Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Témy dizertačných prác FSEV UK pre AR 2017/2018

Štúdijný program sociálna a pracovná psychológia

Študijný odbor 3. 1. 13  sociálna psychológia a psychológia práce

Školiace pracovisko: ÚAP FSEV UK

Názov práce (SJ/EN):

Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči Rómom: Experimentálne testovanie interaktívnych techník v terénnych podmienkach
Interventions for prejudice reduction against Roma: Experimental testing of interactive techniques in field conditions

Školiteľ: Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia:  interná

Kontakt: miroslav.popperfses.uniba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Medzikulturálne porovnanie vnímania sebasúcitu a sebakritickosti
Cross-cultural comparison of perception of self-compassion and self-criticism

Školiteľ: Doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Zameranie práce: Napriek tomu, že sebakritickosť je všeobecný konštrukt na pozadí psychopatológie a sebasúcit je signifikantný konštrukt asociovaný so životnou pohodou bolo doteraz venované iba málo pozornosti rozdielom v ich vnímaní medzi rozličnými kultúrami.

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia: interná/externá

Kontakt: julia.halamovafses.uniba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Sebasúcit a sebakritickosť - faktory ovplyvňujúce receptivitu na zmenu u zdravotníckeho personálu
Self-compassion and self-criticism – factors influencing receptivity towards changes in health professionals sample

Školiteľ: Doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Zameranie práce: Zdravotnícky personál má oproti iným profesiám zvýšené stresové a emočné zaťaženie. V situáciách neustálych zmien v zdravotníctve je potrebné preskúmať ako je zdravotnícky personál schopný tieto zmeny prijímať vo vzťahu s ich úrovňou sebakritickosti a sebasúcitu.

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia: interná/externá

Kontakt: julia.halamovafses.uniba.sk

Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov práce (SJ/AJ):

Vplyv kognitívnych predispozícií a skúseností na rozhodnutie investovať do začínajúceho podniku.
The impact of cognitive predispositions and experiences on decision to invest in start-ups.

Školiteľka: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia: interná

Kontakt: viera.bacovasavba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Vnímanie finančného rizika v manažovaní osobných financií.
Perception of financial risk in managing personal finances

Školiteľka: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia: interná

Kontakt: viera.bacovasavba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Efekt formulácie informácií na porozumenie a akceptáciu vedeckých zistení
Effect of formulation of information on understanding and acceptance of scientific findings

Školiteľka: PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Jazyk práce: slovenský/anglický

Forma štúdia: interná

Kontakt: vladimira.cavojovasavba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Znižovanie sklonu k sebapotvrdzovaniu v usudzovaní o kontroverzných témach.
Reducing confirmation bias in reasoning about controversial issues

Školiteľka: PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Jazyk práce: slovenský/anglický

Forma štúdia: interná

Kontakt: vladimira.cavojovasavba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Štýly tímovej kooperácie v posádkach zdravotnej záchrannej služby a ich význam pre kvalitu poskytovaných služieb
Team cooperation styles in EMS crews and their relevance for the quality of services provided

Školiteľka: Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

Jazyk: slovenský

Forma štúdia: interná

Kontakt: jitka.gurnakovasavba.sk

Názov práce (SJ/EN):

Psychologické súvislosti rozvoja expertnosti v kariére pracovníkov zdravotných záchranných služieb
Psychological context of expertise development in the EMS members' career

Školiteľka: Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

Jazyk: slovenský

Forma štúdia: interná

Kontakt: jitka.gurnakovasavba.sk

Štúdijný program európske štúdiá a politiky

Študijný odbor 3. 1. 6  politológia

Školiace pracovisko: ÚEŠMV FSEV UK

Názov práce (SJ/EN):

Social Networks and Political Socialization
Sociálne siete a politická socializácia

Forma štúdia: denná / externá

Cieľom práce je identifikovať/analyzovať ako v novom prostredí sociálnych sietí a internetu prebieha politická socializácia mladých ľudí, do akej miery a v akej podobe sa rôzne špecifiká virtuálneho priestoru a nových foriem komunikácie transformujú do politických postojov a reálneho politické správania mladých ľudí.

Školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Názov práce (SJ/EN):

Development of Political Discourse on the EU in Slovakia: Context and Factors
Vývoj politického diskurzu o EÚ na Slovensku: kontext a faktory

Forma štúdia: denná / externá

Political discourse on the EU is not a static phenomenon and the work examines whether shifts in political party presentation of EU-related issues in Slovakia are primarily a cause or effect of changing public opinion. This is important for broader analysis of whether different waves of EU enlargement are characterised by different forms of euroscepticism and pro-EU sentiment.

Školiteľka: Dr. Karen Henderson

Názov práce (SJ/EN):

Slovakia and EU Policy Making: the Case of Brexit
Slovensko a tvorba európskych politík: prípad Brexit

Forma štúdia: denná / externá

The EU negotiations prior to and in the wake of the Brexit referendum raise questions about the EU policy making in Slovakia. How is national interest defined and to what extent do short-term calculations of domestic political expediency prevail? The work will also investigate how smaller member states can successfully upload policy preferences and the advantages of concerted action among regional groupings such as the Visegrad Four.

Školiteľka: Dr. Karen Henderson

Názov práce (SJ/EN):

State Fragility in Africa as a Threat to Human and European Security?
Krehkosť štátnosti v Afrike ako hrozba pre humánnu a európsku bezpečnosť?

Forma štúdia: denná / externá

The collapse and following transition of North African countries in 2011 and 2012 have brought the question of state fragility and security into the agenda of the European Union. Phenomena as terrorists and rebels, organized crime and smugglers, illegal migrants and refugees are poorly managed and easily may reach European borders. The thesis is focused on how and whether state fragility in Europe’s southern neighbourhood regions should be seen as a threat to European security and how the EU, state and non-state actors may contribute to settle the situation from the point of human security approach. 

Školiteľka: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Názov práce:

Pozitívny záväzok SR v rámci implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a posilňovanie národného systému ochrany a podpory ľudských práv

Forma štúdia: denná / externá

Cieľom práce je analyzovať uplatňovanie medzinárodno-právnej regulácie v tejto oblasti ľudských práv, ako aj spôsob vytvárania verejných politík a budovania povedomia verejnosti (awareness raising) v podmienkach Slovenskej republiky. Práca je zameraná na analýzu pozitívneho záväzku SR voči OSN, formulovanie odporúčaní de lege ferenda a odporúčaní pre tvorbu verejných politík ako aj vyhodnotenie napĺňania pozitívneho záväzku SR s ohľadom na budovanie inštitucionálneho systému podpory práv osôb so zdravotným postihnutím.

Školiteľka: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Názov práce (SJ/EN):

Social Movements and Civil Society
Sociálne hnutia a občianska spoločnosť
Forma štúdia: denná / externá

The emergence of social movements, such as the environmental movement, women's movement, men's movement, global justice movement, etc. Important areas of recent research has been on how national and local social movements interact with international social movements. I am also interested in the role of civil society in the transition to democracy and the consolidation of democracy, including the debate as to whether civil society in post-communist countries has become passive and professionalized (i.e. NGOized). I am further interested in the idea of "semi-civil society" and the role of officially sanctioned organizations in bringing down dictatorships.

Školiteľ: prof. Steven Saxonberg

Názov práce (SJ/EN):

Social Policy
Sociálna politika
Studying social policy from a political-sociological background. This includes such topics as how civil society influences social policy, how social policy influences society, how social policy influences gender relations and social exclusion as well as the interplay between social policy and attitudes.

Forma štúdia: denná / externá

Školiteľ: prof. Steven Saxonberg

Školiace pracovisko: ÚE FSEV UK

Názov práce (SJ/EN)

Komercializácia neziskových organizácií: nádej či hrozba pre občiansku spoločnosť?
Commercialization of Non-Profit Sector: Hope or Threat for Civil Society?

