Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

1. Štatút FSEV UK

Vnútorný predpis č. 3/2019
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2011
Štatút Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Schválený Akademickým senátom FSEV UK a Akademickým senátom UK v Bratislave

Vnútorný predpis 1/2011
Štatút FSEV UK a Príloha č. 1 Štatútu FSEV UK - poslanie FSEV UK
Schválený AS FSEV UK 12. septembra 2011, nadobudol platnosť 12. októbra 2011 schválením AS UK.

Dlhodobý zámer FSEV UK na obdobie 2008 - 2013
Schválený AS FSEV UK 22. apríla 2008