Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku/Social and Occupational Psychology in English

  • tento študijný program je akreditovaný a poskytuje sa LEN v anglickom jazyku
  • je zo zákona spoplatnený, výška školného na akad. rok 2023/2024 je 3000€
Prihláška

- uchádzač/ka podáva len elektronickú prihlášku cez e-prihláška do 31.3.2023

- e-prihláška sa vypĺňa v termíne pre uchádzačky a uchádzačov so slovenskou strednou školou ak maturujete na slovenskej strednej škole

- e-prihláška sa vypĺňa v termíne pre uchádzačky a uchádzačov so zahraničnou strednou školou ak maturujete na zahraničnej strednej škole

- vypĺňa sa aj správny email a telefónne číslo

- po vyplnení sa prihláška uloží a potvrdí, následne si uchádzač/ka vygeneruje príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie, uhradí ho s uvedením variabilného aj špecifického symbolu (napr. preskenovaním QR kódu) a vloží potvrdenie o platbe do prihlášky (platbu je potrebné uhradiť do 31.3.2023)

- ak uchádzač/ka maturuje v akad. roku 2022/2023 vloží do prihlášky prihlášku na externú časť maturitnej skúšky alebo iné potvrdenie o znalosti anglického jazyka podľa podmienok nižšie

- ak uchádzač/ka maturoval/a pred akad. rokom 2023/2023 vloží do prihlášky aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia

- odporúčanou prílohou je aj štruktúrovaný životopis

Podmienky

angličtina na úrovni B2 - prihláška na externú časť maturitnej skúšky/certifikát z oprávnených inštitúcií/SCIO test s percentilom na minimálnej úrovni 60

- uchádzači/ky maturujúci/e v akad. roku 2022/2023 budú prijatí/é len podmienečne, keďže v čase posielania rozhodnutí ešte nebudú mať ukončené stredoškolské vzdelanie

- ukončené stredoškolské vzdelanie je zákonná podmienka riadneho prijatia na VŠ - podmienečne prijatí uchádzači a uchádzačky sa ním preukážu na zápise v septembri 2023, kde prinesú overenú kópiu maturitného vysvedčenia.