Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Bc. a Mgr. promócie 2017

Harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia - 30.6.2017

09:00 hod. – európske štúdiá (prihlasovanie: 08.06.2017 - 16.06.2017)
11:00 hod. – sociálna a pracovná psychológia (prihalasovanie: 12.06.2017 – 16.06.2017)
13:00 hod. – verejná politika, aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia (prihlasovanie: 08.06.2017 – 16.06.2017)

miesto promócie: AULA UK, Šafárikovo nám. 6 (nácvik je o hodinu skôr ako sa koná samotná promócia)

Harmonogram promócií absolventov bakalárskeho štúdia - 11.7.2017

09:00 hod. – európske štúdiá, sociálna antropológia (prihlasovanie: 08.06.2017 – 16.06.2017)
11:00 hod. – sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia (prihlasovanie: 08.06.2017 – 16.06.2017)

miesto promócie: Moyzesová sieň FiF UK (nácvik je o hodinu skôr ako sa kona samotná promócia)

Promócie

Študenti sa na promócie prihlasujú sami cez systém AIS, ktorý je otvorený pre prihlasovanie do 19.6.2017. Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012, ktorrým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Informácia o vstupenkách - magisterské promócie:

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.

Vstup na bakalárske promócie je voľný.

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní a zúčastnia sa promócie v náhradnom termíne.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

V čase trvanie promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.

Vydávanie dokladov o ukončení štúdia v AJ – usmernenie

V prípade, že študent potrebuje vystaviť doklady o ukončení štúdia v inom ako v štátnom jazyku, je potrebné o uvedené požiadať formou osobitnej žiadosti.

Uvedená žiadosť musí byť podaná ešte pred riadnym termínom skončenia štúdia. V žiadosti študent uvedie, aké doklady o ukončení štúdia žiada vystaviť v inom ako v štátnom jazyku (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu).