Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy 2020/2021

ZÁPIS v systéme AIS

Študentky a študenti sú povinní sa predzapísať podľa čl.1, prílohy č.1 - Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK - k Vnútornému predpisu č. 20/2017 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. Študentky a študenti majú povinnosť si vytvoriť nový zápisný list na akademický rok 2019/2020 a vytvoriť si svoj študijný plán podľa odporúčaného študijného plánu (možno nájsť v AIS) pred osobnou účasťou na zápise .