Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

2. Hospodárenie

Vnútorný predpis 2/2016
Smernica dekanky FSEV UK o tvorbe a použití sociálneho fondu pre zamestnancov FSEV UK

Vnútorný predpis 4/2013 + príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, príloha č.4
Smernica dekanky FSEV UK o pracovných cestách a cestovných náhradách.
Platný a účinný 12.6.2013 a nahrádza Vnútorný predpis 2/2012.

Vnútorný predpis 10/2012
Smernica dekanky FSEV UK o tvorbe a použití sociálneho fondu pre zamestnancov FSEV UK.
Smernica je platná a účinná 1.1.2013 a ruši sa ňou platnosť a účinnosť smernice 5/2006.

Príkaz dekana 2/2010
Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na FSEV UK
Príloha č. 1 - Pracovný výkaz - vzor

Príkaz dekana 1/2010
Opatrenia na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na FSEV UK
Platný a účinný od 13.4.2010