Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Uchádzačky a uchádzači z Českej republiky

Radi privítame aj študentky a študentov z Čiech

Bakalárske štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačky a uchádzačov z Českej republiky, ktorí dosiahli alebo v tomto akademickom roku dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie na českej strednej škole.

1. Prihlášku je potrebné podať len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk do 31.03.2023:

Následne si prihlášku vytlačte, podpíšte a odložte - v prípade prijatia ju prinesiete na zápis

do elektronickej prihlášky pridajte nasledujúce prílohy:

  • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (40€) - príkaz na úhradu si vygenerujte po uložení a potvrdení prihlášky, je potrebné uviesť variabilný aj špecifický symbol. 
  • ak ste maturovali pred akad. rokom 2022/2023 - úradne overená kópia dokladu o strednom vzdelaní – v prípade zahraničnej strednej školy (mimo ČR a SR) je potrebné predložiť doklad o rovnocennosti maturitného vysvedčenia uznaného MŠVVaŠ SR https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/
  •  ak maturujete v aktuálnom akademickom roku, maturitné vysvedčenie dodáte neskôr (ako prílohu do e-prihlášky)

2. Test SCIO z anglického jazyka

3. Test SCIO všeobecných študijných predpokladov (v českom alebo slovenskom jazyku)

4. Ak posielate prihlášku na jeden zo študijných programov aplikovaná ekonómia, európske štúdia alebo mediamatika, môžete získať bonusové body za test SCIO z matematiky

Štúdium na FSEV UK je realizované iba v dennej forme štúdia.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na bc stupeň

Magisterské štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačky a uchádzačov z Českej republiky, ktorí dosiahli alebo v tomto akademickom roku dosiahnu vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalár) na českej vysokej škole.

1. Prihlášku je potrebné podať elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk do  31.03.2023

Následne si prihlášku vytlačte, podpíšte a odložte - v prípade prijatia ju prinesiete na zápis

do elektronickej prihlášky pridajte nasledujúce prílohy:

  • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (40€) - príkaz na úhradu si vygenerujte po uložení a potvrdení prihlášky, je potrebné uviesť variabilný aj špecifický symbol. 
  • ak ste ukončili bakalárske štúdium pred akad. rokom 2022/2023 - úradne overená kópia diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu - v prípade zahraničnej vysokej školy (mimo ČR a SR) je potrebné predložiť doklad o rovnocennosti vyššie uvedených dokladov uznaných MŠVVaŠ SR. Viac informácií o uznaní dokladov zo zahraničia 
  • ak ukončíte bakalárske štúdium v aktuálnom akad. roku - do e-prihlášky pošlete potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky, prípadne žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní; overené kópie dokladov a prípadne uznanie samotné prinesiete v prípade prijatia na zápis v septembri

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na mgr stupeň