Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie otázky k zmenám prijímacieho konania vyplývajúcim z mimoriadnej situácie

Zmeny v v prijímacom konaní na bakalárske štúdium

1. Ako sa zmenia pravidlá prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch na bakalárskom stupni?

V bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá, mediamatika a sociálna a pracovná psychológia v angl. jazyku (spoplatnené štúdium) sa formálna podmienka písomnej časti maturitnej skúšky mení na formálnu podmienku absolvovania ústnej maturitnej skúšky a nebude sa robiť prijímacia skúška. K prihláške stačí pripojiť potvrdenie z Vašej strednej školy, že ste prihlásený/á na ústnu maturitu z anglického jazyka minimálne na úrovni B2. Stále uznávame aj SCIO testy, pokiaľ ste ich stihli absolvovať, z angličtiny aj certifikáty podľa vyhlášky a to z dôvodu, aby sa zachovala podmienka vedomostí z angličtiny.
V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa z dôvodu počtu prihlášok bude realizovať prijímacia skúška online formou. Prijímacia skúška bude zo všeobecných študijných predpokladov, slovenského a anglického jazyka. Dátum aj formu včas zverejníme. Pozvánky budeme posielať do 30.4.2021 a prijímacia skúška sa uskutoční do 31.5.2021. 

2. Kedy sa dozviem, či som alebo nie sú prijatá/ý na bakalárske štúdium?

V bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá a mediamatika budeme kontrolovať úhradu poplatku a vašu prihlášku na maturitnú skúšku z anglického jazyka budeme posielať Rozhodnutia o podmienečnom prijatí. To znamená, že už Vám stačí len zmaturovať (resp. mať ukončené stredoškolské vzdelania a môžete sa stať vysokoškolá(č)kom. Postup, kedy, čo a ako poslať zverejníme v priebehu jari. Zatiaľ je potrebná len prihláška a jej náležitosti.
V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia budeme informovať o výsledku prijímacej skúšky zverejnením ID kódov  a počtu získaných bodov hneď deň po prijímacej skúške, avšak ešte bez hranice prijatia. 16.6.2021 po zasadnutí prijímacej komisie zverejníme ID kódy úspešných uchádzačiek a uchádzačov, ktorých prijímame. Tým bude následne elektronicky zaslané Rozhodnutie o (podmienečnom) prijatí. V prípade, že ste maturovali už pred rokom 2021, Vám bude poslané Rozhodnutie o prijatí na štúdium. Všetko záleží od dátumu prijímacej skúšky, o ktorom Vás budeme včas informovať a času, kedy už budete mať oficiálne ukončenú strednú školu. 

3. Ak som maturoval/a pred rokom 2021, môžem doložiť maturitné vysvedčenie už teraz? Ako sa pre mňa zmenia podmienky prijímacieho konania?

Pokiaľ už máte maturitu za sebou, kľudne kópiu maturitného vysvedčenia pošlite elektronicky na spolu s e-prihláškou ako prílohu alebo na prihlaskyfses.uniba.sk. Pre študijné programy európske štúdiá, aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia a mediamatika bude dôležité to, či ste absolvovali ústnu maturitnú skúšku zo slovenského a anglického jazyka. Ak áno, budete na štúdium prijatá/ý. Elektronické rozhodnutie Vám príde v priebehu mája.
V prípade študijného programu sociálna a pracovná psychológia sa z dôvodu počtu prihlášok bude robiť prijímacia skúška a teda je podmienka maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka vyňatá z celkových podmienok prijímacieho konania. Dôležité je len ukončenie stredoškolského vzdelania  a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

4. Študujem na strednej bilingválnej nemeckej škole, mám maturitu z anglického jazyka len ústnu a nemám ani SCIO testy. Je možné ma zaradiť do prijímacieho konania len s ústnou maturitou B2 z anglického jazyka?

Áno, v bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá a mediamatika. Kedže sa písomné maturity zrušili, budeme brať do úvahy ústnu maturitu zo slovenského a anglického jazyka.

V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa maturitné predmety stali irelevantné, keďže sa bude konať prijímacia skúška.


5. Platí stále 2. kolo podávania prihlášok 31.8.2020?

Nie. Z dôvodu zjednodušenia prijímacieho konanie pre väčšinu bakalárskych študijných programov budeme prihlášky prijímať len do 31.3.2020. Pre tie a tých, ktoré/í nebudú vedieť doložiť maturitné vysvedčenie po riadnych termínoch maturitnej skúšky (predpokladáme v druhej polovici júna) stále platí možnosť doložiť potrebné doklady do 4.9.2020 (ako bolo plánované pri pôvodnom druhom kole). Preto odporúčame si prihlášku pre istotu podať. Druhé kolo na môže (no nemusí) konať v štud. programoch, kde sa nenaplní kapacita predpokladných prijatých už v prvom kole. 

6. Ktorú možnosť si mám vybrať v e-prihláške, keď sa chcem prihlásiť na nespoplatnený štud. prgram sociálna a pracovná psychológia a mám maturitu zo Slovenska?

tento: 

Hore vidíte skratku programu PP1 - to je nespoplatnený štud. program s vyuč. jazykmi slovenčina v kombinácii s angličtinou. Skratka PP1/en je spoplatnený štud. program čisto len v anglickom jazyku. Nižšie máte tiež poznámku, je je táto možnosť vhodná pre uchádzačky a uchádzačov s maturitou zo Slovenska, ale pre uchádzačky a uchádzačov s ukončenou strednou školou v zahraničí (=foreign high school). Bohužiaľ, v našom informačnom systéme, na ktorý je e-prihláška napojená to nevieme lepšie vyznačiť. Poznámka k PP1/en sa viaže len k spoplatnenému štud.programu, no ukazuje sa aj pri nespoplatnenom. Dúfame, že sa v tom vyznáte. :)