Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Elena Lisá

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.- funkčné miesto: profesorka

doc., Mgr. Elena Lisá, PhD. pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2006, v súčasnosti na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Zaoberá sa diagnostikou osobnosti v práci a v kariérovom poradenstve. Je autorkou kníh Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů (2019), Výcvik diagnostických zručností I. (2019), Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ (2010). V rámci projektu Požiadavky súčasných zamestnávateľov na kariérové kompetencie zamestnancov usporiadala konferenciu, ktorej výstupom je zborník príspevkov Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov vysokých škôl (2018). Momentálne úspešne ukončila projekt Kega Identifikácia psychologického kapitálu na základe analýzy očakávaní zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov, ktorého výstupom je monografia Psychologické aspekty zamestnateľnosti vysokoškolských študentov a absolventov v kontexte očakávaní zamestnávateľov (2020). Participuje na projekte Workplace attachment in the context of organizational behaviour and performance variables.

odborné zameranie: vzťahy na pracovisku, psychologické bezpečie v práci, zdravie na pracovisku, osobnosť a výkon, zvládanie záťaže v práci, psychodiagnostika v HR

Vzdelanie

2010      doc. v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na FSEV UK v Bratislave

2006      PhD. v odbore sociálna psychológia, na FF TU v Trnave

2001      Mgr. v odbore psychológia, na FF TU v Trnave

1996      Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku


Ďalšie vzdelávanie
 

2022 – 2025 Slovenská asociácia individuálnej psychológie: Výcvik v Adlerovskom poradenstve

2022 SKRN: Základy práce v štatistickom softvéri R pre začiatočníkov

2022 The Catholic University of "Santa Teresa de Jesús de Ávila", the Centre of Studies, Innovation and Teacher Training in Education: Online e-learning seminar for university professors

2015 Business Coaching College: Group and Team business coaching

2015 IMD Business School (Lausanne, Switzerland): Lead Forward program, global leadership and executive development program

2015 Škola paměti (Praha, Česká republika): Základní kurz školy paměti

2014-2015 Business Coaching College: Meaning and mechanics of coaching in business

2014 Assessment Systems: Behavioral event interview

2013 Coachingplus: Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese

2013 Coachingplus: Motivačné rozhovory – jazyk zmeny

2013 Drive Workshop: Drive – Recognition of Completion

2013 TSASV, SKP: Kurz obnovovania vedomostí a praktických zručností zdravotníckych pracovníkov v neodkladnej podpore životných funkcií

2012-2014 Coachingplus: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch

2012 Euroguidance the Netherlands: CH-Q Management of competences

2012 Coachingplus: Zvládanie a riešenie konfliktov

2012 Coachingplus: Skupinová dynamika

2011 Euroguidance Hungary (Budapest): Innovative tools and methods in career guidance and counselling

2010 LWL (Vienna, Austria): FreD - Early intervention for Young Drug Users

2009 Testcentrum-Hogrefe (Praha, Česká republika): Workshop oprávněných školitelů GPOP

2008 Dale Carnegie® Training: High Impact Presentation

2008 Dale Carnegie® Training: Core Competency Training

2001 Psychiatrická léčebna Kroměříž: Výcvik v technikách hypnózy a hypnoterapie

 

Prax

od 9/2020 Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava: docentka

11/2012 – 8/2020 Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava: docentka; spolugarantka PhD. študijného programu Školská psychológia, bc. študijného programu Psychológia a Mgr. študijného programu Školská a pracovná psychológia; prodekanka pre vedu; dekanka od 2017 do 2020

9/2006  9/2014 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava; docentka, prodekanka pre vedu

2014 – 2017 UPC BROADBAND Slovakia, Bratislava: HR manažér

2002 – 2010 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: psychológ výskumný pracovník

2008 – 2010 Testcentrum-Hogrefe, Praha: externá spolupráca: Slovenská úprava a štandardizácia manažérskych psychodiagnostických dotazníkov (GPOP, LMI) a inteligenčných testov (WISC IV); empirická analýza dát pre interpretácie Viedenského maticového testu (VMT), Testu pozornosti d2, Testu riadiaceho úsudku (LJI)

04/2007 Armstrong, Competence Consulting, Bratislava: externá spolupráca: písanie záverečných správ o vyšetrení kompetenčných profilov manažérskych schopností uchádzačov

2004 – 2006 ZŠ Svätý Jur: Školská psychologička

2002 – 2004 Univerzita Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, katedra psychológie, Trnava: externá spolupráca: vedenie prednášok a seminárov

2001 - 2002 Krajská pedagogicko-psychologická poradňa - KPPP, Banská Bystrica: Psychologička

 

Výskumné projekty

Výskumné projekty GA AA (Grantova agentura Academia Aurea, ČR)

GA 2/2018: Psychodiagnostika v riadení ľudských zdrojov; Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, PhD.

GA 8_2/2016: Požiadavky súčasných zamestnávateľov na kariérové kompetencie zamestnancov; Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, PhD.

Výskumné projekty Vega, Kega

Kega 003PEVŠ-4/2018: Identifikácia psychologického kapitálu na základe analýzy očakávaní zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov; Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, PhD.

