Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2. Hospodárenie

Vnútorný predpis č. 2/2019
Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 5/2016 Smernica dekanky FSEV UK - Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK

Vnútorný predpis 2/2018
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 5/2016 - Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK

Vnútorný predpis 2/2017
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 5/2016 - Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK pre rok 2016

Vnútorný predpis 5/2016
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK pre rok 2016

Vnútorný predpis 2/2016
Smernica dekanky FSEV UK o tvorbe a použití sociálneho fondu pre zamestnancov FSEV UK

Vnútorný predpis 4/2013 + príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, príloha č.4
Smernica dekanky FSEV UK o pracovných cestách a cestovných náhradách.
Platný a účinný 12.6.2013 a nahrádza Vnútorný predpis 2/2012.

Príkaz dekana 2/2010
Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na FSEV UK
Príloha č. 1 - Pracovný výkaz - vzor

Príkaz dekana 1/2010
Opatrenia na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na FSEV UK
Platný a účinný od 13.4.2010