Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Uchádzačky a uchádzači z Českej republiky

Radi privítame aj študentky a študentov z Čiech

Bakalárske štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačky a uchádzačov z Českej republiky, ktorí dosiahli alebo v tomto akademickom roku dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie na českej strednej škole.

1. Prihlášku je potrebné podať elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk 

Následne vytlačenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu fakulty:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy 4
82105 Bratislava
Slovenská republika

spolu s nasledujúcimi dokladmi do 31.03.2020:

2. Znalosť anglického jazyka je potrebné preukázať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • jazykovým certifikátom (zoznam oprávnených inštitúcií vydávajúcich jazykové certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 Z. z. a 269/2009 Z. z.)
  • výsledkom testu SCIO
  • on-line testom (Fakulta Vám pošle oznámenie o dni a hodine, kedy sa online test bude vypĺňať)

3. Test všeobecných študijných predpokladov

  • On-line test Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
  • SCIO test

4. Ak posielate prihlášku na jeden zo študijných programov aplikovaná ekonómia, európske štúdia alebo mediamatika, môžete získať bonusové body za preukázanú znalosť matematiky nasledovnými spôsobmi:

  • testu SCIO
  • on-line testom (Fakulta Vám pošle oznámenie o dni a hodine, kedy sa online test bude vypĺňať)

Štúdium na FSEV UK je realizované iba v dennej forme štúdia.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní nájdete: TU

Magisterské štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačky a uchádzačov z Českej republiky, ktorí dosiahli alebo v tomto akademickom roku dosiahnu vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalár) na českej vysokej škole.

1. Prihlášku je potrebné podať elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk

Následne vytlačenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu fakulty:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy 4
82105 Bratislava
Slovenská republika

spolu s ďalšími dokladmi do 31.03.2020

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní nájdete: TU