Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Bc. a Mgr. promócie 2018

Harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia - 11.7.2018

Prihlasovanie je možné od 11.06.2018 do 17.06.2018 cez systém AIS. Prihlasovať sa môžu študenti, ktorí už majú ukončené štúdium v AIS.

09:00 hod. – európske štúdiá, sociálna antropológia  

11:00 hod. – sociálna a pracovná psychológia

13:00 hod. – verejná politika, aplikovaná ekonómia

 

miesto promócie: AULA UK, Šafárikovo nám. 6 (nácvik je o hodinu skôr ako sa koná samotná promócia)

Harmonogram promócií absolventov bakalárskeho štúdia - 13.7.2018

Prihlasovanie je možné od 11.06.2018 do 17.06.2018 cez systém AIS. Prihlasovať sa môžu študenti, ktorí už majú ukončené štúdium v AIS.

09:00 hod. - sociálna a pracovná psychológia, sociálna antropológia

11:00 hod. - európske štúdiá, aplikovaná ekonómia

 

miesto promócie: Moyzesova sieň FiF UK, Vajanského nábrežie (nácvik je o hodinu skôr ako sa kona samotná promócia)

Promócie

Študenti sa na promócie prihlasujú sami cez systém AIS.

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).

Informácia o vstupenkách - magisterské promócie:

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.

Vstup na bakalárske promócie je voľný.

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní a zúčastnia sa promócie v náhradnom termíne.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú (od 26.6.-20.7.2018).

Vydávanie dokladov o ukončení štúdia v AJ – usmernenie

V prípade, že študent potrebuje vystaviť doklady o ukončení štúdia v inom ako v štátnom jazyku, je potrebné o uvedené požiadať formou osobitnej žiadosti.

Uvedená žiadosť musí byť podaná ešte pred riadnym termínom skončenia štúdia. V žiadosti študent uvedie, aké doklady o ukončení štúdia žiada vystaviť v inom ako v štátnom jazyku (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu).