Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné programy a plány

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ (prezenčná) FORMA ŠTÚDIA

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma) štud. program len v angl. jazyku
(stupeň štúdia) - spoplatnené štúdium
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno    
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno áno áno - Mgr., PhD.
MEDIAMATIKA-výučba v Martine áno      
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno áno - PhD.
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno áno áno - Bc.
VEREJNÁ POLITIKA   áno áno  

prihlasovanie sa na štúdium so začiatkom v akad. roku 2021/2022
Na všetky Bc a Mgr štud. programy bude možné sa prihlásiť do 31.3.2022. 

Na všetky PhD programy sa podáva prihláška do 30.4.2022.

Podrobné informácie pre uchádzačky a uchádzačov nájdete tu.

Aplikovaná ekonómia

Bakalársky študijný program: aplikovaná ekonómia

Študijný poradca: Ing. Veronika Miťková, PhD.

<output>Ing. Veronika Miťková, PhD.</output>

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu aplikovaná ekonómia získa vedomosti z mikroekonomickej teórie a makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, operačného výskumu (lineárne programovanie, nelineárne programovanie, dynamické programovanie, input-output analýza, sieťová analýza), štatistiky, ekonometrie, medzinárodného obchodu a hospodárskej politiky, informačnej sústavy organizácií a základov práva. Ďalej získa poznatky z oblasti finančných trhov, podnikových financií, teórie hier, regionálnej politiky a sociálneho rozvoja. Súčasťou výučby je aj používanie softvérových produktov z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie.

Tieto vedomosti mu umožnia kvalifikovane zbierať a spracovávať pomocou informačných technológií údaje o činnosti hospodárskych organizácií na podnikovej úrovni aj v štátnej správe. Na základe toho je schopný optimalizovať činnosť hospodárskych organizácií a kvantitatívne prognózovať vývoj parametrov, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Tým prispeje k manažmentu rozhodovacích procesov v hospodárskych organizáciách na podnikovej úrovni aj v štátnej správe.

Vo výučbe sa venuje systematická pozornosť ekonomickej interpretácii matematických modelov a vzájomným vzťahom jednotlivých modelov. Predpokladom štúdia je znalosť anglického jazyka. Absolvent je teda schopný viesť odbornú komunikáciu v anglickom jazyku, prezentovať výsledky svoje práce aj tým, ktorí nemajú znalosti z oblasti matematického modelovania, zaučiť kolegov do svojej práce a prehlbovať svoje odborné vedomosti formou samoštúdia.

Bc. študijný plán na ak. r. 2019/2020

 

Magisterský študijný program: aplikovaná ekonómia

Študijná poradkyňa: Ing. Miroslava Jánošová, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent magisterského štúdia študijného programu aplikovaná ekonómia získa vedomosti z mikroekonomickej teórie a  makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, operačného výskumu optimalizácie,  ekonometrie, matematického modelovania sociálno-ekonomických procesov, modelovania bankových operácií, medzinárodnej ekonómie, verejných financií, poistnej matematiky  a štatistiky.   Ďalej získa poznatky z oblasti menovej politiky Európskej centrálnej banky, podnikových financií, teórie hier a platobného styku.  Súčasťou výučby je aj používanie softvérových produktov z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie.

Tieto vedomosti mu umožnia identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich ekonomicko-matematické modely a nájsť vhodné metódy  riešenia problémov. Pritom bude schopný využívať adekvátna softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitých modelov. Taktiež bude vedieť použiť štatistické metódy analýzy dát, porozumieť štatistickým údajom a metódam ich vyhodnocovania. Nadobudnuté vedomosti dokáže využiť v investičnom rozhodovaní a v oblasti poistenia. Bude schopný analyticky zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v manažmente výrobných aj nevýrobných podnikov, v bankách, v poisťovníctve a na burzách. Vďaka tomu bude môcť implementovať výsledky kvantitatívnych metód do riadenia výrobných aj nevýrobných podnikov, ziskových aj neziskových organizácií. Bude teda spôsobilý pracovať aj v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch.

Vo výučbe sa venuje systematická pozornosť ekonomickej interpretácii matematických modelov a vzájomným vzťahom jednotlivých modelov. Predpokladom štúdia je znalosť anglického jazyka. Absolvent je teda schopný viesť odbornú komunikáciu v anglickom jazyku, udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu.

Mgr. študijný plán na ak. r. 2019/2020

Európske štúdiá

Bakalársky študijný program: Európske štúdiá

Študijný poradca: PhDr. Andrej Findor, PhD.

