Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie otázky k zmenám prijímacieho konania vyplývajúcim z mimoriadnej situácie

1. Ako sa zmenia pravidlá prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch na bakalárskom stupni?

V bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá a mediamatika sa formálna podmienka písomnej časti maturitnej skúšky mení na formálnu podmienku absolvovania ústnej maturitnej skúšky a nebude sa robiť prijímacia skúška. Stále uznávame aj SCIO testy, pokiaľ ste ich stihli absolvovať, z angličtiny aj certifikáty podľa vyhlášky a to z dôvodu, aby sa zachovala podmienka vedomostí zo slovenčiny a angličtiny.

V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa z dôvodu počtu prihlášok bude realizovať prijímacia skúška online formou. Prijímacia skúška bude zo všeobecných študijných predpokladov a anglického jazyka. Dátum aj formu včas zverejníme.

 

2. Kedy sa dozviem, či som alebo nie sú prijatá/ý na bakalárske štúdium?

V bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá a mediamatika budeme kontrolovať úhradu poplatku a následne od 11. mája 2020 budeme posielať Rozhodnutia o podmienečnom prijatí. Po absolvovaní maturitnej skúšky nám pošlete kópiu maturitného vysvedčenia na prihlaskyfses.uniba.sk, aby sme skontrolovali, či ste maturovali zo slovenského a anglického jazyka. Ak ste túto podmienku splnili, budú Vám elektronicky zasielané organizačné pokyny k zápisu, čo znamená, že ste riadne prijatá/ý na štúdium. Pre istotu na webe fakulty zverejníme zoznam ID kódov tých uchádzačiek a uchádzačov, ktoré/í splnili túto podmienku a teda boli riadne prijaté/í.

V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia budeme informovať o výsledku prijímacej skúšky zverejnením ID kódov úspešných uchádzačiek a uchádzačov. Tým bude následne elektronicky zaslané Rozhodnutie o podmienečnom prijatí. V prípade, že ste maturovali už pred rokom 2020, Vám bude poslané Rozhodnutie o prijatí na štúdium. Všetko záleží od dátumu prijímacej skúšky, o ktorom Vás budeme včas informovať.  

 

3. Ak som maturoval/a pred rokom 2020, môžem doložiť maturitné vysvedčenie už teraz? Ako sa pre mňa zmenia podmienky prijímacieho konania?

Pokiaľ už máte maturitu za sebou, kľudne kópiu maturitného vysvedčenia pošlite elektronicky na spolu s e-prihláškou ako prílohu alebo na prihlaskyfses.uniba.sk. Pre študijné programy európske štúdiá, aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia a mediamatika bude dôležité to, či ste absolvovali ústnu maturitnú skúšku zo slovenského a anglického jazyka. Ak áno, budete na štúdium prijatá/ý. Elektronické rozhodnutie Vám príde v priebehu mája.

V prípade študijného programu sociálna a pracovná psychológia sa z dôvodu počtu prihlášok bude robiť prijímacia skúška a teda je podmienka maturitnej skúšky z slovenského a anglického jazyka vyňatá z celkových podmienok prijímacieho konania. Dôležité je len ukončenie stredoškolského vzdelania  a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

 

 4. Študujem na strednej bilingválnej nemeckej škole, mám maturitu z anglického jazyka len ústnu a nemám ani SCIO testy. Je možné ma zaradiť do prijímacieho konania len s ústnou maturitou B2 z anglického jazyka?

Áno, v bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá a mediamatika. Kedže sa písomné maturity zrušili, budeme brať do úvahy ústnu maturitu zo slovenského a anglického jazyka.

V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa maturitné predmety stali irelevantné, keďže sa bude konať prijímacia skúška.


5. Platí stále 2. kolo podávania prihlášok 31.8.2020?

Nie. Z dôvodu zjednodušenia prijímacieho konanie pre väčšinu bakalárskych študijných programov budeme prihlášky prijímať len do 30.4.2020. Pre tie a tých, ktoré/í nebudú vedieť doložiť maturitné vysvedčenie po riadnych termínoch maturitnej skúšky (predpokladáme v druhej polovici júna) stále platí možnosť doložiť potrebné doklady do 4.9.2020 (ako bolo plánované pri pôvodnom druhom kole). Preto odporúčame si prihlášku pre istotu podať.