Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy 2020/2021

ZÁPIS v systéme AIS

Študentky a študenti sú povinní sa predzapísať podľa čl.1, prílohy č.1 - Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK - k Vnútornému predpisu č. 20/2017 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. Študentky a študenti majú povinnosť si vytvoriť nový zápisný list na akademický rok 2019/2020 a vytvoriť si svoj študijný plán podľa odporúčaného študijného plánu (možno nájsť v AIS) pred osobnou účasťou na zápise.

Návod na zápis predmetov nájdete na https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov.pdf

Na rozvrh sa bude možné prihlasovať až v septembri, keď bude rozvrh zverejnený v AISe. Konkrétny dátum zverejníme na našej webovej stránke. 

Pre novoprijaté študentky a študentov sa elektronický zápis v systéme otvorí 14.7.2020 podľa harmonogramu uvedeného v organizačných pokynoch. Upozorňujeme, že zverejnené študijné plány sú len odporúčané, avšak pre študentky a študentov prvého ročníka veľmi odporúčame zapísať si všetky odporúčané povinné predmety do zimného ako i letného semestra a to z dvoch dôvodov: 1. sú to základné predmety nevyhnutné pre ďalšie akademické roky; 2. ak by ste ich chceli absolvovať až v ďalších akademických rokoch, je možné, že sa Vám v rozvrhu budú kryť s predmetmi odporúčanými v ďalších akademických rokoch. 

Zápis do vyšších ročníkov
Zdôrazňujeme, že študentky a študenti, ktoré/í sa zapisujú do vyšších ročníkov si musia opätovne vytvoriť študijný plán na celý akademický rok. Zároveň pripomíname, že po zverejnení rozvrhu je nutné si predmety zapísať do rozvrhu. V prípade zmeny študijného plánu je potrebné predmet odhlásiť z rozvrhu a tiež vymazať zo študijného plánu. Rozvrh bude zverejnený počas prvých dvoch septembrových týždňov. 

Študijné plány na akad. rok 2020/2021

bakalárske študijné programy

aplikovaná ekonómia - AE1
európske štúdiá - ES1
mediamatika - ME1
sociálna a pracovná psychológia - PP1
sociálna a pracovná psychológia - EN - PP1en
sociálna antropológia - SA1

magisterské študijné programy

aplikovaná ekonómia - mgAE
európske štúdiá - mES1
európske štúdiá - EN - mESen
sociálna a pracovná psychológia - mPP1
sociálna antropológia - mSA1
verejná politika - mVP1