Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy 2020/2021

ROZVRH A VÝUČBA V ZIMNOM SEMESTRI 2020/2021

1.       Pre vyššie ročníky BC a MGR štúdium

a.  Rozvrh je zverejnený v AISe a študentky/študenti si môžu predmety prihlasovať.  Rozvrhy jednotlivých študijných programov pre jednotlivé ročníky si môžete vyfiltrovať v AISe podľa návodu na https://fses.uniba.sk/studium/rozvrh/

b.    Výučba bude prebiehať online formou cez MS Teams, pokiaľ to predmet dovoľuje (prosíme všetky študentky a študentov, aby si nainštalovali aplikáciu MS teams – prihlásuje sa cez univerzitný email). Niektoré kurzy vo vyšších ročníkoch budú prebiehať aj prezenčne – napr. v študijnom programe aplikovaná ekonómia, prípadne keď je kurz v odporúčanom študijnom pláne pre prvý ročník (týka sa najmä mgr stupňa). V rozvrhu je v tomto prípade vždy uvedená miestnosť, v ktorej výučba bude prebiehať. Ak nie je uvedená miestnosť, v poznámke je uvedené „online“, čo znamená, že výučba bude prebiehať cez MS Teams.

c.   Mediamatika – bude mať zvlášť rozvrh, ktorý so študent(ka)mi bude komunikovať Ústav mediamatiky

Návod na prihlasovanie do rozvrhu

-  Každý predmet sa skladá obvykle z prednášky (P) a seminára/cvičenia (S/C)
-  Obvykle je 2x45 minút prednáška (2P) a 2X45 minút seminár/cvičenie (2S/2C)
- Pri prihlasovaní sa na rozvrh sa treba prihlásiť aj na prednášku, aj na seminár

 

-  Ak máte problémy s prihlásením, kontaktujte prodekanku pre štúdium na kristina.jankovafses.uniba.sk

 

2.  Pre novoprijaté študentky/študentov

BAKALÁRSKY STUPEŇ

 a.      Rozvrh je pripravený, no študentky/študenti sa na nič neprihlasujú (ani vám to nepôjde). Na prednášky, ako i semináre ich prihlásia vyučujúce/i jednotlivých kurzov a to z dôvodu rozdelenia celého ročníka na menšie seminárne skupiny, ktoré budú počas celého semestra navštevovať v tom istom zložení semináre a cvičenie na všetkých kurzoch, pokiaľ to rozvrh dovolí. Rozvrhy jednotlivých študijných programov pre prvé ročníky si môžete vyfiltrovať v AISe podľa návodu na https://fses.uniba.sk/studium/rozvrh/.

b.  Výučba bude prebiehať hybridnou formou – prednášky budú zväčša online, semináre zväčša prezenčne – všetko je uvedené v rozvrhu. Pokiaľ výučba prebieha prezenčne, v rozvrhu je uvedené číslo miestnosti. Pokiaľ prebieha online, tak je pri danom rozvrhovom okienku uvedené „online“.

 MAGISTERSKY STUPEŇ

a.   Rozvrh je pripravený, študentky/študenti sa naň môžu prihlasovať vo všetkých študijných programoch okrem sociálnej a pracovnej psychológie!

!študijný program sociálna a pracovná psychológia! - študentky/študenti sa na nič neprihlasujú. Na prednášky, ako i semináre ich prihlásia vyučujúci/e jednotlivých kurzov a to z dôvodu rozdelenia celého ročníka na menšie seminárne skupiny ktoré budú počas celého semestra navštevovať v tom istom zložení semináre a cvičenie na všetkých kurzoch, pokiaľ to rozvrh dovolí. Rozvrhy jednotlivých študijných programov pre prvé ročníky sú zverejnené nižšie.

 b.  Výučba bude prebiehať hybridnou formou – prednášky budú zväčša online, semináre zväčša prezenčne – všetko je uvedené v rozvrhu. Pokiaľ výučba prebieha prezenčne, v rozvrhu je uvedené číslo miestnosti. Pokiaľ prebieha online, tak je pri danom rozvrhovom okienku uvedené „online“. Niektoré kurzy budú prebiehať celé online, niektoré celé prezenčne. 

 viac nájdete v príkaze dekanky k organizácii štúdia v zimnom semestri tu

Zmeny z dôvodu prijatých opatrení kvôli COVID-19

POZOR ZMENA!

