Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác FSEV UK pre AR 2019/2020

Výsledky prijímacej skúšky PhD. štúdia

Študijný program: Sociálna a pracovná psychológia

Identifikačné číslo uchádzačky/ uchádzača:

Denné štúdium

1246608                                               80 b      
1064151                                               70 b      
1137542                                               80 b      
1194796                                               80 b      
1192098                                               70 b      

Externé štúdium

1062423                                               98 b     

Študijný program: Verejná politika

Identifikačné číslo uchádzačky / uchádzača:

Denné štúdium

1032936                                               95b
1187635                                               88b

Externé štúdium

1293790                                               95b

Študijný program: Sociálna antropológia

Identifikačné číslo uchádzačky / uchádzača:

Denné štúdium

1288541                                    76b
1188532                                    86b
1192922                                    90b

Externé štúdium

1278264                                   83b

Študijný program: Európske štúdia a politiky

Identifikačné číslo uchádzačky / uchádzača:

Denné štúdium

1169489                               92b
1064946                               85b
1293091                               80b
1183657                               83b
1004943                               84b

Externé štúdium

1293090                               70b
1293329                               70b
1249878                               60b
1288591                               70b

Témy dizertačných prác FSEV UK pre AR 2019/2020 - 1. kolo prijímacieho konania do 31.4.2019, pre externé štúdium aj do 2. kola prijímacieho konania do 31.08.2019

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Ekonomický ústav SAV, Ústav mediamatiky

školiteľka /školiteľ

téma v anglickom jazyku

Téma v slovenskom jazyku

doc. JUDr., PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Human Right Principle Implementation in the EU External Policies and Action

Implementácia princípu ochrany ľudských prác vo vonkajších vzťahoch EÚ a jej aktivitách

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Representation and Democracy in the European Union

 

Reprezentácia a demokracia v EÚ

 

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Role of Feminism in Democratization Processes within the arab Spring in 2011. Case study Egypt

 

Úloha feminizmu v demokratizačných procesoch v rámci Arabskej jari v roku 2011. Prípadová štúdia Egypt.

Dr. Karen Henderson

Development of Political Discourse on the EU in Slovakia: Context and Factors

 

Vývoj politického diskurzu o EÚ na Slovensku: kontext a faktory

 

Dr. Karen Henderson

Slovakia and EU Policy Making: the Case of Brexit

Slovensko a tvorba európskych politík: prípad Brexit

 

prof. Steven Saxonberg

Social Movements and Civil Society

Sociálne hnutia a občianska spoločnosť

 

prof. Steven Saxonberg

Social Policy

Sociálna politika

 

doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

Commercialization of Non-Profit Sector: Hope or Threat for Civil Society?

Komercializácia neziskových organizácií: nádej či hrozba pre občiansku spoločnosť?

 

doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

 

Role of the Non-Profit Organizations in the Process of Socialization for the Active Citizenship

Rola neziskových organizácií v procese socializácie k aktívnemu občianstvu

doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

 

Klientelizmus a korupčné siete ako konkurenti občianskej spoločnosti

Clientelism and Corrupt Networks as Competitors of Civil Society

 

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

Impact Assessment of Prosocial Educational Interventions

Vyhodnocovanie vplyvu prosociálnych vzdelávacích intervencií

 

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

 

Persuasion and Change of Attitudes or Behaviour about Polarising Political Issues

Presviedčanie a zmena postojov alebo správania týkajúcich sa polarizujúcich politických tém

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková PhD.

 

Monetary Policy  and Economic Growth

Monetárna politika a ekonomický rast

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková PhD.

Minimum Wage and Unemployment

Minimálna mzda a nezamestnanosť

 

prof. Milan Konvit

/

Nehmotné kultúrne dedičstvo v kontexte  súčasnej európskej spoločnosti

prof. Steven Saxonberg

Populism and Populist Movements

/

Viac informáciií nájdete tu.

Ústav aplikovanej psychológie, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

školiteľka /školiteľ

téma v anglickom jazyku

téma v slovenskom jazyku

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Measuring effectiveness of using virtual reality to increase self-compassion and decrease self-criticism

Meranie efektívnosti využitia virtuálnej reality pre zvýšenie sebasúcitu a zníženie sebakritickosti

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Measuring effectiveness of using Mobile App for Emotion-focused Training for Self-compassion and Self-Criticism

Meranie efektívnosti využitia mobilnej aplikácie Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaprotekciu

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Measuring effectiveness of Emotion-focused Training for Self-compassion and Self-Criticism For decreasing Compassion Fatigue for helping professions

Meranie efektívnosti Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaprotekciu u pomáhajúcich profesií na zmiernenie súcitnej únavy (compassion fatigue)

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Latent classes of self-criticism and their validization through analysis of subjective experience of self-criticism

Latentné triedy sebakritickosti a ich validizácia prostredníctvom analýzy subjektívneho prežívania sebakritickosti

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Creating and testing of a diagnostic tool to measure self-criticism through physiological methods

Tvorba a overovanie diagnostického nástroja na meranie sebakritickosti prostredníctvom fyziologických metód

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Quantitative and qualitative analysis of the relationship between self-criticism and self-compassion

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vzťahu medzi sebakritickosťou a sebasúcitom

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Development and validization of Teaching Criteria for Mindfulness Based Stress Reduction program from participants´point of view

Vytvorenie a validizácia kritérii hodnotenia vedenia Mindfulness Based Stress Reduction programu z pohľadu účastníkov

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Social influences on making decisions regarding higher education studies in secondary school students

Sociálne vplyvy na rozhodovanie študentov stredných škôl o štúdiu na vysokej škole

doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Enhancement of scientific reasoning as a form of reducing cognitive failures

Podpora vedeckého myslenia ako spôsob redukovania kognitívnych zlyhaní

doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Agenticity and intentionality in formation of epistemically suspect beliefs

Agenticita a intencionalita pri vytváraní epistemicky nepodložených presvedčení

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

The impact of social and cognitive skills of the emergency medical services professionals on the quality of provided health-care

Význam sociálnych a kognitívnych zručností pracovníkov záchrannej zdravotnej služby pre kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

Specific characteristics of emergency medical services professionals communication in contact with patients and their relatives and their psychological consequences

Špecifické spôsoby komunikácie pracovníkov zdravotnej záchrannej služby s pacientmi a ich blízkymi a ich psychologické súvislosti

prof. Peter Halama, PhD.

