyzované budú tiež populistické postoje a faktory dopytu po populistických stranách a politikoch. Cieľom bude aj porozumenie vzťahu medzi používaním sociálnych sietí a ukazovateľmi občianskej angažovanosti. Projekt sa bude zaoberať aj vzťahmi medzi digitálnou občianskou participáciou, polarizáciou spoločnosti a znižovaním spoločenskej a inštitucionálnej dôvery v politické inštitúcie. Dátové súbory, ktoré vzniknú počas riešenia projektu budú voľne sprístupnené jednak prostredníctvom Slovenského archívu sociálnych dát SASD a tiež ako súčasť integrovaných dátových súborov v archíve GESIS.

Anotácia AJ:
The project will provide new insights into the links between the three phenomena under study - nationalism, populism in politics and the use of social networks in political and civic participation. The analysis of these three related themes will take place both in a local Slovak and a comparative context. The comparative context of the project will be provided by data collection within the framework of two international comparative research programs – the International Social Survey Programme (ISSP) and the Comparative Study of Electoral Systems (CSES) – in which the members of the research team have been active for a long time. The implementation of the modules ISSP 2023 National Identity and Citizenship, ISSP 2024 Digital Societies and module 6 of the CSES research series will allow both to analyze the phenomena studied in the framework of the submitted project and to ensure the presence of Slovakia in the analyses of foreign authors dedicated to these topics working with the ISSP and CSES datasets. The project will empirically analyze the relationship between nationalism and populism, the nature of which is disputed in the literature. Populist attitudes and the determinants of demand for populist parties and politicians will also be analyzed. The aim will also be to understand the relationship between the use of social networks and indicators of civic engagement. The project will also look at the relationships between digital civic participation, societal popularization and the erosion of social and institutional trust in political institutions. The datasets generated during the project will be made freely available both through the Slovak Archive of Social Data (SASD) and as part of the integrated datasets in the GESIS archive.

Slovensko v európskom diferencovanom zriadení

Program: APVV-21-0237
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matej Navrátil, PhD.
Riešiteľský tím FSEV, UEŠMV: Matej Navrátil, Jakub Szabó, Clarissa Tabosa
FiF, KPOL: Zsolt Gal, Max Steuer
SAV, UPV: Juraj Marušiak, Maichael Augustin
SFPA: Tomáš Strážay, Miroslava Pisklová
Doba riešenia: 1.7.2022 - 30.6.2026
Dotácia: 39 139 EUR

O projekte:
Navrhovaný projekt prispieva k rastúcej literatúre zaoberajúcej sa diferencovanou integráciou a identifikuje analytickú medzeru v akademických výskumoch, ktorou je nedostatočné zameranie sa na dôsledky, ktoré má DI na úrovni členského štátu. Okrem toho projekt spája stúpajúcu ochotu niektorých členských štátov integrovať jadrové právomoci štátu priamo s DI. Východiskom projektu SKEUDIFGOVRE je chápanie EÚ ako politického poriadku s vnútorným systémom diferenciácie. Prvým krokom k pochopeniu súčasného stavu vecí je pomenovať koncepčné rozdiely v pokrízovom inštitucionálnom poriadku EÚ. Zatiaľ čo odpoveďou na rozmanitosť medzi členskými štátmi bol pokus o homogenizáciu politík a politických zriadení v celej EÚ, v súčasnosti sa diferenciácia často chápe ako nástroj zvyšujúci heterogenitu záväzkov voči členským štátom a inštitúciám EÚ, čo sa v niektorých prípadoch môže dokonca považovať za demokraticky problematické. Nedávna komplexná analýza diferenciácie v európskej integrácii ukazuje, že sleduje dve hlavné logiky: inštrumentálnu diferenciáciu a ústavnu diferenciáciu (Schimmelfennig a Winzen, 2020). Kým prvá „prispôsobuje integráciu heterogénnosti ekonomických preferencií a kapacít, najmä v kontexte rozširovania“, druhá ponúka národne orientovaným vládam v členských štátoch výnimku z integrácie jadrových štátnych právomocí, čím uspokojuje ich obavy o národné sebaurčenie (tamže 2020). Táto dynamika ovplyvňuje tvorbu a udržateľnosť viacúrovňového politického poriadku EÚ a má v konečnom dôsledku významné dopady na národné štáty. Predkladaný projekt sa pokúša nájsť odpovede na nasledujúce otázky: ktoré procesy prispievajú k organizačným a inštitucionálnym zmenám, resp. ako sa udržiava/dosahuje stabilita/zmena inštitúcií a prípadne akým spôsobom režim vládnutia DI formuje postavenie Slovenska v politickom usporiadaní EÚ.

