Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Uchádzačky a uchádzači z Českej republiky

Radi privítame aj študentky a študentov z Čiech

Bakalárske štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačky a uchádzačov z Českej republiky, ktorí dosiahli alebo v tomto akademickom roku dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie na českej strednej škole.

1. Prihlášku je potrebné podať len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk do 31.03.2021:

Následne si prihlášku vytlačte, podpíšte a odložte - v prípade prijatia ju prinesiete na zápis

do elektronickej prihlášky pridajte nasledujúce prílohy:

 • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (40€)
 • ak ste maturovali pred akad. rokom 2020/2021 - úradne overená kópia dokladu o strednom vzdelaní – v prípade zahraničnej strednej školy (mimo ČR a SR) je potrebné predložiť doklad o rovnocennosti maturitného vysvedčenia uznaného MŠVVaŠ SR https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/
 •  ak maturujete v aktuálnom akademickom roku, maturitné vysvedčenie pošlete do 10.6.2021 poštou alebo elektronicky

2. Znalosť anglického jazyka je potrebné preukázať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • jazykovým certifikátom (zoznam oprávnených inštitúcií vydávajúcich jazykové certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 Z. z. a 269/2009 Z. z.)
 • výsledkom testu SCIO
 • on-line testom (Fakulta Vám pošle oznámenie o dni a hodine, kedy sa online test bude vypĺňať)

3. Test všeobecných študijných predpokladov

 • On-line test Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
 • SCIO test

4. Ak posielate prihlášku na jeden zo študijných programov aplikovaná ekonómia, európske štúdia alebo mediamatika, môžete získať bonusové body za preukázanú znalosť matematiky nasledovnými spôsobmi:

 • testu SCIO
 • on-line testom (Fakulta Vám pošle oznámenie o dni a hodine, kedy sa online test bude vypĺňať)

Štúdium na FSEV UK je realizované iba v dennej forme štúdia.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní nájdete: TU

Magisterské štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačky a uchádzačov z Českej republiky, ktorí dosiahli alebo v tomto akademickom roku dosiahnu vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalár) na českej vysokej škole.

1. Prihlášku je potrebné podať elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk do  31.03.2021

Následne si prihlášku vytlačte, podpíšte a odložte - v prípade prijatia ju prinesiete na zápis

do elektronickej prihlášky pridajte nasledujúce prílohy:

 • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (40€)
 • ak ste ukončili bakalárske štúdium pred akad. rokom 2020/2021 - úradne overená kópia diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu - v prípade zahraničnej vysokej školy (mimo ČR a SR) je potrebné predložiť doklad o rovnocennosti vyššie uvedených dokladov uznaných MŠVVaŠ SR https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/
 • ak ukončíte bakalárske štúdium v aktuálnom akad. roku - elektronicky pošlete potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky, prípadne žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní do 10.6.2021; overené kópie dokladov a prípadne uznanie samotné prinesiete v prípade prijatia na zápis

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní nájdete: TU