Práca by sa mala zamerať na zisťovanie aktuálnej miery komercializácie neziskového sektora na Slovensku, na odkrývanie pozitívnych a negatívnych stránok prenikania tržných princípov a procesu sociálneho podnikania do života neziskových organizácií. Mala by zisťovať aké stratégie využívajú neziskové organizácie, aby identifikovali a prekonávali rozpory medzi poslaním organizácie a jej trvalou udržateľnosťou založenou na podnikaní a využívaní marketingu či fundraisingu.
The theses will focus on the uncovering of the rate of commercialization in the Slovak Nonprofit Sector. It will map the positive or negative impacts of market principles and social entrepreneurship penetration to the daily life of nonprofit organizations. The theses would strive to find out what the strategies the nonprofit organizations use to identify and overcome the contradictions between organizational charitable mission and sustainability based on business-like activities (marketing, fundraising …).

Forma štúdia: denná / externá

Školiteľ: doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

Názov práce (SJ/EN):

Rola neziskových organizácií v procese socializácie k aktívnemu občianstvu
Role of the Non-Profit Organizations in the Process of Socialization for the Active Citizenship

Cieľom práce bude zistiť akým občianskym kompetenciám sa učia členovia neziskových organizácií, aké učiace prostredie (komunity) predstavujú jednotlivé typy neziskových organizácií a ako sa vyrovnávajú s nástupom individualizovaného občianskeho aktivizmu a jeho presunom do virtuálnej reality. Práca by mala hľadať odpovede na otázky či neziskové organizácie ako „školy demokracie“ zastarávajú alebo naopak umožňujú svojim členom získavať občianske kompetencie, ktoré sú adekvátne pre súčasné moderné demokratické spoločnosti.
The goal of the theses is to find out what civic competences can members of nonprofit organizations learn in their organizational praxis, what kind of learning environment the nonprofit organizations represent and how they are able to cope with the wave of the new individualized or virtual activism. The theses should to look for the answers on the following question: whether the nonprofit organizations as „schools of democracy“ are going to be obsolete or conversely they help their members to get adequate  competences in the modern democratic societies?

Forma štúdia: denná / externá

Školiteľ: doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

Názov práce (SJ/EN):

Inovácie vo vnútroodvetvovom medzinárodnom obchode v rámci colnej únie
Innovations in Intra-industry International Trade within a Customs Union

Forma štúdia: denná / externá

V dizertácii pôjde o teoretickú analýzu úlohy inovácií v prenikaní na zahraničné trhy v rámci colnej únie, prípadne pásma voľného obchodu. Motívom prenikania teda nie je snaha vyhnúť sa clám, ale je ním hlavne diverzifikácia rizika. Metodologickým prostriedkom analýzy bude stochastický model oligopolu s inováciami. Výsledky bude možné využiť vo firemnej praxi a pri hodnotení ekonomickej previazanosti členských krajín colnej únie.

Jazyk práce: slovenský

Školiteľ: doc. Milan Horniaček

Názov práce (SJ/EN):

Vplyv monetárnych opatrení ECB na hospodárstvo eurozóny
The Impact of Monetary Policy Measures of the ECB on Eurozone Economy

Cieľom práce je analyzovať vývoj v oblasti menovej politiky eurozóny, preskúmať dopad štandardných a neštandardných opatrení ECB na hospodárstvo eurozóny a na tomto základe formulovať závery pre pozorované ekonomické subjekty eurozóny a vybraných krajín.
The aim is to analyse monetary policy of the Eurozone, identify impact of standard and non-standard ECB measures on Eurozone economy and formulate results for economic entities in the Eurozone and selected countries.

Forma štúdia: denná/externá

Jazyk práce: slovenský/anglický

Školiteľka: prof. Renáta Pitoňáková

Názov práce (SJ/EN):

Udržateľné investície a hospodársky rozvoj
Sustainable investments and economic development

Cieľom práce je analyzovať vývoj udržateľných investícií a aplikovať troj-pilierový model pri návrhu integrovaného investičného zámeru. Súčasťou výskumu bude identifikácia vplyvu udržateľných investícií na hospodársky vývoj v pozorovanej krajine
The aim is to analyse sustainable investments and apply the three-pillar model for the establishment of integrated sustainable investment concepts. In addition research will involve identification of sustainable investments impact on economic development of selected country.

Forma štúdia: denná / externá

Jazyk práce: slovenský/anglický

Školiteľka: prof. Renáta Pitoňáková

Štúdijný program sociálna antropológia

Študijný odbor 3. 1. 15 sociálna antropológia

Školiace pracovisko: ÚSA FSEV UK

Názov práce (SJ/EN):

Politika pamäti, bezpečnosť a každodenná ekonómia
Politics of Memory, Security and Everyday Economy

Školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.