About the project:
The proposed project contributes to the growing literature concerned with the DI and identifies analytical lacuna in the literature that has been the lack of focus on the consequences that the DI has on the level of the member state. Furthermore, it links the increasing willingness of some member states to integrate their core state powers directly to DI. Starting point of the SKEUDIFGOVRE project is to conceive of the EU as a political order with inherited system of differentiation. First step in understanding the current state of affairs is to disentangle conceptual variances in EU’s post-crises institutional order. While answer to diversity among the Member States was an attempt to homogenize policies and polities across the EU, now differentiation is often understood as a tool increasing the heterogeneity of commitments vis -à-vis the Member States and the EU institutions and in some instances might even be considered democratically problematic. Recent comprehensive analysis of differentiation in European integration shows that it follows two main logics: instrumental differentiation and constitutional differentiation (Schimmelfennig and Winzen, 2020). While the former “adjusts integration to the heterogeneity of economic preferences and capacities, particularly in the context of enlargement” the later offers nationally oriented governments in member sates opt-outs from the integration of core state powers, by which it accommodates concerns about national self-determination (ibid. 2020). These dynamics influence creation and maintainability of European multilevel political order and has eventually important effects on the nation states. Proposed project will seek to answer following questions: which processes contribute to / refrain from channelling organizational and institutional change; how is the stability/change of institutions maintained/achieved and eventually, in what ways the EU’s DI governance regime shape Slovakia’s position in EU's political order. 

Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračnej politike na Slovensku

Program: APVV-21-0114
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhD. Andrej Findor, PhD.
Riešitelia a riešiteľky za FSEV: Andrej Findor, Pavol Hardoš, Karin Holosová, Marta Králiková, Ondrej Buchel
Doba riešenia: 1.7.2022 - 30.6.2026
Dotácia: 24 007 EUR

O projekte:
MIMEDIS je spoločný projekt Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR. Štvorročný projekt sa začal v júli 2022. Hlavným cieľom projektu je skúmať vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrantom a migračnej politike na Slovensku pomocou kombinácie počítačového spracovania prirodzeného jazyka, automatizovanej obsahovej analýzy a doplnkových kvalitatívnych a kvantitatívnych observačných a experimentálnych metód. Budeme tiež vyvíjať metódy, techniky, zdroje a nástroje na automatizovanú analýzu textového obsahu využiteľné aj na skúmanie iných tém ako migrácia.
https://cogsci.fmph.uniba.sk/MIMEDIS/indexSK.html 

About the project:
MIMEDIS is a joint project of Institute of European Studies and International Relations at the Faculty of Social and Economic Sciences at Comenius University in Bratislava, Department of Applied Informatics at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics at Comenius University in Bratislava, and Kempelen Institute of Intelligent Technologies, funded by The Slovak Research and Development Agency. The four-year project started in July 2022. The main goal of the project is to study the impact of media discourse on attitudes towards migration, migrants and migration policy in Slovakia using a combination of computational natural language processing, automated content analysis and complementary qualitative and quantitative observational and experimental methods. We will also develop methods, techniques, resources and tools for automated analysis of textual content useful for exploring topics other than migration.
https://cogsci.fmph.uniba.sk/MIMEDIS/index.html

Zelená obnova EÚ v období po Covid-19

Program: APVV-20-0012
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD. (Filozofická fakulta UK)
Riešitelia za FSEV UK: Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Donald Wertlen 
Doba riešenia: 1.7.2021 - 30.06.2024
Dotácia: 6 026 EUR

UKONČENÝ VÝSKUM

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR.

Program: APVV-18-0218
Zodpovedný riešiteľ: SAV + doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Doba riešenia: 1.7.2019 - 30.6.2023
Dotácia: 1 208 EUR

Diskurz globálneho vzdelávania a jeho prax v Česku a na Slovensku

Program: APVV-19-0314

Zodpovedný riešiteľ:  doc. Mgr. Tomáš Profant, PhD.

Doba riešenia: 2019-2023

Anotácia projektu:

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Doba riešenia: 1.7.2019 - 30.6.2023

Program: APVV-18-0218

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV (http://www.sociologia.sav.sk/)

Riešiteľka za ÚEŠMV FSEV UK:  doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. 