Personality and social factors of epistemically unfounded beliefs

 

Osobnostné a sociálne faktory akceptácie epistemicky nepodložených presvedčení

Viac informácií nájdete tu

Ústav sociálnej antropológie

Témy dizertačných prác vypísaných v akademickom roku 2019/20

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

Názov: Politické a ekonomické súvislosti jedenia a pitia

Title: Political and economic context of eating and drinking

Anotácia: Jedenie a pitie sú okrem biologickej potreby definované v kontexte sociálnych a kultúrnych vzťahov a procesov. Sociálne transformácie a ich vzťah k technológii výroby a distribúcie jedla a pitia zásadne ovplyvňujú čo, ako a kde ľudia konzumujú. Výskum na tému globalizácie jedla a pitia z perspektívy postsocialistickej transformácie ponúkajú originálny a málo preskúmaný uhol pohľadu na sociálne a kultúrne hnutia jedenia a pitia.

Forma štúdia: interné/externé

Jazyk práce: slovenský/anglický

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Názov: Materiálna kultúra ako fenomén reflektujúci charakter a zmeny spoločnosti.

Title: Material Culture as a Reflection of Social Change and Character of the Society.

Anotácia: Cieľom práce je analyzovať, ako materiálna kultúra reflektuje sociokultúrne zmeny spoločnosti v kontexte postsocialistickej transformácie a globálnych procesov. Predovšetkým prejavy sociálneho vzostupu a úpadku, spoločenskej prestíže, nákladnej/okázalej spotreby, prejavy sociálnej symboliky v kontexte zaradenia do sociálnej skupiny/vrstvy, ako aj materiálne vyjadrenie začlenenia do subkultúry/kontrakultúry, sociálnej skupiny, lokálneho spoločenstva a pod.

Forma štúdia: interná

Jazyk práce: slovenský/anglický

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Názov: Taktické klamanie, jeho sociálne a kognitívne podmienky

Title: Tactical Deception, its Social and Cognitive Conditions

Anotácia: V každej ľudskej skupine sa jej členovia uchyľujú niekedy k taktickému klamaniu, či už z dôvodov benefitu, reputácie alebo morálnych požiadaviek. Cieľom práce bude preskúmať sociálne a kognitívne podmienky rôznych druhov taktických klamstiev a manipulácií v konkrétnej socálnej skupine.

Forma štúdia: interné/externé

Jazyk práce: slovenský/anglický

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Názov: Rodinné zázemie a školská inštitúcia v marginalizovanej komunite

Title: Family Background and School Institution in Marginalized Community 

Anotácia: Cieľom práce bude prostredníctvom dlhodobého terénneho výskumu v konkrétnej komunite preskúmať vplyv rodinného (socioekonomického) zázemia a školskej inštitúcie na výsledky, názory a postoje samotných žiakov.

Forma štúdia: externé

Jazyk práce: slovenský/anglický

Ústav verejnej politiky FSEV UK, Centrum spoločenských a ekonomických vied SAV

školiteľka /školiteľ

téma v anglickom jazyku

téma v slovenskom jazyku

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

 

Structural Reforms in the Slovak Public Sector: Agencification and Decentralization vs Centralization

Štrukturálne reformy vo verejnom sektore na Slovensku:  agenturizácia a decentralizácia vs centralizácia

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

 

Politico-administrative relations on central government agencies

Politicko-administratívne vzťahy na ústredných orgánoch štátnej správy

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

 

Public Attitudes toward Immigrants in the European Union

Postoje verejnosti k imigrantom v Európskej únii

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

 

Diaspora and Knowledge Circulation

Diaspora a cirkulácia poznatkov

 

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

 

Impact of Financial Literacy Policies on Actual Financial Behaviour by Young People

 

Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné správanie mladých ľudí

 

Ing. Edita Nemcová, PhD.

 

Trends and Perspectives of SME Development in small open EU economies 

Trendy a perspektívy rozvoja MSP v malých otvorených ekonomikách EÚ

Ing. Edita Nemcová, PhD.

 

Strategic and implementation policy frameworks supporting lifelong learning and their impact on skills and employability of adults.

Strategické a implementačné rámce politík pre podporu celoživotného vzdelávania ich vplyv na zručnosti a zamestnatelnosť dospelých.

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

 

Labor market, people and social inclusion: Anomies, precarious employment and trends versus social policy goals.

Trh práce, ľudia a sociálna inklúzia: Anómia, prekérne zamestnania a trendy versus ciele sociálnych politík.

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

 

Exploring the phenomenon of energy poverty as a challenge for public policy making.

 

Výskum fenoménu energetickej chudoby ako výzva pre tvorbu verejných politík.

 

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

 

Applying expert decision-making in high-stake decision in public policies

Využitie expertných metód v rozhodovaní so závažnými dôsledkami vo verejných politikách

Viac informácií nájdete tu.