Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav verejnej politiky FSEV UK, Centrum spoločenských a ekonomických vied SAV

1. Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Téma v SJ: Štrukturálne reformy vo verejnom sektore na Slovensku: agenturizácia a decentralizácia vs centralizácia

Téma v AJ: Structural Reforms in the Slovak Public Sector: Agencification and Decentralization vs Centralization

Anotácia: Výskum sa v danej oblasti sústredí na obdobie po roku 1989 po rok 2019 a konkrétne na oblasť štrukturálnych reforiem verejného sektora. Zameria sa na vybrané rezorty a zmeny, ktoré v nich nastali, a to jednak z hľadiska obsahového/vecného zamerania daného rezortu a štruktúr, ktoré boli za daným účelom v rezorte vytvorené. Zároveň výskum identifikuje faktory, ktoré mali vplyv na vecnú ako aj štrukturálnu trajektóriu vývoja rezortu.

2. Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Téma v SJ: Politicko-administratívne vzťahy na ústredných orgánoch štátnej správy

Téma v AJ: Politico-administrative relations on central government agencies

Anotácia: Výskum je zameraný na obdobie od roku 1992 až po súčasnosť a mapuje mieru politizácie najvyšších štátnych úradníkov v závislosti od politických strán a jednotlivých ministrov. Mapuje nielen jednotlivé rezorty ale aj iné centrálny úrady v štátnej správe a snaží sa zrekonštruovať kariérne dráhy najvyšších úradníkov. Snaží sa identifikovať faktory politizácie, ako napr. osoba ministra, inštitucionálne nastavenie, riadenie ľudských zdrojov, profesionalita úradníkov, atď. Cieľom je i vytvoriť jedinečný dataset.

Annotation: Research focues on the period of 1992 – current situation and maps the extent of politicization of top civil servants in relation to political parties and ministers. It maps not only individual ministries but also other central state agencies with the aim to reconstruct the career paths of top civil servants. It aims to identify factors of politicization other than political party patronage, such as personality of the minister, institutional framework, personnel management under different government configuration, professionalism of top civil servants, etc. The aim is to create a unique dataset.

Forma štúdia: denná aj externá

3. doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Téma v SJ: Postoje verejnosti k imigrantom v Európskej únii

Téma v AJ: Public Attitudes toward Immigrants in the European Union

Anotácia: Postoje verejnosti voči imigrácii sú v Európskej únii ovplyvnené mnohými ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi faktormi. Niektoré z týchto faktorov pôsobia na vývoj postojov voči imigrácii dlhodobo, niektoré môžu mať dočasný vplyv. Úloha dlhodobých faktorov je pomerne dobre preskúmaná. Máme však málo poznatkov o vplyve jednorazových udalostí na postoje verejnosti. Hlavnou výskumnou otázkou bude zistiť, ako sa na postojoch verejnosti voči imigrácii prejavujú jednorazové významné udalosti, ako sú napríklad teroristické útoky, alebo prílev imigrantov počas migračnej krízy v roku 2015. Hlavným zdrojom údajov bude štandardná edícia Eurobarometra. Údaje budú analyzované pokročilými matematicko-štatistickými metódami. Výskum pomôže kvalitnejšie formulovať migračné politiky.

Forma štúdia: denná aj externá

Annotation: A number of economic, social and cultural factors shapes public attitudes toward immigrants in the European Union. Some of these factors have long-term impacts, some are of more transitory nature. There is abundant research about long-term factors of public attitudes. There is limited knowledge about impact of one-off or rare events on development of public attitudes toward immigrants. The main research question is, how the public attitudes towards immigrants were impacted by some significant events, such as terrorist attacks and/or onset of migration crisis in 2015. The data will be provided by the standard editions of Eurobarometer. The data will be analysed by advanced mathematical and statistical methods. Results of the research would help formulating better migration policies.

Study programme: full-time / external PhD programme

4. doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Téma v SJ:Diaspora a cirkulácia poznatkov

Téma v AJ: Diaspora and Knowledge Circulation

Anotácia: Mnoho krajín má početné komunity svojich občanov žijúcich v zahraničí. Mnoho emigrantov sa v hostiteľskej krajine usadili natrvalo a nerozmýšľajú o návrate. Krajina pôvodu však nemusí nevyhnutne prísť o ich ľudský kapitál. Moderné formy komunikácie, nízkonákladová doprava a transnacionálne siete spolupráce umožňujú výmenu poznatkov medzi diasporou a krajinou pôvodu. Hlavnou výskumnou otázkou bude zistiť, aké sú typické formy cirkulácie poznatkov medzi krajinami pôvodu a diasporou a ktoré z týchto foriem vytvárajú najvyšší prínos pre krajinu pôvodu. Hlavným zdrojom údajov budú pološtruktúrované rozhovory s príslušníkmi diaspory. Výsledky výskumu budú použité na prípravu odporúčaní pre migračné politiky a politiky transferu poznatkov.