Anotácia projektu: 
Projekt si pomocou pokračujúceho zapojenia do programov medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) kladie za cieľ zodpovedať otázku, či je po viac ako 100 rokoch od vzniku Československej republiky v komparatívnej analýze možné identifikovať pretrvávajúce podobnosti medzi spoločnosťami bývalého Československa. Analyzovať budeme trvania a zmeny v kontexte veľkých teórií spoločenskej zmeny, ako aj v kontexte teórií vysvetľujúcich premeny v jednotlivých oblastiach spoločností. Zapojenie Slovenska do programu ISSP už od roku 1995 (od roku 1992 ako súčasť ČSFR) ponúka pri niektorých témach možnosť skúmať obdobie posledných tridsiatich rokov. Priamo v rámci projektu budú realizované výskumy sociálnych nerovností, postojov k životnému prostrediu, zdraviu a rodine ako aj výskum volebného správania v rámci povolebného výskumu CSES. Ďalšie analýzy budú pracovať s dátami, ktoré začali byť dostupné pred alebo počas trvania projektu. Tu pôjde o komparatívnu analýzu modulov programu ISSP - Národná identita, Občianstvo, Pracovné orientácie, Úloha vlády, Sociálne siete a Náboženstvo. Súčasťou zberu dát pre programy ISSP a CSES v rámci projektu bude aj séria metodologických experimentov zameraná na overenie spoľahlivosti merania a zvýšenie miery jeho štandardizácie v rámci komparatívneho výskumu. Testy porovnávajúce efekty drobných modifikácii dotazníkových škál v prostredí mimoriadnej jazykovej a kultúrnej blízkosti krajín bývalého Československa ponúkajú zaujímavé laboratórium pre overovanie invariancie merania v rôznych spoločnostiach. V rámci projektu realizované výskumy umožnia tiež začlenenie Slovenska do komparatívnych analýz spoločenských vedcov po celom svete a sú predpokladom pre pokračujúcu participáciu riešiteľského tímu na odbornom i tematickom smerovaní programu ISSP, kde boli zástupcovia riešiteľského tímu aktuálne pôsobia ako členovia riadiaceho výboru programu.

Politika emócií ako forma politickej inklúzie a exklúzie

Doba riešenia: 1.7.2018 - 30.6.2022

Program: APVV - 17-0596

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Pavol FRIČ, PhD. 

Anotácia projektu: 
Projekt sa zaoberá rolou, ktorú zohráva politika emócií v politickom živote Slovenska. Má tri hlavné ciele: 1. prispieť k lepšiemu porozumeniu politickému vývoju na Slovensku; 2. rozvinúť operacionalizáciu teoreticko-metodologických východísk politiky emócií a 3. podporiť multidisciplinárny výskum politiky emócií v slovenskom akademickom prostredí. Ambíciou projektu je prepojiť aktuálnu úroveň poznania rôznych vedeckých disciplín, ktoré síce majú spoločný predmet skúmania, v skutočnosti sa však navzájom len málo informujú. Disciplinárne rôznorodý riešiteľský tím, ktorý bude počas celého trvania projektu úzko spolupracovať, zabezpečí, aby súčasťou výskumného procesu bolo nachádzanie a prepájanie styčných bodov naprieč vednými disciplínami.

Rodové perspektívy v politických vedách na Slovensku Gender perspectives in Slovak political sciences

Doba riešenia: 2019 - 2021 

Program: VEGA 1/0742/19

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Anotácia projektu: 
Výskumný projekt sa usiluje prehlbovať a rozširovať poznanie o inštitucionalizácii rodových štúdií v oblasti politických vied na Slovensku. Nadviaže na rozsiahle výskumy v tejto oblasti v zahraničí, ako aj na rodovo orientované výskumy epistemických komunít na Slovensku a rozšíri ich o nové prístupy a oblasti. Keďže inštitucionalizácia rodových štúdií v politických vedách nie je v SR dostatočne preskúmaná, projekt prispeje k napĺňaniu tohto prázdneho miesta. Zároveň sa bude podieľať na prehlbovaní poznania o postavení, pracovných podmienkach a výzvach časti epistemickej komunity v kontexte neoliberálneho akademického prostredia. V neposlednom rade sa výskum usiluje prispieť k rozšíreniu poznatkov o procese vyjednávania epistemickej legitimity v prostredí politicko-vedného výskumu v SR. K naplneniu stanovených cieľov bude viesť kombinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód a kombinácia vedeckých a popularizačných výstupov