Profil absolventa:

Cieľom prípravy absolventov programu Európske štúdiá je získať orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej vedy vo vzťahu k politike v SR, k procesom európskej integrácie a globálnej politiky. Absolvent sa orientuje v základných pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokáže uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej politiky, je pripravený pokračovať v magisterskom stupni programu Európske štúdiá a príbuzných vedeckých disciplín.

Základnou schopnosťou absolventa bakalárskeho štúdia je zber a spracovanie teoretických a empirických poznatkov v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie a jeho pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky, práca s medzinárodnými databázami, pôsobenie v oblasti médií.

Bc. študijný plán na ak. r. 2019/2020

 

Magisterský študijný program: Európske štúdiá

Študijná poradkyňa: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Profil absolventa:

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy politologického prístupu politických javov s dôrazom na domácu politiku, európske integračné procesy a globálnu politiku. Dôraz je kladený aj na otvorenosť k interdisciplinárnej spolupráci s príbuznými vednými odbormi. Študenti nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti.

Mgr. študijný plán na ak. r. 2019/2020

 

Magisterský študijný program: European Studies MA (vyučované v angličtine)

Študijná poradkyňa: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

profil absolventa:

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy politologického prístupu politických javov s dôrazom na domácu politiku, európske integračné procesy a globálnu politiku. Dôraz je kladený aj na otvorenosť k interdisciplinárnej spolupráci s príbuznými vednými odbormi. Študenti nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti.

Študijný program je spoplatnený sumou 2500 eur/akademický rok. 

 

Doktorandský študijný program: európske štúdiá a politiky

Študijná poradkyňa: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. 

Profil absolventa:

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie politík európskych inštitúcií a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent PhD. štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Politológia.

PhD. študijný plán na ak. r. 2019/2020

Mediamatika

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM: MEDIAMATIKA

Študijný poradca: Mgr. Juraj Grečnár

Profil absolventa:

Absolvent štúdia v zameraní mediamatika ako informačný́ špecialista, má vedomosti a znalosti o teoretických princípoch mediamatickej komunikácie, zásadách a normách tvorby obsahov, vedomosti z oblasti teórie spracovania, prezentácie, uchovávania a sprístupňovania informácií a projektovania mediamatických systémov. Okrem toho má vedomosti z oblasti manažmentu a marketingu v masmédiách a podnikaní.

Absolvent programu mediamatika je pripravovaný́ na zvládnutie teoretických a metodologických základov informačnej vedy (mediálne a komunikačné médiá): informačných technológií, sociálnej komunikácie, ochrany informácií, organizácie poznania, informačnej analýzy a informačného manažmentu. Je schopný́ tvorivo aplikovať teoretické poznatky v praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií najmä v oblasti tvorby mediamatických systémov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov, tvorby a spracovania mediamatických dokumentov a informačných zdrojov, informačného prieskumu a navigovania v informačných zdrojoch, manažmentu mediamatických služieb a systémov.

Absolvent ovláda prácu s informačno-komunikačnými technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Absolvent je pripravený́ samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru.

Absolvent sa môže uplatniť ako tvorca obsahov alebo manažér mediamatických informačných systémov a služieb. Ďalej môže pôsobiť ako odborný́ pracovník, poradca pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach a podnikateľskej sfére. Po absolvovaní štúdia môže, vzhľadom na teoreticko-praktickú prípravu z ekonomických a legislatívnych predmetov samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný́ servis pre štátnu správu, tretí sektor a pod. alebo pracovať ako špecialista pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov, ekonomiku a manažment mediamatických systémov.

Absolvent programu má schopnosť nachádzať moderné, a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti mediálno-komunikačnej praxe. Je schopný́ tvorivo aplikovať poznatky informačnej vedy najmä v oblasti tvorby súčasných informačných obsahov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

BC. študijný plán na ak. rok 2019/2020

Sociálna a pracovná psychológia

Bakalársky študijný program: sociálna a pracovná psychológia

Študijný poradca: Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín, ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácie, spoločnosť). Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a na ne nadväzujúcich aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä vo sfére práce, na ktorú je štúdium zamerané.

Teoretické vedomosti

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia získa poznatky, potrebné pre všeobecnú orientáciu v odbore. Osvojí si základné teoretické poznatky z teoretických psychologických disciplín, elementárne poznatky zo psychologických aplikačných disciplín, so zvýšenou orientáciou na sociálnu, organizačnú a pracovnú psychológiu. Získa poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). V rámci širšieho základu získa poznatky z filozofie, antropológie, sociológie, ekonómie, a bude schopný ich využívať vo svojej práci. Osvojí si a dokáže aplikovať metodologické zásady a postupy exaktného psychologického výskumu.

