Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

3. Projekty

Vnútorný predpis 4/2019
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave o nepriamych nákladoch projektov

Vnútorný predpis 1/2015
Inštrukcia k implementácii projektov a administratívnemu zabezpečeniu projektov na FSEV UK v Bratislave

Vnútorný predpis 1/2009
Smernica dekana FSEV UK pre jednotný postup pri kalkulácii nákladov úloh výskumu a vývoja vo všetkých formách podpory výskumu a vývoja na FSEv UK.
Účinný od 1.2.2009