Vega 1/0547/12: Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Zástupca zodpovedného riešiteľa

Vega 1/0497/10: Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Zástupca zodpovedného riešiteľa

Kega 3/7297/09: Internacionalizácia vzdelávania a realizácia študijného programu v cudzom jazyku, prostredníctvom európskej akreditácie EPAS (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Zástupca zodpovedného riešiteľa

Vega 1/0828/09: Možnosti zmien sebaocenenia a sebaúcty u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Kováč, CSc.); Spoluriešiteľ

Vega 1/4528/07: Mladý nadaný-High Potentials manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Spoluriešiteľ

Vega 1/3684/06: Spokojnosť so životom a sebaocenenie u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov z pohľadu pozitívnej psychológie a možnosti psychologickej intervencie (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Kováč, CSc.); Spoluriešiteľ

Vega 1/0230/03: Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebami (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.); Spoluriešiteľ

Vega 1/0233/03: Kvalita života - jej osobnostné a sociálne zdroje u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Kováč, CSc.); Spoluriešiteľ

Vega 1/0235/03 Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Farkašová, CSc.); Spoluriešiteľ

Výskumné projekty VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

P-84 / 2005 (výskumná úloha VÚDPaP): Vytvorenie slovenskej verzie testu WISC-III; Spoluriešiteľ

P-85 / 2005 (výskumná úloha VÚDPaP): Medzinárodný porovnávací výskum psychického vývinu dieťaťa; Spoluriešiteľ

P - 99  / 2006 (výskumná úloha VÚDPaP): Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí; Spoluriešiteľ

P - 102 / 2006 (výskumná úloha VÚDPaP): Vývoj a overenie programu na rozvíjanie sociálnych kompetencií a spôsobilostí žiakov 1. stupňa ZŠ Mgr.; Zodpovedný riešiteľ: Elena Lisá, PhD.

P - 101 / 2006 (výskumná úloha VÚDPaP): Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom učebných programov; Spoluriešiteľ

P – 113 / 2009 (výskumná úloha VÚDPaP): Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí; Spoluriešiteľ

P -116 / 2010 (výskumná úloha VÚDPaP): Štruktúra sebaobrazu a jeho formovanie vo vývine a miesto v kvalite živote detí a adolescentov; Spoluriešiteľ

Iné projekty

GUK/49/2007 (Grant mladých Univerzity Komenského): Úvod do komunitnej psychológie (zodpovedný riešiteľ)

Prírodovedecká fakulta UK: Kariérne poradenstvo v oblasti prírodných vied v Bratislavskom regióne (Dizajn dotazníku; Generovanie otázok k jednotlivým oblastiam; Revízia formulácií otázok; Revízia a kontrola obsahu otázok; Konštrukcia škál; Štúdium podkladov , identifikácia a definovanie oblastí kľúčových zistení projektu); Externý spolupracovník

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Stop fajčeniu, občianske združenie, Kancelária WHO na Slovensku, Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR: Školenie pracovníkov poradní na odvykanie od fajčenia, vypracovanie metodických pokynov v manuáli pre poradne, školenie operátorov telefonickej linky na odvykanie od fajčenia; Externý spolupracovník

N – 77 / 2005 (nevýskumná úloha VÚDPaP): Rómske deti z pohľadu psychológie (v prácach VÚDPaP); Zodpovedný riešiteľ: Elena Lisá, PhD.

N – 72 / 2005 (nevýskumná úloha VÚDPaP): Konferencia: Kvalita vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia; Spoluriešiteľ

Členstvo v profesijných organizáciách

 • 2022 - Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave
 • 2021 - The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID)
 • 2018 - Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska (APPOS)
 • 2017 - European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)
 • 2017 - edičná rada časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca
 • 2013 - Vedecká rada Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy
 • 2000 - Slovenská psychologická spoločnosť (SPS)
 • 2013 - 2020 Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy
 • 2009 - 2020 Slovenská komora psychológov (SKP)
 • 2014 - 2017 Slovenská psychologická spoločnosť, členka výboru SPS
 • 2010 - 2018 Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave
 • 2016 - 2019 Vedecká rada VÚDPaP
 • 2009 - 2015 Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
 • 2009 - 2012 Kolégium dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
 • 2009 - 2015 Grantová komisia Univerzity Komenského

Výučba

Psychodiagnostika dospelých

Riadenie ľudských zdrojov

Všeobecná psychológia I.

Všeobecná psychológia II.

 

Výber z publikačnej činnosti 

https://orcid.org/0000-0002-7112-425X
https://www.researchgate.net/profile/Elena_Lisa

ADC Publikácie v karentovaných časopisoch zahraničných

Lisá, E., Greškovičová, K. & Křížová, K. (2021). The perception of the leader as an attachment figure: can it mediate the relationship between work engagement and general/citizenship performance?. BMC Psychol, 9(1), 196. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00700-9

Lisá, E. & Valachová, M. (2021). Dispositional mindfulness as a mediator between basic psychological needs and dark triad traits. Personality and Individual Differences, 181, 111057,https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111057.

