Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Dominika Kunová

Mgr. Bc. Dominika Kunová

Odborné zameranie: všeobecná psychológia
Pracovné skúsenosti:
PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA OBČIANSKE ZDRUŽENIE ÚSMEV PROSÍM! – primárne koordinácia a komunikácia s dobrovoľníkmi, projektový manažment, písanie žiadostí na grantové výzvy, účasť na aktivitách združenia, priama práca s účastníkmi so zdravotným znevýhodnením, zabezpečovanie teambuildingov a edukatívnych workshopov
PSYCHOLOGIČKA CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE – psychologická diagnostika a poradenstvo pre deti a adolescentov, kariérové poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov základných a stredných škôl, organizácia stretnutí pre výchovných a kariérových poradcov, organizácia online Burzy stredných škôl, diagnostika školskej zrelosti u predškolákov, konzultácie pre rodičov, účasť na preventívnych aktivitách a krízovej intervencii v školách

Vzdelanie: 
01/09/2020 – 30/05/2023 Ružomberok, Slovensko BAKALÁR V ODBORE ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA Katolícka univerzita
03/10/2022 – 17/02/2023 Como, Taliansko ŠTÚDIJNÝ POBYT CEZ ERASMUS+ University of Insubria
01/09/2017 – 23/05/2019 Ružomberok, Slovensko MAGISTER V ODBORE PSYCHOLÓGIA Katolícka univerzita
01/09/2014 – 05/06/2017 Trnava, Slovensko BAKALÁR V ODBORE PSYCHOLÓGIA Trnavská univerzita
01/10/2019 – 31/12/2019 Praha, Česko STÁŽISTKA, ABSOLVENTSKÁ STÁŽ CEZ ERASMUS+, MENTOR DOC. PHDR. MAREK PREISS, PH.D. Národný ústav duševného zdravia – účasť na skupinovej KBT psychoterapii, sprevádzanie pacientov na expozície, účasť na psychologických vyšetreniach, vyhodnocovanie psychologických testov, tvorba zápisov z vyšetrení, účasť na vizitách, edukáciách pre pacientov, Rorschach seminároch, kazuistických seminároch, ergoterapii; rozsah stáže - 350 hodín
18/02/2019 – 22/02/2019 Sučany , Slovensko STÁŽISTKA, MENTORKA MGR. SLÁVKA JAŠEKOVÁ Psychiatrická liečebňa Sučany – vyhodnocovanie psychologických testov, účasť na vstupných pohovoroch s pacientmi, vizite, kognitívnych cvičeniach, zoznámenie sa so skupinovými aktivitami; rozsah stáže - 35 hodín
13/11/2018 – 29/11/2018 STÁŽISTKA, MENTORKA PHDR. ZUZANA MACHAJOVÁ, PHD. Centrum poradenstva a prevencie – aktívna a pasívna účasť na kariérovom poradenstve a diagnostike čitateľských schopností, vyhodnocovanie psychologických testov, štúdium záznamov z psychodiagnostických vyšetrení; rozsah stáže - 25 hodín
01/08/2018 – 30/09/2018 Praha , Česko STÁŽISTKA, ŠTUDENTSKÁ STÁŽ ERASMUS+, MENTORKA MUDR. OLGA KUNERTOVÁ Psychoterapeutické centrum Gaudia – účasť na psychoterapiách v rámci reflektujúceho tímu, tvorba a prepisovanie zápisov z konzultácií, administratívna činnosť a výpomoc na recepcii centra, účasť na konzultáciách u hospitalizovaných pacientov v nemocnici, účasť na supervízii; rozsah stáže - 270 hodín
28/08/2017 – 13/09/2017 Dolný Kubín, Slovensko STÁŽISTKA, MENTOR PHDR. DUŠAN VLKOLINSKÝ Centrum sociálnych služieb Brezovec – účasť na skupinových aktivitách a konzultáciách s prijímateľmi sociálnych služieb, zoznámenie sa s pracovnou agendou psychológa a organizáciou sociálnych služieb v rámci centra; rozsah stáže - 25 hodín

Ďalšie vzdelávanie a  kurzy:
18/03/2021 – 13/12/2022 Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve – absolvovanie inovačného vzdelávania v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na pozíciu kariérového poradcu, rozsah vzdelávania - 150 hodín
23/10/2022 – 03/11/2022 Rozvojový Nexteria Lab – rozvojový 2-týždňový online program v oblastiach osobnej vízie, time manažmentu a typológie osobnosti
02/07/2021 – 02/07/2021 Integratívny korekčný program pre deti a žiakov s ADHD – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu pod vedením lektorky PhDr. Nory Gavendovej, rozsah vzdelávania - 8 hodín 15/11/2020 – 31/01/2021 Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu v rámci občianskeho združenia IPčko na pozíciu poradcu na internetovej poradni pre mladých ľudí, rozsah vzdelávania - 220 hodín

Výskumné projekty:
01/02/2021 – 30/06/2021 Faith & Freedom projekt – účasť na výskumnom medzinárodnom projekte pod záštitou univerzity Notre Dame (USA)
28/06/2018 – 09/07/2018 Mládežnícka výmena v rámci programu Erasmus+ v Španielsku – certifikát Youthpass
20/07/2017 – 29/07/2017 Mládežnícka výmena v rámci programu Erasmus+ v Rumunsku – certifikát Youthpass
23/09/2011 – 31/05/2013 Projekt KomPrax – realizácia malého projektu v rámci národného projektu KomPrax pod záštitou Iuventy DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
15/11/2020 – 15/02/2022 Bratislava (online) poradca na internetovej poradni pre mladých ľudí - IPčko – online poradenstvo pre mladých ľudí, krízová intervencia, účasť na supervíziách, intervíziách a ďalších vzdelávaniach