Forma štúdia: denná aj externá

Annotation: Many countries have large communities of their national living abroad. Many emigrants have already settled in their host countries and do not think about returning home. The home country, however, need not necessarily lose human capital of emigrants. Modern forms of communication, low cost transport modes and transnational networks of co-operation enable for knowledge exchange between country of origin and diaspora. The main research question is to identify typical modes of knowledge circulation and find, which modes generate the highest benefits for country of origin. Semi-structured interviews with the diaspora members will be key research methods. Results of the research would help formulating better migration and knowledge transfer policies.

Study programme: full-time / external PhD programme.

5. doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Téma v SJ: Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné správanie mladých ľudí

Téma v AJ: Impact of Financial Literacy Policies on Actual Financial Behaviour by Young People

Anotácia: Viaceré krajiny implementujú národné programy na rozvoj finančnej gramotnosti. Súčasný výskum v oblasti finančnej gramotnosti nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či sa absolvovanie takýchto programov prejaví na racionálnejšom finančnom správaní. Hlavnou výskumnou otázkou bude zistiť, čo existuje pozitívny a významný vzťah medzi absolvovaním programu finančného vzdelávania a racionálnym finančným správaním. Výskum bude kombinovať analýzu výsledkov testov finančnej gramotnosti pomocou matematicko-štatistických metód s analýzou správania založenou na pološtruktúrovaných rozhovorov s absolventmi programov finančného vzdelávania. Konečným cieľom výskumu budú odporúčania pre zdokonalenie politík finančnej gramotnosti.

Forma štúdia: denná aj externá

Annotation: Many countries implement national policies aimed at improving financial literacy. Current research, however, doesn’t provide a clear guidance, whether these policies are transformed to positive change towards rational financial behaviour. The main research question is, whether there is positive and significant causal effect between financial literacy courses on one hand and actual rational financial behaviour on the other hand. The research would combine quantitative and qualitative research methods. Mathematical and statistical methods would help establishing causal link between graduation from financial literacy courses and actual financial behaviour. Semi-structured interviews with the course graduates would help to identify key patterns of financial behaviour related to financial literacy. Results of the research will help formulating recommendations for financial literacy policies.

Study programme: full-time / external PhD programme

6. Ing. Edita Nemcová, PhD.

Téma v SJ: Trendy a perspektívy rozvoja MSP v malých otvorených ekonomikách EÚ

Téma v AJ: Trends and Perspectives of SME Development in small open EU economies

Anotácia: Hlavnými cieľmi výskumu bude (a) analýza charakteristík, determinantov, súčasných výziev a obmedzení vývoja MSP vo vybraných malých otvorených ekonomikách EÚ so zvláštnym zreteľom na SR; (b) komparácia inštitucionálneho rámca naprieč danými ekonomikami; (c) formulácia opatrení pre hospodársku politiku SR tak, aby pomohli MSP premeniť výzvy 4. priemyselnej revolúcie na príležitosti.

Annotation:The contribution of small and medium-sized enterprises in EU as well as in particular Member States has been in recent years significant in terms of not only employment but also economic growth. SMEs represent more than 99% of enterprises, which in last years operated in the EU-28 non-financial business sector. Nonetheless, EU economic policy measures and practices still do not adequately reflect the important role that SMEs play. Moreover, that is despite the fact that development of entrepreneurship and entrepreneurial activities is heavily dependent on existing institutions, which influence not only the individual decisions to become entrepreneur, but also the characteristics of new businesses. The research has following major objectives: (a) to analyse characteristics, determinants and also current challenges and constraints of SME development  in selected small open EU economies with special regard to Slovak republic; (b) to compare the institutional frameworks throughout these economies; (c) to formulate recommendation for  Slovak Republic's economic policyin order to help SMEs turn the challenges  of the 4th Industrial Revolution into opportunities.

7. Ing. Edita Nemcová, PhD.

Téma v SJ: Strategické a implementačné rámce politík pre podporu celoživotného vzdelávania ich vplyv na zručnosti a zamestnatelnosť dospelých. Analýza vybraných politík vzdelávania v kontexte zvyšovania účasti na celoživotnom vzdelávaní, rozvoja zručností a zamestnatelnosti vybraných cieľových skupín dospelých.

