Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Stanovisko k útokom na osobu prof. Jany Plichtovej, zamestnankyne FSEV UK


29. 03. 2018 09.58 hod.

Jana Plichtová je profesorkou psychológie, ktorá v tomto odbore pôsobí viac ako štyridsať rokov. Je uznávanou odborníčkou nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne rešpektovanou kapacitou, čo potvrdzujú jej výstupy v odbore, množstvo publikácií ako aj svetových referencií a ohlasov na jej prácu.

V medializovanom prípade tzv. „politických procesov“ máme za to, že prof. Plichtová si v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch plnila zákonnú povinnosť vypracovania posudku znalca v odbore psychológia, a to na základe zadania objednávateľa posudku.

Rozhodnutie o nariadení domovej prehliadky je individuálnym rozhodnutím zákonného sudcu.

Realizácia a zodpovednosť za domovú prehliadku majú orgány výkonnej moci, najmä polícia, vyšetrovateľ a ďalšie spolupracujúce orgány.

Na základe toho považujeme akékoľvek prepojenie prof. Plichtovej, jej odbornej spôsobilosti a nespochybniteľnej kompetentnosti v oblasti psychológie so spôsobom realizácie domovej prehliadky a uvádzanými „politickými procesmi“ za vykonštruované, absolútne neobjektívne a zavádzajúce. Aj týmto stanoviskom chceme verejne poukázať na nevyhnutnosť skončenia osobných útokov, neúcty a spochybňovania akademickej a profesijnej autonómie, ktoré považujeme za neoprávnený zásah do osobnej a odbornej integrity členov a členiek akademickej obce fakulty.

V prípade, že tieto mediálne výstupy ako aj osobné ataky na prof. Plichtovú a jej zamestnávateľa neprestanú, zvážime príslušné právne kroky.

FSEV UK