Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Sociálne štipendiá

Pokyny a potrebné doklady pri odovzdávaní žiadosti o sociálne štipendium

Od 1.9.2013 je v platnosti novela vyhlášky 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

  • Znenie novelizovanej vyhlášky
  • Tlačivo "Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia"
  • Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v akademickom roku. K žiadosti prikladá dokumenty potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.
  • Bližšie informácie nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kopie. Niektoré vysoké školy umožňujú, aby originál porovnal s priloženou kópiou priamo zamestnanec vysokej školy. Vysoká škola si môže, za účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku, vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom, či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované doklady v čase určenom vysokou školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní  sociálneho štipendia žiadateľovi.Vysoká škola každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej výške sociálneho štipendia, v ktorom žiadateľa poučí o možnosti odvolania sa voči nemu.

Dôležité upozornenie

Spracované budú výhradne tie žiadosti, ku ktorým budú doložené povinne požadované doklady spolu so Žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia.

Dodatočne požadované doklady je študent povinní doložiť max. do 30 dní od podania žiadosti