Z dôvodu platných opatrení prijatých kvôli ochoreniu COVID-19 sa zmenil harmonogram a spôsob zápisov!

A) Prezenčné (fyzické) zápisy budú len pre prvé ročníky Bc, Mgr aj PhD stupňa, aj to prísnych hygienických podmienok (nosenie rúška, pravidelné vetranie  a dezinfekcia a pod). Aby sme sa vyhli veľkému počtu osôb na pôde fakulty, študentky a študenti budú prichádzať na fakultu podľa časového harmonogramu v menších skupinách, ktorý zverejníme 3.9.2020 - po potvrdení všetkých návratiek. Až vtedy budeme vedieť pripraviť čo najefektívnejší časový harmonogram, alebo časenky. Zápisy budú prebiehať v troch miestnostiach od 8:30, následne 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00 a 15:00. Prosíme všetkých o trpezlivosť. Okrem dokladov uvedených v organizačných pokynoch, študentky a študenti priniesli vyplnené čestné vyhlásenie kvôli cestovateľskej anamnéze (dostupné tu). Uvedené doklady nebude možné vytlačiť na fakulte. 

Ostatné doklady potrebné k zápisu sú: (ak ste niektoré posielali už poštou, na zápis ich nosiť nemusíte)
1. občiansky preukaz 
2. úradne overenú kópiu rodného listu 
3. vytlačenú a podpísanú prihlášku 
4. vytlačenú a podpísanú Návratku spolu s dokladom o úhrade poplatku 
5. Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO - Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO 
6. úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK) 
7. plus študentky a študenti na bakalársky stupeň overenú kópiu maturitného vysvedčenia 
8. plus študentky a študenti na magisterský stupeň štúdia úradne overené doklady: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu z bc štúdia, ak ste doklady na fakultu doposiaľ nezaslali. Absolventky a absolventi FSEV UK doložia neoverené kópie dokladov najneskôr do 30.09.2020. 

Nezabudnite si vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov na e https://gdpr.uniba.sk. Na zápise podpíšete aj čestné vyhlásenie študenta. 

B) Vyššie ročníky sa budú zapisovať online cez MS Teams, kde študentky a študentov privíta študijná poradkyňa/poradca a následne budú mať študentky a študenti priestor riešiť nejasnosti. Linky na zápisy pre jednotlivé ročníky budeme priebežne dopĺňať (aktualizované v harmonograme zápisov pre všetky ročníky). Nebudeme študentky a študentov cez MS teams pozývať, bude potrebné sa iniciatívne pripojiť. 

Aby bol zápis úspešný, je potrebné, aby študentky a študenti poslali mailom svojej študijnej referentke podpísané a farebne naskenované čestné vyhlásenie študenta s dátumom vášho zápisu (ako ho vyplniť môžete vidieť tu, s komentármi dokonca tu) a doklad o úhrade poplatku za validačnú známku (nie príkaz na úhradu) najneskôr do  27.8.2020. Pre včasné spárovanie platby Vás prosíme poplatok uhrádzať najneskôr do 25.8.2020. Zároveň si študentky a študenti MUSIA vytvoriť študijný plán. AIS2 bude otvorený tradične ešte dva týždne po začiatku semestra, kedy si bude možné robiť zmeny v študijnom pláne. Ak takéto zmeny študent/ka vykoná, emailom zašle nový študijný plán svojej študijnej referentke. Následne po spracovaní bude študentkám a študentom elektronicky zaslané potvrdenie o návšteve školy.  

