Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

psychológia zdravia v anglickom jazyku/Health Psychology in English

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Psychológia zdravia
študijný odbor: Psychológia
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: anglický

Študijný program sa poskytuje v anglickom jazyku. Informácie o ňom sú dostupné na anglickej verzii našej webstránky