Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác FSEV UK pre AR 2020/2021

Témy na dizertačné práce pre druhé kolo prijímacieho konania

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK 

  1. Globálne vzdelávanie z aktérskej a štrukturalistickej perspektívy/ Global Education from the Actorness and Structuralist Perspectives

Školiteľ: prof. Steven Saxonberg

Konzultant: Tomáš Profant, PhD.

Anotácia:   

Práca analyzuje globálne vzdelávania v širších súvislostiach environmentálnych, mocenských a rasových vzťahov. Skúma diskurzy, ale aj postoje aktérov globálneho vzdelávania vrátane žiakov, študentiek, vyučujúcich a mimovládnej a národnej úrovne. Teoreticky vychádza z   postkoloniálnej teórie a politickej ekológie. Nadväzuje na existujúcu literatúru kriticky reflektujúcu globálne vzdelávania v Nemecku a Veľkej Británii.

The PhD thesis analyzes Global Education in a wider context of environmental, racial and power relations. It analyzes discourses, but also the position of global education actors including pupils, students  and teachers and the nongovernmental as well as national level. Theoretically the thesis is based on the postcolonial theory and political ecology. It follows upon the extant literature critically reflecting Global Education in Germany and Great Britain.

Forma štúdia: interná (slovenský a anglický jazyk)

Jazyk práce: anglický a slovenský  

 

Ústav aplikovanej ekonómie FSEV UK a Ústav ekonómie SAV

  1. Uplatňovanie regionálnej kohéznej politiky v podmienkach SR
    Application of the regional cohesion policy in the conditions of Slovakia

Školiteľ: Ing. Marek Radvanský, PhD.
Jazyk práce: SJ, AJ
Forma štúdia: Denná/Externá

Cieľ:
Analyzovať možné prínosy/význam podpory integrovaného územného rozvoja z prostriedkov politiky súdržnosti na konvergenciu regiónov a hospodársky a sociálny rast územia. Formulovanie optimálnych prístupov k politike súdržnosti.

Anotácia:
Slovensko patrí ku krajinám s jednou s najvyšších regionálnych disparít v rámci EÚ, hlavne pri pohľade na funkčnú úroveň NUTS 3. Počas posledných dvadsiatich rokoch tu z hľadiska regionálneho pohľadu na hospodársku politiku nebol uplatňovaný konzistentný a koncepčný prístup. Práca by mala analyzovať uplatňované prístupy hospodárskej politiky k regionálnemu rozvoju a kohézií, a to z pohľadu štátu, ako aj VÚC a miest a obcí z pohľadu zavedenej formy decentralizácie (originálne a prenesené kompetencie). Od roku 2007 sa javia EŠIF ako primárny zdroj regionálneho rozvoja. V tomto kontexte je identifikovaný aj hlavný cieľ práce, ktorým je analýza možných prínosov a význam podpory integrovaného územného rozvoja z prostriedkov politiky súdržnosti na konvergenciu regiónov a hospodársky a sociálny rast územia. Výskum by mal smerovať k formulácií optimálnych prístupov k politike súdržnosti a formulácií odporúčaní k aktuálnemu prístupu SR vychádzajúceho z uplatňovania relevantných strategických dokumentov v tejto oblasti.
Slovakia belongs to the countries with highest regional disparities in the EU, especially when looking at the functional regional level NUTS 3. In the last twenty years there has not been adopted any consistent and conceptual approach in terms of regional economic policy. Proposed thesis should analyze the applied economic policy approaches to the regional development and cohesion policy, from the perspective of the state as well as of the territorial units and municipalities, in terms of the established form of decentralization (original and devolved competencies). Since 2007, the ESIF appears to be the primary source of regional development. In this context, the main objective of the work is to analyze the potential benefits and importance of promoting integrated territorial development from the perspective of cohesion policy resources for regional convergence and economic and social growth of the territory. The research should be aimed towards formulation of the optimal approaches to Slovak cohesion policy and formulating recommendations for the current approach of the Slovak Republic based on the application of relevant strategic documents in this area.

2.     VYHODNOCOVANIE ÚČINNOSTI NÁSTROJOV AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU
IMPACT EVALUATION OF SLOVAK ACTIVE LABOUR MARKET POLICY MEASURES

Školiteľ: Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Jazyk záverečnej práce: AJ
Forma štúdia: Denná/Externá

Cieľ:
Spracovanie dostupných administratívnych údajov o registrovaných uchádzačoch a zamestnanie za účelom vyhodnotenia účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

Anotácia:
Slovenský trh práce čoraz intenzívnejšie pociťuje nedostatok pracovnej sily. Investovanie do aktivácie a rekvalifikácie disponibilných uchádzačov o zamestnanie, tak nadobúda na význame. Aj prostriedky smerujúce do aktívnej politiky trhu práce (APTP) sú obmedzeným zdrojom, ich efektívna alokácia je preto výzvou ekonomického výskumu. Vďaka dostupným administratívnym dátam je možné merať účinnosť jednotlivých nástrojov APTP relatívne spoľahlivými metódami. Empirická mikroekonómia v tejto oblasti sa pomerne dynamicky rozvíja; či už ide o metódy založené na rekonštrukcií vedeckého experimentu párovaním účastníkov s oprávnenými uchádzačmi, metódy spracovania panelových dát, či ďalšie typy kauzálnej analýzy. Úlohou doktoranda bude popísať intervenčnú logiku poskytovania nástrojov APTP na Slovensku, zdokumentovať jej jednotlivé nástroje pomocou dostupných informačných zdrojov a vyhodnotiť efektívnosť vybraných elementov APTP na Slovensku aplikovaním najnovších techník kontrafaktuálneho vyhodnotenia dopadov.
Anotácia v AJ:
The lack of a skilled workforce is perceived with increasing urgency on the Slovak labour market. Investment in activating and re-skilling of available job seekers, thus, becomes more important. Resources flowing into active labour market policies (ALMP) present a scarce good; their effective allocation, therefore, remains a challenge for economic research. Thanks to the availability of administrative data, the impact of particular ALMP measures can be quantified using relatively reliable methods. Empirical microeconomics develops quite dynamically in this field; whether in the case of methods reconstructing a scientific experiment by matching participants to eligible applicants, panel data processing methods, or other methods of causal analysis. The main task is going to be the description of intervention logic of ALMP measures provision in Slovakia, documenting its particular measures using available information sources and evaluating the efficiency of particular elements of Slovak ALMP, applying up-to-date techniques of counterfactual impact evaluation.

3.     MODELOVANIE UDRŽATEĽNOSTI A ADEKVÁTNOSTI DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU V KONTEXTE STARNUTIA POPULÁCIE SR
MODELING THE SUSTAINABILITY AND ADEQUACY OF THE PENSION SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF SLOVAK POPULATION AGEING

Školiteľ: Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
Jazyk záverečnej práce: AJ
Forma štúdia: Denná/Externá

Cieľ:
Vyvinúť dynamický mikrosimulačný model projektujúci vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva spolu s dynamikou vývoja štruktúry príjmov, tak aby modelom bolo možné kvantifikovať dopady starnutia na záťaž dôchodkového systému v scenároch zohľadňujúcich adekvátnosť výšky vyplácaných dôchodkov.

Anotácia:
Udržateľnosť dôchodkových systémov sa stáva čoraz aktuálnejšou témou v prakticky všetkých rozvinutých krajinách. Pre modelovanie udržateľnosti bolo vyvinutých viacero modelov na európskej (EUROMOD) ako aj Slovenskej úrovni (SLOPEM). Schopnosť existujúcich modelov zachytiť dynamiku štruktúry pracovných príjmov a v súvislosti s ňou zhodnotiť adekvátnosť vyplácaných starobných dôchodkov, pomocou štandardných indikátorov príjmovej nerovnosti, je limitovaná. Takýto typ mikrosimulačného modelu by mal byť schopný modelovať demografické procesy, ako aj procesy ekonomickej aktivity, zamestnávania sa a s tým spojených pracovných príjmov. Architektúra takéhoto typu modelu vyžaduje zvládnutie odbornej literatúry z viacerých vedných oblastí, počnúc tvorbou mikrosimulačných modelov, cez koncepty demografie, či spoločenskovedného výskumu v oblasti trhu práce.
The sustainability of the pension system became a topic which is more and more present in the policy discourse in all developed countries. For the purpose of modelling the sustainability, several models at the European (EUROMOD) as well as Slovak level (SLOPEM) were developed. The ability of existing models in grasping the dynamics of the wage structure to assess the adequacy of the old-age pensions, using standard income inequality indicators, is limited. Such a microsimulation model is supposed to be able to simulate demographic processes together with processes related to economic activity, employment and earnings. The architecture of such a model assumes a knowledge of relevant literature from various fields of social research; starting from microsimulation modelling, through basic demographic concepts, as well as labour economics and public policy.

