Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Prijímacie konanie

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vecí UK v Bratislave v ak. r. 2018/2019 schválené Akademickým senátom FSEV UK dňa 19. 6. 2016.

Podmienky prijímacieho konania v ak. roku 2017/2018