Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

1. Pracovnoprávne vzťahy

Vnútorný predpis 3/2014
Pracovný poriadok FSEV UK
Pracovnýporiadok FSEV UK nadobudol platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte dňa 14.5.2014. Súhlas zamestnancov bol udelený dňa 22.5.2014. V AS FSEV UK bol schválený 8.4.2014. Účinnosť nadobúda dňom jeho zverejnenia 29.5.2014

Vnútorný predpis 5/2013
Schválený Akademickýn senátom UK v Bratislave.
Úplné znenie Vnútorného predpisu 11/2008 - Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, vydaný rektorom UK 17. mája 2013