Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2023/2024

Śtátne skúšky v akad. roku 2021/2022

 1. Termíny štátnych skúšok ako i komisie nahadzujú do AISu jednotlivé ústavy, nie študijné oddelenie. S otázkami ohľadne termínov sa preto obracajte na tajomníčku vášho ústavu (nie tajomníčku fakulty)
 2. Keď bude termín vypísaný, tajomníčka vášho ústavu vám dá vedieť a budete sa môcť prihlasovať.
 3. Organizáciu a zaraďovanie do harmonogramu rieši ústav, preto v prípade, že sa z vážnych dôvodov viete zúčastniť len konkrétneho termínu, komunikujte s tajomníčkou vášho ústavu.
 4. Pod štátnicami rozumieme celé štátnice – teda aj predmety štátnej skúšky aj obhajobu. Nemožno si to rozdeliť.
 5. Štátnice budú prebiehať prezenčne, preto v prípade, že nemáte internáty alebo iné ubytovanie v Bratislave, zabezpečte si ho. Internáty by mali ponúkať aj takéto krátkodobé ubytovanie počas štátnic.
 6. Pred štátnicami prebehne ešte kontrolná etapa, či spĺňate kreditovú skladbu predmetov a či máte absolvované všetky povinné predmety (podľa štud. poriadku). Pokiaľ ju nespĺňate, zo štátnic vás odhlásime a budete musieť predlžovať štúdium o ďalší akad. rok.
 7. Ak sa z vážnych dôvodov nezúčastníte štátnic, prosím, ospravedlňte sa, ideálne ešte pred štátnicami, najneskôr však do troch pracovných dní. Inak vám bude udelené hodnotenie FX. Ospravedlnenie zašlite tajomníčke vášho ústavu a na podatelnafses.uniba.sk.
 8. V prípade, že z niektorého predmetu alebo obhajoby budete ohodnotení známkou FX, máte 2 opravné termíny. Najskôr môžete ísť na opravný termín v auguste 2022

Odovzdávanie záv. prác v akad. roku 2021/2022

 1. Dátumy odovzdania záv. práce (ako aj orientačné dátumy štátnych skúšok) sú stanovené v harmonograme akad. roka – všeobecne platí 30.4.2022 vrátane – toto je termín, do kedy treba nahrať záverečnú prácu do AISu.Študijný program verejná politika má výnimku, dohoda prebehla na ústave a bola odkomunikovaná s študentkami a študentmi.
 1. Prosím, prejdite si ešte smernicu k záv. práci – t.j. aké formálne náležitosti práca musí mať. Smernicu nájdete na https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf.
 2. Pre nahrávanie práce do AISu si rezervujte aspoň 30 minúť, nakoľko treba separátne nahrať abstrakty a podobne. Návod na odovzdanie práce do AISu nájdete na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/.
 3. Prácu nahrávate LEN do AISu, netreba priniesť na fakultu vytlačenú verziu.
 4. Licenčnú zmluvu, ktorá je potrebná pre zverejnenie práce v Centrálnom registri záverečných prác, podpisujete len elektronicky v AISe, netreba ju tlačiť. Návod je opäť na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/
 5. Tie a tí, ktoré/í prácu odovzdajú, sa budú môcť prihlásiť na štátne skúšku v riadnom termíne.
 6. Tie a tí, ktoré/í prácu neplánujete odovzdať do 30.4.2022 (v prípade mVP do dátumu, na ktorom ste sa dohodli), ste si, pevne verím, podali žiadosť o odovzdanie práce v neskoršom termíne (24.6.2022) – odovzdanie v tomto termíne povoľujeme len zo špecifických dôvodov na základe individuálnej žiadosti. Zároveň zdôrazňujem, že na odpoveď máme 30 dní (áno, snažíme sa byť rýchlejšie), preto, prosím, nepodávajte žiadosti 29.4.  
 7. Ak prácu neodovzdáte do 30.4. a nepodáte si žiadosť o odovzdanie v neskoršom termíne, na štátnice budete môcť ísť až v ďalšom akad. roku.
 8. Tým, ktorým bolo odovzdanie práce v neskoršom termíne povolené, pôjdu na komplet štátnice v auguste. Nemožno si predmety štátnych skúšok a obhajobu rozdeliť na dva termíny.
 9. Posudky k práci by ste mali dostať tri pracovné dni pred konaním obhajoby.