Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti so špecifickými potrebami

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD.

miestnosť: A111
tel.: 02/206 69 863
e-mail: veronika.mitkovafses.uniba.sk

Koordinátor je kontaktnou osobou, ktorá je poverená riešením problematiky štúdia študentov so špecifickými potrebami na FSEV UK.
Do činnosti koordinátora patrí vytvorenie rovnocenných podmienok pri prijímacích skúškach a riešenie vzniknutých problémov počas štúdia.

 

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave:

Príloha č. 1 - Primerané úpravy a podporné služby pre študentov UK so špecifickými potrebami
Príloha č. 2 - Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení
Príloha č. 3 - Potvrdenie o poruchách učenia
Príloha č. 4 - Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
Príloha č. 5 - Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
Príloha č. 6 - Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
Príloha č. 7 - Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami
Príloha č. 8 - Vyhlásenie