Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská anketa

Vážené študentky, vážení študenti,

Vždy ku koncu semestra je v AISe dostupná študentská anketa, kde majú študentky a študenti možnosť ohodnotiť predmety, vyučujúce a vyučujúcich a daný študijný program. Informácie o spustení ankety sa posielajú emailom na univerzitné emailové adresy. Hlasovať je možno do konca skúškového obdobia. 

Študentská anketa má za cieľ zapojiť študentky a študentov do tvorby, monitorovania a hodnotenia študijných plánov a dostať spätnú väzbu pre ich prípadnú úpravu. výsledky ankety sú zohľadňované v rámci aktualizácie študijného programu a pri riadení zo strany príslušného pracoviska, a to zo strany garantky/garanta.

Manuál ako sa zapojiť do ankety.