Faculty of Social
and Economic Sciences
Comenius University Bratislava

Lenka Sokolová

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Areas of interest: Educational and school psychology, psychology learning and teaching

Education:

2001 Faculty of Education, CU: teaching of psychology and English (MA)
2003 Faculty of Arts, CU: School psychology (specialization study)
2003 University of Guelph, Canada: Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI
2004 University of Cork, Ireland: Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI
2005 Frederick Institute of Technology, Cyprus: Group Dynamics and Social Skills in the Classroom
2006 Faculty of Education, CU: Educational psychology (PhD.)
2009 ISPA, Malta: Crisis Management in Schools - Training Course for School Psychologists
2019 Faculty of Education, JČU (Czech Republic): Educational psychology (doc.)

Work experience:

2000 – 2007 elementary school teacher and school psychologist
2007 - 2012 lecturer and coordinator of community educational projects (education of adults)
2011 - 2015 upper-secondary psychology teacher
2008 – 2021 assistant professor/associate professor (Faculty of Education, CU in Bratislava)
since 2015 lecturer of continuing professional development courses for teachers and helping professionals
since 2021 associate professor (Faculty of Social and Economic Sciences, CU in Bratislava)

Courses:
History of psychology, Educational and school psychology, Interventions in school psychology, Preventive programmes

Research and educational projects:

 • 1/0292/23 Sociálne reprezentácie vakcinácie proti COVID-19: hĺbkové preskúmanie súvislostí polarizujúcej témy
 • APVV-22-0078 Duševné zdravie u dospievajúcich v kontexte súčasných spoločenských výziev
 • 035UK-4/2022 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora
 • 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UK
 • APVV-18-0070 Generácia Z - nové výzvy dospievania
 • VEGA 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie (2021 – 2024)
 • Fond SK-NIC Stanem sa učITeľom - inovácia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov prostredníctvom videa a jeho efektívneho využitia vo vzdelávaní (2020 - 2021)
 • ESF 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (2020 - 2021)
 • VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (2017 - 2019)
 • KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (2017 - 2019)
 • VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (2013 - 2015)
 • KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (2013 - 2015)
 • VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (2009 - 2012)

Membership in academic and professional organizations:

 • European Federation of Psychology Teachers’ Associations (board member, 2019-22 President of EFPTA)
 • EFPA Board of Educational Affairs (board member)
 • Slovak Association for the Teaching of Psychology (board member)
 • European Society for Psychology Learning and Teaching (ESPLAT)
 • North American Society of Adlerian Psychology (NASAP)
 • Slovak Psychological Society
 • Slovak School Psychology Association
 • Scientific Board of Educational Psychology study programme – doctoral studies Faculty of Education, JČU in České Budějovice, Czech Republic

Selected publications:

https://www.researchgate.net/profile/Lenka-Sokolova
https://orcid.org/0000-0001-8535-5713

 • ADC Sokolová, L. (2021). Motivation towards choosing psychology as a secondary school subject: a cross-cultural comparison. Teaching of Psychology. (in press)
 • ADM Lemešová, M., Sokolová, L., Harvanová, S., Jursová Zacharová, Z., & Minarovičová, K. (2021). Coping strategies and psychological constitution of pre-service and in-service teachers. Pedagogika. (in press)
 • AEC Sokolová, L., & Williamson, M. (2020). The journey into psychology starts at school: pre-tertiary psychology education in Europe. In Teaching psychology around the world: Volume 5. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. S. 340-353.
 • AEC Stuchlíková, I., & Sokolová, L. (2020). Training of psychologists in Czech and Slovak Republics: past and present. In Teaching psychology around the world: Volume 5. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. S. 328-339.
 • ADM Harvanová, S., Sokolová, L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z., Hlaváč, P., & Minarovičová, K. (2020). Pohyby očí, selektívna pozornosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek. Orbis Scholae, 14(1), 33-48.
 • ADC Sokolová, L., Brozmanová, E., Harvanová, S., Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., & Minarovičová, K. (2019). Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová štúdia (Teachers' empathy: a cross-sectional study). Československá psychologie, 63(1), 13-25.
 • ADM Dutke, S., Bakker, H., Sokolová, L., Stuchlíková, I., Salvatore, S., & Papageorgi, I. (2019). Psychology curricula for non-psychologists? A framework recommended by the EFPA Board of Educational Affairs. Psychology Learning and Teaching (PLAT), 18(2), 111-120.
 • ADD Masaryk, R., Sokolová, L., & Kenésy Túnyiová, M. (2018). Academic self-concept and the use of tablet technologies in Czech and Slovak schools. Studia Psychologica, 60(3), 167-182.

   

  ADM Sokolová, L., & Šuplatová, A. (2018). Anxiety in the foreign-language classroom. Pedagogika, 132(4), 166-177.