Dostupné na: https://authors.elsevier.com/a/1dF8sheKdmtKx

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Lisá, E. (2020). Dispositional traits as predictors of self-efficacy. In: Psychology Applications & Developments VI. (32-44), Lisabon : InScience Press.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Lelkešová, E., & Lisá, E. (2021). Measurement of attachment styles at the workplace: AAW AND WASQ QUESTIONNAIRES IN SLOVAK TRANSLATION. In: Work and Organizational Psychology 2021: Innovation – research and application (pp. 63-71). Olomouc.

Mrázková, K. & Lisá, E. (2021). The Workplace Attachment Styles Questionnaire in Shortened 9-Item Version. In: C. Pracana & M. Wang (Eds.), Psychological Applications and Trends 2021, (247-251), inScience Press

Lisá, E. (2020). Achievement motivation, personality traits and their relation to general and career self-efficacy.

In: Psychological Applications and Trends 2020 (179-183). Lisabon : InScience Press.

  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Gajdošová, E., Lisá, E., Radnóti, E., Roľková, H., Szobiová, E. (2019). Psychológia a inkluzívna škola: vybrané psychologické poznatky. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Lisá, E. (2014). Personnel assessment. Praha: Wolters Kluwer.

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Lisá, E., Newman, D. (2020). Psychologické aspekty zamestnateľnosti vysokoškolských študentov a absolventov v kontexte očakávaní zamestnávateľov. Žilina: GEORG.

Lisá, E. (2010). Psychologické testovanie v práci. Bratislava : Vydavateľstvo UK.

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Lisá, E. (2021). Výcvik diagnostických zručností II.: Diagnostický rozhovor v práci. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Kniha je dostupná na: https://www.knihomol.sk/ucebnice-slovniky/skoly/vysoke/vycvik-diagnostickych-zrucnosti-ii

Kollárik, T., Lisá, E., Ritomský,A. (2013). Psychodiagnostika manažérov: učebnica pre vysoké školy. Žilina: Eurokódex.

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Lisá, E. (2019). Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů. Praha: Portál.

 

BCI Skriptá a učebné texty

Lisá, E. (2021). Výcvik diagnostických zručností I.: repertoárová mriežka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave

Lisá, E. (2019). Výcvik diagnostických zručností I.: repertoárová mriežka. Bratislava: MABAG.

 

ADD Publikácie v karentovaných časopisoch domácich

Hulín, M., Lisá, E. (2009). Some situational and personality determinants of coping among managers. Studia psychologica, 51(2-3), 215-229.

Lisá, E., Budajová, V. (2007). Burnout syndrome in social workers and their notions about prevention and intervention. Studia psychologica. 49(3), 233-249.

Lisá, E. (2004). Solution of social conflict situations in Roma and non-Roma children. Studia psychologica. 46(1), 83-88.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mrázková, K., & Lisá, E. (2022). Convergent validity of workplace attachment style questionnaire and leader as security provider scale in Slovak sample. BPA Applied Psychology Bulletin, 80(293), 43-57. https://doi.org/10.26387/bpa.293.4

Lisá, E.,& Dzúrik, M. (2021). Psychometric properties of the HEXACO-PI-R self-evaluation form in Slovak translation. Romanian Journal of Applied Psychology, 23(1), 1-8. https://doi.org/10.24913/rjap.23.1.01 

Dostupné na: http://www.rjap.psihologietm.ro/Download/rjap231_1.pdf

Lisá, E., Hennelová, K., Newman, D. (2019). Comparison between employers ́and students ́expectations in respect of employability sills of university graduates. International journal of work-integrated learning, 20(1), 71-82. https://www.ijwil.org/files/IJWIL_20_1_71_82.pdf.

Lisá, E. (2017). Analysis of personality traits among psychological types. Ad Alta: journal of interdisciplinary research, 7(2), 118-122.

 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Lisá, E. a kol. (2010). Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál.

Letovancová, E., Lisá, E., Hennelová,K. (2011). Dotazník motivácie k výkonu - LMI. Praha: Hogrefe - Testcentrum.

Lisá, E., Letovancová, E., Pavlíková, K. (2011). Dotazník typológie osobnosti – GPOP. Praha: Hogrefe – Testcentrum.

Wechsler, D., Dočkal, V., Kretová, E., Kundrátová, B., Sedlačková, B., Tesař, M. (2006). WISC-III SK - Wechslerova inteligenčná škála pre deti. Praha: Testcentrum - Hogrefe.

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

 

Lisá, E. (2018). Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie. https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf

Farkašová, E., Kretová, E. (2005). Rómske deti z pohľadu psychológie v prácach VÚDPAP. Bratislava: VÚDPaP.

Lisá, E., Kanderová, D. (2009). Psychologické aspekty pôsobenia mladých nadaných manažérov. Bratislava: Univerzita Komenského.

Zajac, L., Letovancová, E., Lisá, E., Macejka, M. (2011). Mladý nadaný manažér typu High - Potential v sociálnom systéme organizácie. Bratislava: Univerzita Komenského.