Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Lenka Sokolová

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Odborné zameranie: pedagogická a školská psychológia, metodika vzdelávania v psychológii

Vzdelanie:

2001 PdF UK: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia – anglický jazyk (Mgr.)
2003 FiF UK: Školská psychológia (špecializačné štúdium)
2003 University of Guelph, Kanada: Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI
2004 University of Cork, Írsko: Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI
2005 Frederick Institute of Technology, Cyprus: Group Dynamics and Social Skills in the Classroom
2006 PdF UK: Pedagogická psychológia (PhD.)
2009 ISPA, Malta: Crisis Management in Schools - Training Course for School Psychologists
2019 PdF JČU (ČR): Pedagogická psychológia (doc.)

Prax:

2000 – 2007 učiteľka a školská psychologička na základnej škole
2007 - 2012 lektorka a koordinátorka komunitných vzdelávacích projektov (vzdelávanie dospelých)
2011 - 2015 učiteľka psychológie na gymnáziu
2008 – 2021 odborná asistentka/docentka (PdF UK v Bratislave)
2015 – trvá  lektorka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva
2021 – trvá docentka (FSEV UK v Bratislave)

Výučba:
História psychológie, Pedagogická a školská psychológia, Intervencie v školskej psychológii, Preventívne programy

Výskumné a edukačné projekty:  

 • 1/0292/23 Sociálne reprezentácie vakcinácie proti COVID-19: hĺbkové preskúmanie súvislostí polarizujúcej témy
 • APVV-22-0078 Duševné zdravie u dospievajúcich v kontexte súčasných spoločenských výziev
 • 035UK-4/2022 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora
 • 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UK
 • APVV-18-0070 Generácia Z - nové výzvy dospievania
 • VEGA 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie (2021 – 2024)
 • Fond SK-NIC Stanem sa učITeľom - inovácia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov prostredníctvom videa a jeho efektívneho využitia vo vzdelávaní (2020 - 2021)
 • ESF 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (2020 - 2021)
 • VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (2017 - 2019)
 • KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (2017 - 2019)
 • VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (2013 - 2015)
 • KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (2013 - 2015)
 • VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (2009 - 2012)

Členstvo v profesijných a akademických organizáciách:

 • European Federation of Psychology Teachers´Associations (členka výboru, 2019-22 prezidentka EFPTA)
 • Board of Educational Affairs pri EFPA (členka výboru)
 • Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (členka výboru)
 • European Society for Psychology Learning and Teaching (ESPLAT)
 • North American Society of Adlerian Psychology (NASAP)
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Asociácia školskej psychológie SR a ČR
 • Členka Oborové rady doktorského studijního programu Psychologie, obor Pedagogická psychologie (PdF JČU, ČR)

Výber z publikačnej činnosti:

https://www.researchgate.net/profile/Lenka-Sokolova
https://orcid.org/0000-0001-8535-5713

 

 • ADC Sokolová, L. (2021). Motivation towards choosing psychology as a secondary school subject: a cross-cultural comparison. Teaching of Psychology. (v tlači)
 • ADM Lemešová, M., Sokolová, L., Harvanová, S., Jursová Zacharová, Z., & Minarovičová, K. (2021). Coping strategies and psychological constitution of pre-service and in-service teachers. Pedagogika. (v tlači)
 • ADM Harvanová, S., Sokolová, L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z., Hlaváč, P., & Minarovičová, K. (2020). Pohyby očí, selektívna pozornosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek. Orbis Scholae, 14(1), 33-48.
 • AEC Sokolová, L., & Williamson, M. (2020). The journey into psychology starts at school: pre-tertiary psychology education in Europe. In Teaching psychology around the world: Volume 5. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. S. 340-353.
 • AEC Stuchlíková, I., & Sokolová, L. (2020). Training of psychologists in Czech and Slovak Republics: past and present. In Teaching psychology around the world: Volume 5. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. S. 328-339.
 • ADC Sokolová, L., Brozmanová, E., Harvanová, S., Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., & Minarovičová, K. (2019). Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová štúdia (Teachers' empathy: a cross-sectional study). Československá psychologie, 63(1), 13-25.
 • ADM Dutke, S., Bakker, H., Sokolová, L., Stuchlíková, I., Salvatore, S., & Papageorgi, I. (2019). Psychology curricula for non-psychologists? A framework recommended by the EFPA Board of Educational Affairs. Psychology Learning and Teaching (PLAT), 18(2), 111-120.
 • ADD Masaryk, R., Sokolová, L., & Kenésy Túnyiová, M. (2018). Academic self-concept and the use of tablet technologies in Czech and Slovak schools. Studia Psychologica, 60(3), 167-182.
 • ADM Sokolová, L., & Šuplatová, A. (2018). Anxiety in the foreign-language classroom. Pedagogika, 132(4), 166-177.