Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2.2 Analýza špecifík "infodémie" na Slovensku: Mapovanie informačných tokov v hybridnom informačnom prostredí a ich vplyv na informačné správanie občanov SR počas "infodémie", ktorú vyhlásilo WHO v súvislosti s pandémiou Covid19

Riešiteľský tím: RNDr. Eva Capková, PhD.; PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.; prof. Ing. Milan Konvit, PhD.; Mgr. Juraj Grečnár

Krátky popis aktivity:

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu infodémiu súvisiacu s ochorením COVID-19 budeme skúmať vzorce informačného správania počas pandémie u najohrozenejšej skupiny starších ľudí, kde budeme sledovať aj vzťah medzi používanými informačnými kanálmi a nadobudnutými znalosťami o ochorení a to aj v kontexte ich pravdivosti. Zároveň podrobíme používateľskému testovaniu webové stránky relevantných štátnych inštitúcií, ktoré by mali byť schopné efektívne komunikovať jednoznačné a overené informácie všetkým skupinám obyvateľstva SR.