Praktické a doplňujúce zručnosti

Absolvent počas bakalárskeho štúdia získa zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne pracovať v sfére výskumu i praxe, uskutočňovať analýzy sociálnych javov a procesov a vyvodzovať závery a odporučenia pre optimalizáciu sledovaných javov. Bude schopný efektívne interagovať s odbornou i laickou verejnosťou a tým prispievať k formovaniu vzťahov medzi účastníkmi sociálnej interakcie. Dokáže formovať cesty osobného rozvoja pracovníkov (budovanie osobnej kariéry) a vytvárať podmienky organizačného rozvoja. Dokáže aktívne rozvíjať pozitívne formy sociálneho správania, viesť tréningy rozvoja sociálnych kompetencií a schopností riešiť konflikty. Bude odborne i sociálne zrelý pracovať v národných i nadnárodných štruktúrach a schopný motivovať tieto tímy k efektívnej činnosti. Bude pripravený pracovať v prostredí medzinárodných organizácií, zameraných na riešenie problémov medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín. Bude spĺňať podmienky pre zaradenie do personálnych útvarov organizácií a podieľať sa na realizácii ich personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Magisterský študijný program: sociálna a pracovná psychológia

Študijná poradkyňa: Mgr. Katarína Křížová, PhD.
e-mail: katarina.krizovafses.uniba.sk

Profil absolventa:

Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a najmä spôsob štúdia s dôrazom na samostatné spracovanie tém a prezentáciu, samostatný výskum v rámci diplomového projektu, vytvárajú predpoklady pre to, aby štúdium končili kvalitní a odborne vyspelí absolventi. Kritériá hodnotenia záverečnej práce vyžadujú značnú mieru samostatnosti pri riešení problémov a predloženie pôvodných výsledkov, získaných prostredníctvom výskumu.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia na základe získaných vedomostí dokážu aplikovať teoretické poznatky na rôzne praktické situácie, dokážu vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, efektívne komunikovať so spolupracovníkmi, budovať pozitívnu sociálnu a tvorivú atmosféru v tímoch a celkove prispievať ku kvalite reálneho sociálneho prostredia. Absolvent magisterského štúdia Sociálnej a pracovnej psychológie ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti.

Teoretické vedomosti

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne špecifické teoretické poznatky zo základných a špeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky a metodológie. Z aplikovaných disciplín je program zameraný na rozširujúce poznatky zo špecializovaných psychologických odborov, hlbšie poznanie v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie, a ich vzájomné prepojenie. Absolvent pozná princípy prípravy a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane štatistickej analýzy dát a viacrozmernej štatistiky.

Praktické a doplňujúce zručnosti

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne zručnosti relevantné pre prax v sociálnej a pracovnej psychológii, poradenskej psychológii, školskej psychológii, v oblasti práce s nezamestnanými, v marketingu. Bude schopný uskutočniť diagnostiku prebiehajúcich sociálnych javov a ich následnú analýzu, odborne a metodologicky správne zostaviť a aplikovať adekvátne postupy pre riešenie aktuálnych sociálnych javov a procesov, aplikovať praktické postupy a činnosti s ohľadom na aktuálny stav, participovať pri formovaní a uskutočňovaní rozvojových programov spoločnosti.

Absolvent bude disponovať poznatkami z ďalších príbuzných oblastí poznania, zručnosťami pre písanie správ a článkov, pracovať ako jednotlivec aj člen tímu, pracovať v súlade s etickými a právnymi normami práce psychológa.

 

Doktorandský študijný program: sociálna a pracovná psychológia

Študijná poradkyňa: Mgr. Martina Baránková, PhD.
e-mail: martina.barankovafses.uniba.sk

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií.

Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch: v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú do hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

·     príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;

·     tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;

·     expertízna a analytická činnosť;

·     publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;

·     pedagogické a poradenské pôsobenie;

·     reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;

·     schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.

Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku

Študijný program je vyučovaný v anglickom jazyku

Študijný poradca: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
e-mail: katarina.greskovicovafses.uniba.sk

Študijný program je vhodný pre domácich aj zahraničných študentov, ktorým bude po úspešnom absolvovaní udelený diplom uznaný krajinami Európskej únie. 

Dôraz sa kladie na prepojenie teórie s praxou. Predmety pokrývajú okrem sociálnej a pracovnej psychológie aj oblasti ako všeobecná, vývinová a poradenská psychológia, alebo aj metodológia výskumu. Študijný plán zahŕňa okrem všetkých potrebných predmetov v prvých dvoch ročníkoch aj tretí ročník zameraný na prax vo forme 12-týždňovej zahraničnej stáže a následne individuálnych konzultáciách bakalárskej práce.