C) Zahraničné študentky a zahraniční študenti
1. novoprijaté/novoprijatí - postupujú podľa bodu A). Zároveň upozorňujeme, na opatrenie pri vstupe občanov iných krajín spojené s ochorením COVID-19 ako z rizikových, tak aj z menej rizikových krajín, napr. , povinná registrácia po pricestovaní, povinný test najneskôr do piatich dní od pricestovania alebo povinná karanténa pri pricestovaní z rizikových krajín (viac info nájdete na http://www.uvzsr.sk/). Odporúčame pricestovať na územie SR minimálne 7-10 dní pred zápisom, pokiaľ cestujete z menej rizikových krajín. Pokiaľ cestujete z rizikových krajín, tak odporúčame prísť viac ako dva týždne pred zápisom z dôvodu povinnej karantény.
2. vyššie ročníky - postupujú podľa bodu B). 

V prípade potreby dokladov pre cudzineckú políciu, prosím kontaktujte pani Mgr. Zuzanu Miškóciovú na zuzana.miskociovafses.uniba.sk (študijná referentka pre zahraničných študentov) a dohodnite si osobné stretnutie. 

V prípade, že nemôžete vycestovať a teda sa dostaviť ako na zápis alebo riadne na výučbu, kontaktujte prosím internationalfses.uniba.sk.

Sledujte aj usmernenia z rektorátu na https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/, aj v anglickom jazyku https://uniba.sk/en/comenius-university-news/coronavirus/

SLEDUJTE NAĎALEJ NAŠU STRÁNKU A SOCIÁLNE SIETE PRE AKTUÁLNE INFO! 

Harmonogram zápisov na akad. rok 2020/2021

ZÁPIS v systéme AIS

Študentky a študenti sú povinní sa predzapísať podľa čl.1, prílohy č.1 - Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK - k Vnútornému predpisu č. 20/2017 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. Študentky a študenti majú povinnosť si vytvoriť nový zápisný list na akademický rok 2020/2021 a vytvoriť si svoj študijný plán podľa odporúčaného študijného plánu (možno nájsť v AIS) pred osobnou účasťou na zápise.

Návod na zápis predmetov nájdete na https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov.pdf

Na rozvrh sa bude možné prihlasovať až v septembri, keď bude rozvrh zverejnený v AISe. Konkrétny dátum zverejníme na našej webovej stránke. 

Pre novoprijaté študentky a študentov sa elektronický zápis v systéme otvorí 14.7.2020 podľa harmonogramu uvedeného v organizačných pokynoch. Upozorňujeme, že zverejnené študijné plány sú len odporúčané, avšak pre študentky a študentov prvého ročníka veľmi odporúčame zapísať si všetky odporúčané povinné predmety do zimného ako i letného semestra a to z dvoch dôvodov: 1. sú to základné predmety nevyhnutné pre ďalšie akademické roky; 2. ak by ste ich chceli absolvovať až v ďalších akademických rokoch, je možné, že sa Vám v rozvrhu budú kryť s predmetmi odporúčanými v ďalších akademických rokoch. 

Zápis do vyšších ročníkov
Zdôrazňujeme, že študentky a študenti, ktoré/í sa zapisujú do vyšších ročníkov si musia opätovne vytvoriť študijný plán na celý akademický rok. Zároveň pripomíname, že po zverejnení rozvrhu je nutné si predmety zapísať do rozvrhu. V prípade zmeny študijného plánu je potrebné predmet odhlásiť z rozvrhu a tiež vymazať zo študijného plánu. Rozvrh bude zverejnený počas prvých dvoch septembrových týždňov. 

Študijné plány na akad. rok 2020/2021

bakalárske študijné programy

aplikovaná ekonómia - AE1
európske štúdiá - ES1
mediamatika - ME1
pozor zmena! sociálna a pracovná psychológia - PP1
pozor zmena! sociálna a pracovná psychológia - EN - PP1en
sociálna antropológia - SA1

magisterské študijné programy

aplikovaná ekonómia - mgAE
európske štúdiá - mES1
európske štúdiá - EN - mESen
pozor zmena! sociálna a pracovná psychológia - mPP1
sociálna antropológia - mSA1
verejná politika - mVP1