Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre PhD

Zápisy pre študentky/študentov prvého ročníka

Zápisy pre 1. ročník PhD sa budú konať prezenčne. Postupujte podľa organizačných pokynov k zápisu. Kvôli študijnému plánu študentky a študenti majú kontaktovať svojich školiteľov a školiteľky. 

Dátum Čas Študijný program Miestnosť
11.9.2023 9:00 všetky programy denné/externé B132

Zápisy pre študentky/študentov vyšších ročníkov

Zápisy pre vyššie ročníky sa budú konať online formou.

Dátum Čas Ročník Študijný program Pripojenie
11.9.2023 11:30 2.-5. všetky programy denné/externé link
11.9.2023 13:00 2.-5. zahraniční študenti všetky programy denné/externé link

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ONLINE ZÁPIS?

Zápisy pre vyššie ročníky sa budú konať online formou.Prosíme všetky študentky a študentov, ktoré/í sa budú zapisovať do vyššieho ročníka o dodržanie nasledujúcich pokynov.  

  1. zápis predmetov v AIS2
  2. v AIS2 je dostupný predvyplnený dokument na stiahnutie s názvom "Čestné vyhlásenie". Ten si študentky a študenti stiahnu, vyplnia, rukou podpíšu a odošlú na mail ich študijnej referentke. Vypĺňajú sa kolónky o predchádzajúcom štúdiu v tom istom stupni a o aktuálnom (inom) štúdiu v tom istom stupni. 
  3. spolu s Čestným vyhlásením poslať aj potvrdenie o zaplatení poplatkov
  4. pripojiť sa na online meeting podľa harmonogramu zápisov (zahraničné študentky a študenti sa pripájajú na meeting pre zahraničných, nie pre ich štud. program)
  5. končiace ročníky
    - ak študent/ka neplánuje ukončiť štúdium napriek tomu, že je v končiacom ročníku, študent/ka informujte o tejto skutočnosti svoju študijnú referentku
    - si skontrolujú skladbu kreditov za povinné predmety, povinne voliteľné predmety a celkový počet kreditov vrátane štátnych skúšok podľa študijného plánu ich štud. programu
  6. Zápis v AISe potvrdzuje ŠO na základe dodaných dokumentov