Uplatnenie absolventov je smerované na oblasti ako personalistika, ľudské zdroje, marketing alebo manažment, prípadne výskum a mnohé ďalšie. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke Psychology in English - FSEV

Program je spoplatnený sumou podľa prílohy č. 13 smernice o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. 

súčasná smernica na akad. rok 2020/2021
príloha 1-14 2020/2021

výška školného na akad. rok 2021/2022

Sociálna antropológia

Bakalársky študijný program: sociálna antropológia

Študijný poradca: Mgr. Andrej Mentel, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropológie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude schopný komunikovať tak s lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokálnou komunitou a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami takým spôsobom, aby ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kultúrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba poznaním príčin a princípov fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; možno bude schopný v spolupráci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje navrhnuté riešenia v praxi.

Bc. študijný plán na ak. r. 2019/2020

 

Magisterský študijný program: sociálna antropológia

Študijný poradca: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálna a pracovná psychológia ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti. Dokáže aplikovať teoretické a metodologické vedomosti na rôzne praktické situácie, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a odbornej kompetentnosti. Obsah a spôsob štúdia s dôrazom na samostatný výskum v rámci diplomového a laboratórneho projektu vytvárajú predpoklady, že štúdium budú končiť kvalitní a odborne vyspelí absolventi. Uplatnenie v praxi nájdu v rôznych sférach, rovinách i oblastiach. Tradičným priestorom pre uplatnenie je pozícia psychológa v organizácii, podniku, alebo personálnych poradenských, marketingových a výskumných agentúrach i zapojenie sa do systému personálnej práce (výber, poradenstvo, príprava pracovníkov a pod.). Nájdu uplatnenie taktiež v neziskových organizáciách, v oddeleniach rôznych firiem a organizáciách, ktorých náplňou je analýza a projektovanie internej komunikácie aj komunikácie s verejnosťou. Môžu sa uplatniť ako poradcovia pre personálnu politiku, vedúci, resp. pracovníci útvarov rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách. Absolvovanie štúdia vytvára možnosti uplatnenia na najvyšších článkoch riadenia spoločnosti (vláda, ministerstvá, politické štruktúry, mimovládne inštitúcie, verejná správa) i na medzinárodnej úrovni v organizáciách, v ktorých je zastúpená Slovenská republika. V prostredí medzinárodných organizácií, v európskych štruktúrach, v medzinárodných tímoch sa uplatní pri riešení problémov nadnárodného charakteru, ako sú otázky medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín, alebo poradenstvo pri výbere a príprave pracovníkov multikultúrnych skupín.

Mgr. študijný plán na ak. r. 2019/2020

 

Doktorandský študijný program: sociálna antropológia

Študijný poradca: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Profil absolventa:

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti interdisciplinárnej reflexie vzťahov medzi sociokultúrnymi a psychologickými javmi. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 6 mesiacov nepretržitého pobytu.

PhD. študijný plán na ak. r. 2019/2020

Verejná politika

Magisterský študijný program: Verejná politika

Študijný poradca: Mgr. Matúš Sloboda, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií verejného sektora, bude schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

 Základné a profilujúce disciplíny

Povinné predmety vytvárajú analytický, teoretický a prierezový základ štúdia verejnej politiky. V prvom roku štúdia ide najmä o predmety Verejná politika, Mikroekonómia pre verejnú politiku, Verejné právo a verejná politika, Kvalitatívne metódy analýzy a výskumu, Sociálne aspekty verejnej politiky, Nástroje verejnej politiky, Kvantitatívne metódy analýzy a výskumu, Verejné financie I, Komparatívna verejná politika a verejná správa, ktoré tvoria 9/10 ECTS kreditov študijného programu v 1. študijnom roku. V druhom roku štúdia sú povinné predmety Analýza verejnej politiky, Diplomový seminár I a II. Zvyšok predmetov sú povinne voliteľné alebo voliteľné odvetvové predmety, ktoré umožňujú študentovi špecializáciu vo vybranom sektore alebo problematike verejnej politiky.

Mgr. študijný plán na ak. r. 2019/2020

 

Doktorandský študijný program: Verejná politika

Študijný poradca: doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.

Profil absolventa:

Absolventi tretieho stupňa štúdia v odbore Verejná politika a verejná správa budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu verejnej politiky a verejnej správy s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Absolventi tohto odboru budú ovládať vedecké spôsoby získavania najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, sociológia, právo, ekonómia a ich vzájomné súvislosti, dokážu vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

Zároveň absolventi tohto PhD. štúdia budú prispievať k rozvoju teoretických základov vedného odboru: budú poznať najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a vyššie uvedených bezprostredne súvisiacich disciplín a dokážu navrhovať vlastné riešenia problémov. Absolventi budú spôsobilí svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín EÚ a OECD. V rámci štúdia absolventi získajú vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny.

PhD. študijný plán na ak. r. 2019/2020