4.     Makroekonomické nerovnováhy v EÚ
Macroeconomic Imbalances in the EU

Školiteľ: Tomáš Domonkos, Ing. PhD.,

Anotácia: Dizertačná práca má za cieľ analýzu makroekonomických nerovnováh v EÚ pomocou využitia matematicko-štatistických metód. Cieľom bude namiesto štandardne používaného postupu rozširovania premenných v systémoch včasného varovania hľadať alternatívne spôsoby ako napr. zníženie počtu premenných avšak ponechať iba najlepšie indikátory alebo tvorba kompozitných indikátorov. Nové postupy bude možné testovať ex-post na dátach z EÚ krajín.

The aim of this dissertation is to analyze macroeconomic imbalances in EU countries by applying mathematical and statistical methods. The aim is to propose extensions for the existing early warning systems. Such extensions can be e.g. instead of the often applied approach of increasing the number of variables rather reduce the number of variables and relying on the best predictors or develop composite indicators. The proposals can be then evaluated ex-post on EU data.

Forma štúdia: denná na EÚ SAV

Jazyk: angličtina

 

Ústav verejnej politiky

1.     ŠTRUKTURÁLNE REFORMY VO VEREJNOM SEKTORE: AGENTURIZÁCIA A DECENTRALIZÁCIA VS CENTRALIZÁCIA
STRUCTURAL REFORMS IN THE SLOVAK PUBLIC SECTOR: AGENCIFICATION AND DECENTRALIZATION VS CENTRALIZATION

Školiteľka: Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Anotácia: Výskum sa v danej oblasti sústredí na obdobie po roku 1989 po rok 2019 a konkrétne na oblasť štrukturálnych reforiem verejného sektora. Zameria sa na vybrané rezorty a zmeny, ktoré v nich nastali, a to jednak z hľadiska obsahového/vecného zamerania daného rezortu a štruktúr, ktoré boli za daným účelom v rezorte vytvorené. Zároveň výskum identifikuje faktory, ktoré mali vplyv na vecnú ako aj štrukturálnu trajektóriu vývoja rezortu.

Forma štúdia: denná

2.     PROFESIONALIZÁCIA VS. POLITIZÁCIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY
PROFESSIONALIZATION VS. POLITICIZATION OF CIVIL SERVICE

Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Anotácia: Súčasné poznanie poukazuje na zvyšujúcu sa politizáciu nielen v krajinách strednej a východnej Európy, ale i v starých členských krajinách, pričom politizácia sa vo všeobecnosti považuje v tomto regióne za vysokú. Tieto zistenia sú však príliš všeobecné a empirickým nedostatkom je bližšia špecifikácia profilov vedúcich úradníkov, kde k politizácii dochádza, keďže uvedené štúdie vychádzajú zo sekundárnej analýzy dát. Hlavným cieľom PhD. štúdia je skúmať mieru politizácie v longitudálnej štúdii na vybraných orgánoch štátnej správy, vrátane kariérnych dráh vedúcich úradníkov v prepojení na výstupy organizácie.

