Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Ekonomický ústav SAV, Ústav mediamatiky

Modelovanie udržateľnosti a adekvátnosti dôchodkového systému v kontexte starnutia populácie SR

Modelling the sustainability and adequacy of the pension system in the perspective of Slovak population ageing

Školiteľ: Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Pracovisko: Ekonomický ústav SAV

Jazyk záverečnej práce: AJ

Forma štúdia pre ktorú je téma vypísaná: Denná/Externá

Cieľ: Vyvinúť mikrosimulačný model modelujúci vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva spolu s dynamikou vývoja štruktúry príjmov, tak aby modelom bolo možné kvantifikovať dopady starnutia na záťaž dôchodkového systému v scenároch zohľadňujúcich adekvátnosť výšky vyplácaných dôchodkov.

Anotácia: Udržateľnosť dôchodkových systémov sa stáva čoraz aktuálnejšou témou v prakticky všetkých rozvinutých krajinách. Pre modelovanie udržateľnosti bolo vyvinutých viacero modelov na európskej (EUROMOD) ako aj Slovenskej úrovni (SLOPEM). Schopnosť existujúcich modelov zachytiť dynamiku štruktúry pracovných príjmov a v súvislosti s ňou zhodnotiť adekvátnosť vyplácaných starobných dôchodkov, pomocou štandardných indikátorov príjmovej nerovnosti, je limitovaná. Takýto typ mikrosimulačného modelu by mal byť schopný modelovať demografické procesy, ako aj procesy ekonomickej aktivity, zamestnávania sa a s tým spojených pracovných príjmov. Architektúra takéhoto typu modelu vyžaduje zvládnutie odbornej literatúry z viacerých vedných oblastí, počnúc tvorbou mikrosimulačných modelov, cez koncepty demografie, či spoločenskovedného výskumu v oblasti trhu práce.

Anotácia v AJ: The sustainability of the pension system became a topic which is more and more present in the policy discourse in all developed countries. For the purpose of modelling the sustainability, several models at the European (EUROMOD) as well as Slovak level (SLOPEM) were developed. The ability of existing models in grasping the dynamics of the wage structure to assess the adequacy of the old-age pensions, using standard income inequality indicators, is limited. Such a microsimulation model is supposed to be able to simulate demographic processes together with processes related to economic activity, employment and earnings. The architecture of such a model assumes a knowledge of relevant literature from various fields of social research; starting from microsimulation modelling, through basic demographic concepts, as well as labour economics and public policy.

Vyhodnocovanie účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce na Slovensku

Názov témy v AJ: Impact evaluation of Slovak active labour market policy measures

Školiteľ: Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Pracovisko: Ekonomický ústav SAV

Jazyk záverečnej práce: AJ

Forma štúdia pre ktorú je téma vypísaná: Denná/Externá

Cieľ: Spracovanie dostupných administratívnych údajov o registrovaných uchádzačoch a zamestnanie za účelom vyhodnotenia účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

Anotácia: Slovenský trh práce čoraz intenzívnejšie pociťuje nedostatok pracovnej sily. Investovanie do aktivizácie a rekvalifikácie disponibilných uchádzačov o zamestnanie, tak nadobúda na význame. Aj prostriedky smerujúce do aktívnej politiky trhu práce (APTP) sú obmedzeným zdrojom, ich efektívna alokácia je preto výzvou ekonomického výskumu. Vďaka dostupným administratívnym dátam je možné merať účinnosť jednotlivých nástrojov APTP relatívne spoľahlivými metódami. Empirická mikroekonómia v tejto oblasti sa pomerne dynamicky rozvíja; či už ide o metódy založené na rekonštrukcií vedeckého experimentu párovaním účastníkov s oprávnenými uchádzačmi, metódy spracovania panelových dát, či ďalšie typy regresnej analýzy. Úlohou doktoranda bude popísať intervenčnú logiku poskytovania nástrojov APTP na Slovensku, zdokumentovať jej jednotlivé nástroje pomocou dostupných informačných zdrojov a vyhodnotiť efektívnosť jednotlivých elementov APTP na Slovensku aplikovaním najnovších techník kontrafaktuálneho vyhodnotenia dopadov.

Anotácia v AJ: The lack of a skilled workforce is perceived with increasing urgency on the Slovak labour market. Investment in activating and re-skilling of available job seekers, thus, becomes more important. Resources flowing into active labour market policies (ALMP) present a scarce good; their effective allocation, therefore, remains a challenge for economic research. Thanks to the availability of administrative data, the impact of particular ALMP measures can be quantified using relatively reliable methods. Empirical microeconomics develops quite dynamically in this field; whether in the case of methods reconstructing a scientific experiment by matching participants to eligible applicants, panel data processing methods, or other regression-based types of analysis. The main task is going to be the description of intervention logic of ALMP measures provision in Slovakia, documenting its particular measures using available information sources and evaluating the efficiency of particular elements of Slovak ALMP, applying up-to-date techniques of counterfactual impact evaluation.

