Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2. Vedecko - pedagogické tituly

Vnútorný predpis 8/2019
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis 1/2016
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenia splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" FSEV UK
Vnútorný predpis bol schválený vo Vedeckej rade FSEV UK dňa 5.4.2016 a vo Vedeckej rade UK dňa 11.4.2016

Vnútorný predpis 2/2014
Kritériá FSEV UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagoggického titulu "docent" a vedecko-pedagogického titulu "profesor".
Vnútorný predpis bol schválený vo Vedeckej rade  FSEV UK dňa 19.2.2014 a vo Vedeckej rade UK dňa 3.3.2014.
Predpis bol zrušený a nahradený Vnútorným predpisom č. 1/2016

Vnútorný predpis 11/2012
Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" FSEV UK.
Schválený vo VR FSEV UK 19.12.2012 a vo VR UK 11.2.2013
Predpis bol zrušený a nahradený Vnútorným predpisom č. 2/2014