</output>

Ľudské práva a udržateľný rozvoj vo vonkajších vzťahoch EÚ

Program: APVV-16-0540 

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: Mgr. Kristína Janková, PhD., Mgr. Tomáš Profant, PhD., Mgr. Boris Valach, Mgr. Clarissa do Nascimento Tabosa, Mgr. Michaela Dénešová 

Spolupracujúce organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta a Slovenská asociácia európskeho práva 

Doba riešenia: 1.7.2017 - 30.6.2020

Anotácia projektu: 
Projekt je zameraný na analýzu ustanovení európskeho práva v oblasti vonkajších vzťahov EÚ, so zameraním na aplikáciu princípu rešpektovania ľudských práv a princípu solidarity, pri napĺňaní udržateľných rozvojových cieľov samotnou EÚ a jej členskými štátmi, pri dodržaní zásad subsidiarity a princípu lojality, s cieľom identifikovať úlohu EÚ vo vonkajších vzťahoch v prioritných oblastiach v systéme európskeho a medzinárodného práva, a poskytnúť základ pre odporúčania efektívneho pôsobenia EÚ ako medzinárodného aktéra.

VÝSTUPY PROJEKTU

Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch

Program: APVV-14-0527

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV (http://www.sociologia.sav.sk/)

Riešiteľka za FSEV UK:  doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Doba riešenia: 1.7.2015 - 30.6.2019

Anotácia projektu

Projekt na základe dát z integrovaných dátových súborov z medzinárodných komparatívnych výskumov International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) analyzuje slovenskú spoločnosť v medzinárodnom porovnaní. Témy  výskumov sú:  národná identita, občianstvo, pracovné orientácie, úloha vlády, sociálne siete, voličské správanie a politická komunikácia vo volebnej kampani. Pri porovnaní Slovenska s európskym a globálnym kontextom overíme platnosť aktuálnych teoretických konceptov k témam výskumov. Bezprostredným cieľom, ktorý je podmienkou naplnenia hlavného cieľa je realizácia výskumných modulov programu ISSP a CSES v rokoch 2015 – 2019. Získané dáta vytvoria predpoklad pre komparatívnu analýzu slovenskej spoločnosti v rámci projektu a sú tiež nevyhnutným predpokladom pre to, aby bolo Slovensko prítomné aj v analýzach zahraničných autorov. Porovnateľnosť a spoľahlivosť merania sú dôležitými témami pri medzinárodnom komparatívnom výskume. Kladené otázky sú často citlivé na spoločenský kontext či jazykový úzus, oboje sa v priebehu dvoch desaťročí našej účasti v programe ISSP menilo. Tretím cieľom je preto overenie validity viacerých používaných výskumných otázok, škál i použitých variant prekladov. Výsledky výskumov sú zaujímavé nielen pre výskumníkov zo Slovenska, ale aj pre medzinárodné programy ISSP a CSES, ako aj pre ďalšie programy komparatívneho výskumu realizované na Slovensku.

Prierezovým cieľom je rozvoj Slovenského archívu sociálnych dát (SASD), ktorý je pozorovateľom vo výskumnej infraštruktúre CESSDA ERIC založenej v rámci ESFRI. V rámci projektu budú zaarchivované nielen dátové súbory z v ňom realizovaných výskumov, ale aj niektoré dôležité staršie výskumy z obdobia posledných dvadsiatich rokov. Práca s archívom je súčasťou výučby na vysokých školách a archív ročne vybaví stovky on-line požiadaviek na sprístupnenie dát.

Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach (INTERIM)

Program: APVV-14-0531

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (ÚVSK SAV) (http://www.kvsbk.sav.sk/

Vedúci riešiteľského tímu FSEV UK:  PhDr. Andrej Findor, PhD.