Zameranie práce: Politická a ekonomická antropológia, východná Európa

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia:  interná

Názov práce (SJ/EN):

Materiálna kultúra ako fenomén reflektujúci charakter a zmeny spoločnosti
Material Culture as a Reflection of Social Change and Charakter of Society

Školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Zameranie práce: Cieľom práce je analyzovať, ako materiálna kultúra reflektuje sociokultúrne zmeny spoločnosti v kontexte postsocialistickej transformácie a globálnych procesov. Predovšetkým prejavy sociálneho vzostupu a úpadku, spoločenskej prestíže, nákladnej/okázalej spotreby, prejavy sociálnej symboliky v kontexte zaradenia do sociálnej skupiny/vrstvy.

Jazyk práce: slovenský

Forma štúdia: interná

Štúdijný program verejná politika

Študijný odbor 3. 1. 7  verejná politika a verejná správa

Školiace pracovisko: ÚVP FSEV UK

Názov práce (SJ/EN):

3E verejných financií v SR
3E of Public Finances in Slovakia

Školiteľ:  doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Zameranie práce:  Konceptualizácia 3E, metodológia merania 3E na Slovensku a faktory ovplyvňujúce daný stav

Jazyk práce: slovenský, možné aj v AJ

Forma štúdia:  interná/externá

Názov práce (SJ/EN):

Financovanie politických strán a verejné politiky v SR
Financing of Political Parties and Related Public Policies in Slovakia

Školiteľ:  doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Zameranie práce:  Presadzovanie zmien vo financovaní politických strán a meranie efektov s tým spojených

Jazyk práce: slovenský, možné aj v AJ

Forma štúdia:  interná/externá

Názov práce (SJ/EN):

Politicko-administratívne vzťahy vo verejnom sektore SR
Politico-administrative Relations in the Slovak Public Sector

Školiteľ: doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Zameranie práce: Definovanie politicko-administratívnych vzťahov vo vybranom segmente verejného sektora a faktorová analýza dynamiky daných systémov

Jazyk práce: slovenský, možné aj v AJ

Forma štúdia:  interná/externá

Názov práce (SJ/EN):

Účinnosť behaviorálnych verejných politík
Effectiveness of Behavioral Public Policies

Školiteľ: doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Zameranie práce: Mapovanie behaviorálnych poitík v SR, presadzovanie daných typov nástrojov verejnej politiky a a meranie efektov s tým spojených

Jazyk práce: slovenský, možné aj v AJ

Forma štúdia:  interná/externá

Názov práce (SJ/EN):

Využitie poznania v tvorbe verejnej politiky 
Knowledge Utilization in Policy Making Process

Školiteľ: doc. Mgr. Katarína Staroňová, M.A., PhD

Zameranie práce: Analyzovať prax úradníkov v štátnej/verejnej službe (a politikov), ktorá sa vzťahuje na získavanie, spracovanie, uchovávanie, využívanie a šírenie vedeckého poznania a informácií a iných typov „explicitného poznania“, ako i úloha intuície pri spracovaní a šírení informáciíAnalyzovať prax úradníkov v štátnej/verejnej službe (a politikov), ktorá sa vzťahuje na získavanie, spracovanie, uchovávanie, využívanie a šírenie vedeckého poznania a informácií a iných typov „explicitného poznania“, ako i úloha intuície pri spracovaní a šírení informácií.

Jazyk práce: slovenský, možné aj v AJ

Forma štúdia:  interná/externá

Názov práce (SJ/EN):

Služobné hodnotenie v praxi SR
Performance Appraisal in Slovak Practice

Školiteľ: doc. Mgr. Katarína Staroňová, M.A., PhD.

Zameranie práce: Analyzovať využitie informácií zo služobného hodnotenia a ich prepojenie na motiváciu úradníkovAnalyzovať využitie informácií zo služobného hodnotenia a ich prepojenie na motiváciu úradníkov

Jazyk práce: slovenský, možné aj v AJ

Forma štúdia:  interná/externá