Forma štúdia: denná a externá

 

Ústav verejne politiky a Centrum spoločenských a ekonomických vied SAV

1. HODNOTENIE SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH EFEKTOV VEREJNÝCH POLITIK
EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS BY PUBLIC POLICIES</header>

Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Anotácia: Intervencie z verejných zdrojov majú zásadný význam pre budúci ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Hlavnou výskumnou otázkou bude analyzovať dlhodobé sociálne a ekonomické efekty takýchto intervencií pre rozvoj zamestnanosti, rast miezd a budovanie ľudského kapitálu. Efekty intervencií budú analyzované pomocou moderných evaluačných matematicko-štatistických metód, ako sú najmä Difference-in-Differences a metóda syntetickej kontroly. U uchádzačov sa predpokladá dobré ovládanie matematicko-štatistických metód. Výsledky výskumu budú slúžiť na ex-ante a ex-post hodnotenie vládnych intervencií.

Forma štúdia: denná a externá

2. PRACOVNÁ MIGRÁCIA RÓMOV: PRÍČINY A DÔSLEDKY
LABOUR MIGRATION OF ROMA: CAUSES AND CONSEQUENCES

Školiteľ: Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.

Anotácia: Migrácia za prácou sa považuje za dôležitú stratégiu prežitia a diverzifikácie rizika pre chudobnejšie komunity, osoby žijúce v chudobných regiónoch a v zostávajúcich trhoch práce. Po vstupe do EÚ v roku 2004 využili príležitosť pracovať v zahraničí milióny občanov nových členských štátov. Zatiaľ čo otázka migrácie za prácou z východu na západ, jej príčiny a dôsledky a prispôsobenie sa po hospodárskej kríze je detailne zmapovaná, otázka pracovnej migrácie Rómov nie je doposiaľ dostatočne preskúmaná. Mobilita Rómov sa často prezentuje v súvislosti so „sociálnym turizmom“ a azylovým procesom, ale oveľa menej sa vie o štandardnejších formách migrácie za prácou, o jej motiváciách a dôsledkoch na sociálno-ekonomické postavenie v domovskej krajine a sociálnu mobilitu Rómov. Dizertačná práca sa môže zamerať na skúmanie charakteru, dynamiky a dôsledkov pracovnej migrácie Rómov na samotných Rómov, ako aj na spoločnosť ako celok. Doktorand bude povzbudzovaný, aby používal kombinované metódy vedeckého výskumu (kvalitatívne a kvantitatívne). Hoci práca môže byť zameraná na Slovensko, komparatívna perspektíva so susednými krajinami je vítaná.

Forma štúdia: denná a externá

3. INŠTITUCIONÁLNE ZÁZEMIE INKLUZÍVNEHO RASTU S DÔRAZOM NA TRENDY ROZVOJA MSP - SLOVENSKÉ SÚVISLOSTI V EURÓPSKOM KONTEXTE.
INSTITUTIONAL BACKGROUND OF INCLUSIVE GROWTH WITH FOCUS ON DEVELOPMENTAL TRENDS OF SMES – SLOVAK RELATIONS IN EUROPEAN CONTEXT.

Školiteľka: Ing. Edita Nemcová, PhD.

Anotácia: Budúca prosperita každej ekonomiky vo veľkej miere závisí od efektívnej podpory a vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikateľských aktivít a inovácií. V procese hľadania nových zdrojov a príležitostí pre zabezpečenie hospodárskeho rastu, ktorý by súčasne garantoval jeho udržateľnosť a inkluzívnosť, dôležitú úlohu zohrávajú aj malé a stredne veľké podniky. MSP sú šancou pre zapojenie menej zastúpených a znevýhodnených skupín do podnikateľských aktivít. Vytvárajú tým predpoklady pre zvyšovanie inkluzivity rastu, čo je jednou zo súčasných priorít EÚ. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude na základe analýzy vývoja vybraných charakteristík MSP zodpovedanie otázky, či na podnikateľské aktivity zameraná hospodárska politika a právne predpisy SR a EÚ v adekvátnej miere zohľadňujú význam tejto kategórie podnikov a ich potenciálu pre ekonomický rast a zvyšovanie zamestnanosti. V súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou sa práca tiež zameria na to, či a aké zmeny v podnikateľskej politike sú potrebné, ak majú mať malé a stredne veľké podniky prospech z nových technológií. Výsledky výskumu budú využité pri formulácii návrhov opatrení hospodárskej politiky zameranej na podporu MSP.

Forma štúdia: denná a externá