Téma v AJ: Strategic and implementation policy frameworks supporting lifelong learning and their impact on skills and employability of adults. Analysis of selected policy tools against the backdrop of increased participation in lifelong learning, skills development and employability of selected target groups of adults.

Anotácia: Cieľom politiky EÚ je podporovať národné aktivity a dosahovať tak pokrok v spoločných výzvach, ako sú starnúce spoločnosti,nedostatok zručností pracovnej sily, technologický vývoj či globálna súťaž. Jedným z dôležitých mechanizmov pre zlepšovanie úrovne zručností pracovnej sily je zvyšovanie účasti na celoživotnom vzdelávaní, podpora rozvoja zručností a kompetencií. Pokrok v tejto oblasti je nevyhnutný najmä pre niektoré cieľové skupiny, znevýhodnené na trhu práce alebo ohrozené predpokladanými zmenami na trhu práce (migranti, NEET, nízko-kvalifikovaní atď) ktorých by mohli podporiť opatrenia pre uznávanie neformálneho a informálneho učenia sa. Výskum sa zameria na mapovanie politík, opatrení a praxe v oblasti celoživotného vzdelávania (CŽV), analýzu rámcov pre podporu zvyšovania zručností a kvalifikácií. Nosná časť zberu dát bude zameraná na mapovanie procesov rozvoja zručností v praxi z pohľadu zamestnávateľov a pracovníkov vrátane analýzy potenciálu uznávania výsledkov neformálneho učenia sa a ich významu pre kariérne dráhy jednotlivcov vo vybraných cieľových skupinách.

Annotation: European policies aimed at supporting national activities and progressing in shared challenges, such as ageing societies, gaps in labour force skills, technology progress or global competition. One of the key mechanisms for improving the level of labour force skills is increasing participation in lifelong learning, support to the development of skills and competencies of adults. validation of non-formal and informal learning and support to the development of skills and competencies. Progress in this area is inevitable especially for some target groups which are disadvantaged at the labour market or menaced by future changes at the labour market (migrants, NEET, low skilled) which could be supported by tools for validation of non-formal and informal learning. The research will focus on mapping policies, tools and practice in the area of Lifelong learning (LLL) and on analysis of frameworks supporting the development of skills and competencies. Key data collection will focus on mapping the processes of skills development as perceived by employers and workers. The research will employ inter-disciplinary approach, focusing on qualitative data collection at the level of employers (organisational level) and workers (sample of individuals from selected target groups) by in-depth interviews integrating elements of biographical research. Documentary analysis of key strategic documents, especially in the areas of employment and LLL policies will be used at the initial stage of the research and relevant cases from other EU countries will be assessed for the best practice transfer.

8. Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

Téma v SJ: Trh práce, ľudia a sociálna inklúzia: Anómia, prekérne zamestnania a trendy versus ciele sociálnych politík.

Téma v AJ: Labor market, people and social inclusion: Anomies, precarious employment and trends versus social policy goals.

Anotácia: Trh práce sa v rámci Slovenskej republiky mení a bude meniť čoraz rýchlejšie, pričom väčšina analýz a strategických dokumentov indikuje rastúce  problémy zapojenia ľudí s nižším vzdelaním, mobilitou, či inak znevýhodnených na trhu práce. Zároveň sú dostupné pracovné miesta často späté s nízkymi mzdami, fenoménom tzv. „pracujúcej chudoby“ a rôznych foriem prekarizácie, čí prenášania nákladov a rizík na pracovníkov. Cieľom dizertácie bude výskum povahy a trendov dostupnej práce pre ľudí vystaveným prekérnym formám práce, ako aj konzekvencií pre postavenie jednotlivcov v spoločnosti a pre spoločnosť ako celok. Výskum sa formou kvalitatívneho výskumu zameria na povahu práce a jej konzekvencie u pracujúcich osôb, ktoré mali skúsenosť s dlhodobou nezamestnanosťou.

Annotation: The labour market has changed and is rapidly changing in the Slovak Republic, while most analyses and strategic documents indicate increasingly problematic involvement of people with lower education, mobility or otherwise disadvantaged in the labour market. At the same time, jobs available are often associated with low wages, the phenomenon of so-called "working poverty" and various forms of over-pricing, or the transfer of costs and risks to workers. The aim of the dissertation is to research the nature and trends of available work for people exposed to precarious forms of work, as well as the consequences for individuals in society and for society as a whole. Research in the form of qualitative research will focus on the nature of work and its implications for those working with long-term unemployed experience.

9. Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

Téma v SJ: Výskum fenoménu energetickej chudoby ako výzva pre tvorbu verejných politík.

Téma v AJ: Exploring the phenomenon of energy poverty as a challenge for public policy making.

Anotácia: Výskumy, štatistiky EU-SILC a ďalšie indikátory ukazujú rastúci podiel nájomníkov žijúcich v domácnostiach, kde celkové náklady na energie predstavujú aj viac ako 25% disponibilného príjmu. Energetickú chudobu možno vo všeobecnosti definovať ako neschopnosť domácnosti zabezpečiť sociálne a materiálne nevyhnutnú úroveň energetických služieb v domácnosti. Napriek tomu je ale otázka, ako presne definovať a merať rozsah energetickej chudoby predstavuje pre výskumníkov a tvorcov politík komplikovanú výzvu. Výskum sa kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov zameria na širší kontext problematiky energetickej chudoby ako politickej otázky. V druhom slede pôjde o skúmanie prístupov v problematike definovania čo je energetická chudoba, aký má rozsah/formy a ako ju zmysluplne analyzovať. Záverečným výstupom bude komparatívna analýza  opatrení ako riešiť energetickú chudobu a aké sú možnosti pre tvorbu verejných politík.

Annotation: Research, EU-SILC statistics and other indicators show an increasing share of tenants living in households where total energy costs account for more than 25% of disposable income. Energy poverty can generally be defined as the inability of the household to provide the socially and materially necessary level of energy services in the home. Nevertheless, the question of how to accurately define and measure the extent of energy poverty poses a complicated challenge for researchers and policy-makers. Research will, using qualitative and quantitative methodologies, focus on the wider context of energy poverty as a political issue. In the second part it focuses on the critical evaluation and approaches to defining what is energy poverty in the Slovak contexts and how to meaningfully analyse it. The final output will be a comparative analysis of measures to tackle energy poverty and the opportunities for public policy making.

10. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Téma v SJ: Využitie expertných metód v rozhodovaní so závažnými dôsledkami vo verejných politikách

Téma v AJ: Applying expert decision-making in high-stake decision in public policies

Anotácia: Mnohé rozhodnutia vo verejnej politike majú závažné a dlhodobé dôsledky pre rozvoj ekonomiky a spoločnosti. Cieľom multikriterálnych metód je čo najviac objektivizovať proces komplexného rozhodovania expertov. Hlavnou témou výskumu bude získať bližšie poznatky o správaní aktérov pri rozhodovaní o ekonomických a sociálnych politikách. Predmetom analýzy bude aplikácia štrukturovaných metód na organizovanie a analyzovanie komplexných rozhodnutí (ako napríklad Delphi a Analytický hierarchický proces) vo verejných politikách. Výskum bude aplikovať pohľady behaviorálnej ekonómie na prijímanie komplexných rozhodnutí vo verejnej politike. Výskum sa špecificky zameria na prioritizáciu cieľov a dosahovanie konsenzu vo verejnej politike v Slovenskej republike.

Annotation: Many high-stake decisions in public policies imply important and long-term consequences for social and economic development. The multi-criterial decision-making (MCDM) aims at making complex decisions by experts as much unbiased as possible. The main theme of research is to obtain deeper insights in experts’ behaviour when high-stake social and economic decisions are taken. The analysis would focus on application of structured techniques for organizing and analysing complex decisions (such as the Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP), in public policies. The research would apply approaches by behavioural economics to complex decision-making processes in public policies. The research would specifically concentrate on goal prioritising and consent-making in public policies in the Slovak Republic.

11. Doc. Mgr. KATARÍNA STAROŇOVÁ, PhD.

Téma v SJ: Posudzovanie vplyvov regulácií

Téma v AJ: Regulatory impact assessment

Anotácia: V posledných rokoch sa regulačné procesy sa stávajú čoraz komplexnejšie, aj vďaka Europeanizácii a transpozícii EÚ legislatívy do národného prostredia. Zároveň sme svedkami rôznych regulačných reforiem, častokrát jednotne nazývanými “Lepšia regulácia”, ktoré zdôrazňujú rôzne regulačné nástroje ako je aj posudzovanie vplyvov, konzultačný process, znižovanie administratívnej záťaže či ex post evalvácia. Aká je však účinnosť týchto nástrojov? Cieľom je na vybranej politike zhodnotiť účinnosť nástroja posudzovania vplyvov.

Jazyk studia: slovenský/anglický

Forma študia: denna/externa