Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav sociálnej antropológie FSEV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Antropologický výskum "nenáboženstva" a sekularizmu na Slovensku v 21. storočí

Anthropological reseach of nonreligion and secularity in Slovakia in the 21st century

Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.

Forma štúdia: denná

Populácia cirkevne neafiliovaných a nenáboženských ľudí v Európe (ale i v USA) za posledné dekády prudko rastie. Aktuálne ide vo veľkej časti európskych krajín o druhú najpočetnejšiu skupinu. Podľa posledných zistení v populácii tzv. mladých dospelých (16-29 rokov) ide dokonca o najpočetnejšiu skupinu ľudí (Česká republika, Estónsko, Veľká Británia). Podľa štatistických a iných medzinárodných výskumov sa jej početnosť na Slovensku pohybuje niekde medzi 13 a 22%. Kým v ostatných európskych krajinách sa výskumu nenáboženskosti a sekularizmu venujú samostatné pracoviská a projekty medzinárodných sietí, na Slovensku kvalitatívny výskum v tejto vzorke populácie doposiaľ neprebehol. Ambíciou PhD. projektu by bolo prispieť k etnografickému výskumu „krajiny“ nenáboženských a sekulárnych ľudí na Slovensku a priblížiť tak divergentné hodnotové orientácie a vzorce správania na základe ich životných trajektórií a príbehov.

The population of non-religious people and people not affiliated in any church in Europe (but also in the US) has sharply increased throughout the past decades. At present, this population represents the second largest in most European countries. According to the recent findings, it is the most numerous group in the population of young adults (16-29 years) (Czech Republic, Estonia, UK). According to statistical and other international research, the size of this group in Slovakia is between 13 and 22%. While research of non-religiousness and secularism in other European countries is conducted by independent institutes and international network projects, no qualitative research has so far been carried out in Slovakia among this population sample. The PhD project would contribute towards the ethnographical research of the non-religious and secular people´s landscape and their divergent values and behaviour patterns on the basis of their life trajectories and stories.

Výskum pôsobenia cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku v 21. storočí.

Churches and religious movements operating among Roma in Slovakia in 21st century.

Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.

Forma štúdia: denná

Hlavným cieľom PhD. práce by bol kvalitatívny výskum pôsobenia cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku. Projekt by pozostával z troch fáz: 1) dátová analýza        a mapovanie (historický kontext, súčasný stav, zber a štúdium sekundárnych zdrojov a diseminačných trajektórií, evanjelizačných stratégií etc.) 2) Kvalitatívny výskum a 3) Vytvorenie audio- a video-databázy. Kvalitatívny výskum by prebiehal v intenciách tzv. „multi-sited“ a „multi-level researches“ (Campbell, Lassiter 2015).

The main focus of the PhD project will be qualitative research of Churches and Religious movements and their activities among Roma communities in Slovakia. The project will consist of three main parts: (1.) Desk research and Mapping (history and current state of the art, collection of secondary sources on dissemination trajectories, evangelical strategies etc.); (2.) Qualitative research and (3.) Database of audio and visual data. Qualitative research will be aiming at conducting comparative data within multi-sited research via multi-level ethnographies (Campbell, Lassiter 2015).

Sociálne a kultúrne kontexty šírenia fám a konšpiračných teórií.

Social and cultural contexts of spreading of rumours and conspiracy theories.


Školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Forma štúdia: denná

Povesti a konšpiračné teórie sa v spoločenských vedách skúmajú ako výrazy sociálnych úzkostí a túžob a ako dôležitý spôsob, ako porozumieť spoločenským reprezentáciám moci, medzi-skupinovým vzťahom alebo skupinovej identifikácii. Stali sa tiež súčasťou súčasnej masovej kultúry, ktorá pravdepodobne značne formuje repertoár a naratívne štruktúry povestí a konšpiračných teórií, ktoré sa šíria v interpersonálnej komunikácii. Výskum sa môže zamerať na osobné alebo internetové sprostredkované formy komunikácie.

Rumours and conspiracy theories are in social sciences explored as expressions of social anxieties and desires, and as an important way to understand social representations of power, intergroup relations or group (self-) identification. They became also a part of contemporary mass culture, which probably considerably shapes the repertoire and narrative structures of rumours and conspiracy theories spreaded in interpersonal communication. The research can be focused on face-to-face or internet mediated forms of communication.

Lokálna ekonomika, pracovné príležitosti a bariéry prístupu na trh práce pre marginalizované skupiny v sociálno-antropologickej perspektíve.

Local economy, job opportunities, and barriers in labor market access for marginalized groups of population in social-anthropological perspective.

Školiteľ: Mgr. Daniel Škobla, PhD.

Forma štúdia: denná

Výskum je zameraný na skúmanie miestnej ekonomiky, lokálnych pracovných príležitostí vrátane pracovnej migrácie s pozornosťou na zamestnanosť marginalizovanej rómskej populácie. Výskum analyzuje na jednej strane lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných miest (vrátane neformálnej ekonomiky) a na druhej strane životné podmienky znevýhodnenej rómskej populácie, vrátane kvalifikačného profilu ale aj podmienok bývania Rómov. Výskum zároveň identifikuje a skúma faktory, ktoré môžu facilitovať alebo brániť Rómom v prístupe k práci a k trhu práce. Týmito faktormi môžu byť dominantná mocenská pozícia nerómskych aktérov ako sú zamestnávatelia alebo predstavitelia obcí, alebo sociálne siete marginalizovanej populácie a podobne.

Research is aimed at exploring the local economy and local job opportunities, including labor migration, with a focus on the employment of the marginalized Roma population. Research analyses on the one hand the localization and structure of disposable jobs (including the informal economy) and, on the other hand, the living conditions of the disadvantaged Roma population, including the qualification profile but also the housing conditions of the Roma. At the same time, research identifies and examines the factors that can facilitate or prevent Roma from accessing work and the labor market. These factors may be the dominant power position of non-Roma actors such as employers or representatives of municipalities, or social networks of marginalized populations and the like.

 

Predstavy detí a adolescentov o biológii a ekológii a ich sociálne podmienky

Folkbiological and folkecological representations and their social background.

Školiteľ: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Forma štúdia: externá.

Cieľom je preskúmať, ako si deti a adolescenti vytvárajú predstavy o prírode a krajine, a vzájomný vplyv školskej inštitúcie a sociálneho zázemia na osvojovanie týchto predstáv.

The aim of this research is to investigate how children and adolescents acquire folkbiological and folkecological knowledge, and mutual impact of school institution and social background in their acquisition.