Doba riešenia: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019

Anotácia projektu:

V projekte vytvoríme a prostredníctvom terénnych randomizovanych experimentov s kontrolnou skupinou (randomized controlled trials, RCT) posúdime efektívnosť intervenčných nástrojov na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov a diskriminujúceho správania. Dominantne sa zameriame na predsudky voči príslušníkom rómskej minority zo segregovaných komunít. Vychádzame z aktuálnych výskumov o pozitívnych dôsledkoch priameho (Pettigrew, Tropp, 2011), sprostredkovaného (Vezzali et al., 2014) a predstavovaného kontaktu (Miles, Crisp, 2014) pre zmierňovanie predsudkov. Po prvé vyberieme nástroje na explicitné aj implicitné meranie predsudkov, ktoré adaptujeme na kontext SR a rómsku minoritu a validizujeme v slovenskom prostredí. Po druhé budeme vyvíjať a pilotne testovať tri typy intervencií, založených na troch typoch kontaktu (priamy, predstavovaný a sprostredkovaný). Po tretie budeme v hlavnom experimente prostredníctvom RCT na veľkej vzorke stredoškolských študentov testovať efekt najúčinnejšej intervencie (vybranej na základe pilotného testovania) na závislé premenné – postoje, predsudky a behaviorálne intencie. Takisto budeme merať tzv. sekundárny transfer, t. j. mieru možnej generalizácie pozitívnych dôsledkov intervencií týkajúcich sa rómskej minority na postoje voči iným typom stigmatizovaných minorít, napríklad azylantom (Harwood et al, 2010). Po štvrté budeme prostredníctvom korešpondenčného testu diskriminácie (Bertrand & Mullainathan, 2004) testovať efekt najúčinnejšej intervencie na diskriminujúce správanie cieľovej populácie voči príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít. Po piate budeme testovať trvácnosť efektu najúčinnejšej intervencie a skúmať možnosti multiplikácie výsledkov v prostredí stredoškolského vzdelávania.

Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku

Program: VEGA 2/0007/16

Hlavný riešiteľ:  PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Sociologický ústav SAV (http://www.sociologia.sav.sk/)

Spoluriešitelia za FSEV UK: doc. Oľga Gyárfášová, PhD. (zástupkyňa hlavného riešiteľa), Mgr. Stanislav Černega 

Ďalší spoluriešitelia:  Ing. Miloslav Bahna, PhD. (Sociologický ústav SAV), prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. (Katedra politológie FiF UK), PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV), Mgr. Juraj Majo, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Pavol Baboš, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV).

Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018

Anotácia projektu:

Projekt politicko-historicky analyzuje voľby 1946, vrátane odhadu štrukturovanej distribúcie voličskej podpory modernými metódami ekologickej inferencie.  Voľby 2016 sú analyzované z viacerých perspektív: voličského správania, profilu voličov, podrobného spracovania volebných výsledkov, politickej komunikácie, zúčtovateľnosti i z hľadiska princípov vzniku a fungovania vládnej koalície. Analýzy volieb 2016 majú silnú komparatívnu zložku: porovnania s parlamentnými voľbami uskutočnenými od roku 1994, ako aj s voľbami v iných krajinách. Výstupom projektu budú dve vedecké monografie: „Voľby 1946“ a „Slovenské voľby ‘16“.

Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.

Program: VEGA 2/0079/15

Hlavná riešiteľka:  Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (ÚVSK SAV) (http://www.kvsbk.sav.sk/

Spoluriešitelia a spoluriešiteľka za FSEV UK: PhDr. Andrej Findor, PhD. (zástupca hlavnej riešiteľky), Mgr. Peter Broniš, PhD., Mgr. Veronika Valkovičová 

Doba riešenia: 1.1.2015 - 31.12.2017

Anotácia projektu:

Predstavovaný medziskupinový kontakt je nepriama kontaktná stratégia, ktorej cieľom je posilňovať toleranciu a prispievať k pozitívnejším medziskupinovým vzťahom. Metaanalýza vyše 70 štúdií (Miles, Crisp, 2014) ukázala, že samotný fakt, že participanti/tky si predstavujú pozitívnu interakciu s príslušníkom/čkou nečlenskej skupiny, môže viesť k zmierňovaniu predsudkov, formovaniu pozitívnejších postojov a stimulovaniu pozitívnejšieho medziskupinového správania. V doterajšom výskume však boli podreprezentované etnické skupiny a medzietnické vzťahy. Prvým cieľom projektu je experimentálne overiť metodiku predstavovaného kontaktu v kontexte medzietnických vzťahov v SR, so zameraním na rómsku, ale aj iné relevantné minority. Druhým cieľom je vytvoriť verziu Testu implicitných asociácií, adaptovanú na rómsku minoritu. Tretím cieľom je vytvoriť pilotnú verziu intervenčného nástroja na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov voči rómskej minorite, ktorý by bolo v budúcnosti možné používať v pedagogickom procese.