Úloha a limity regionálnej politiky v SR - modelový prístup

Tasks and limits of Slovak regional policy – model approach

Školiteľ: Ing. Marek Radvanský

Pracovisko: Ekonomický ústav SAV

Jazyk záverečnej práce: AJ / SJ

Forma štúdia pre ktorú je téma vypísaná: Denná

Cieľ: Tvorba regionálneho modelu SR pri využití kombinácie techník ekonometrického modelovania a Input-Output analýzy

Anotácia: Slovensko sa radí medzi krajiny Európy s najvyššou mierou regionálnych disparít, pričom ich zmierňovanie patrilo k prioritám všetkých vlád SR od jej vzniku. Napriek tomu hospodárska politika SR zvykne špecifický vplyv opatrení na regionálnej úrovni skôr podceňovať. Relatívne malá pozornosť sa venuje aj analytickej podpore rozhodovania a prognózam vývoja na regionálnej úrovni. S tým súvisí málo aplikovaných modelov využitých v praxi (napr. Radvanský a kol, 2016). Zameranie takýchto modelov je limitované nielen aplikovanou metodikou, ale aj nedostatkom dát na regionálnej úrovni. Cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť a rozvinúť regionálny model SR na úrovni NUTS 3 (VÚC) vhodný na prognózovanie štruktúrneho vývoja pri využití kombinácie ekonometrického a IO modelovania.

Ekonometrické modely založené na časových radoch sú vhodné na prognózovanie a majú dynamický charakter, sú však výrazne limitované pri štruktúrnych analýzach (modely NBS, IFP MF SR, Infostat, SAV). Naopak, štruktúrne modely (Input-Output, CGE) sú vhodné na štruktúrnu analýzu, ale pri obmedzenej dynamike. Časť týchto limitácií je možné obísť kombináciou tých dvoch prístupov, teda integrácií ekonometrického a IO prístupu (pozri napr. Rey, 1999). Aplikáciu tohto prístupu limituje absencia multi-regionálnych IO tabuliek. V poslednom období však vzniklo viacero prác, ktoré sa venujú možnosti zostavenia experimentálnych regionálnych IO tabuliek na základe dostupných dát (non-survey method, pozri napr. práce Flegg and Tohmo, 2013, Kronenberg and Tobben, 2011, prípadne pre overenie prístupu na príklade ČR v práci Radvanský a Lichner, 2018). Odhad týchto tabuliek je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia cieľa práce.

Anotácia v AJ: Slovakia belongs to the EU countries with the largest regional disparities, albeit every government had listed mitigation of regional disparities amongst its priorities. National economic policy tends to underestimate specific effects of measures implemented at the regional level. Relatively limited attention is also paid to analytical support for regional decision making and forecasting. In this respect, only a few regional models have been practically applied in Slovak conditions (e.g. Radvanský et al. 2016). The aim of these models is limited not only by applied methodology, but often by the limited availability of relevant regional data. The aim of this thesis is to create and develop a regional model of Slovakia on NUTS 3 level (VÚC) suitable for forecasting of structural development using integrated Econometric Input-Output model.

Time series based econometric models with their dynamic character are generally suitable for forecasting, but they have limited application in structural analysis (models of NBS, IFP MF SR, Infostat, SAV). In contrast, the structural models (Input-Output, CGE) are suitable for structural analysis, but with limitation in dynamics. Part of these limitations can be avoided by a combination of these two approaches, thus by integration of econometric and IO approach (e.g. Rey, 1999). The application of this approach is limited by the absence of multi-regional IO tables based on available data (non-survey methods, e.g. Flegg and Tohmo, 2013, Kronenberg and Tobben, 2011, or the review of the approach at the Czech conditions in Radvanský and Lichner, 2018). Estimation of these tables is a prerequisite for achieving the goal of the proposed thesis.

Makroekonomické nerovnováhy v EÚ/ Macroeconomic Imbalances in the EU

Školiteľ: Tomáš Domonkos, Ing. PhD.,

Forma štúdia: denná

Jazyk: angličtina

Anotácia v SJ /AJ: Dizertačná práca má za cieľ analýzu makroekonomických nerovnováh v EÚ pomocou využitia matematicko-štatistických metód. Cieľom bude namiesto štandardne používaného postupu rozširovania premenných v systémoch včasného varovania hľadať alternatívne spôsoby ako napr. zníženie počtu premenných avšak ponechať iba najlepšie indikátory alebo tvorba kompozitných indikátorov. Nové postupy bude možné testovať ex-post na dátach z EÚ krajín.

The aim of this dissertation is to analyze macroeconomic imbalances in EU countries by applying mathematical and statistical methods. The aim is to propose extensions for the existing early warning systems. Such extensions can be e.g. instead of the often applied approach of increasing the number of variables rather reduce the number of variables and relying on the best predictors or develop composite indicators. The proposals can be then evaluated ex-post on EU data.

Hraničné regióny a Európska kohézna politika

Peripheral regions and European cohesion policy

Jazyk záverečnej práce: AJ

Anotácia AJ: Economic development, social, political and institutional conflicts are the causes of the European territorial divide that cause backwardness and unbalanced development of the less favoured regions of southern and eastern Europe. The research project will have to analyse and compare the different realities political, social and economic of the peripheral European regions with particular attention to the cohesion policy put in place by the EU to promote a homogeneous and sustainable development of the European Union.

Školiteľka: prof. Daniela La Foresta, PhD.

Forma štúdia: externá