Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2015/2016

Štvrté stretnutie Public Policy Book Club-u - 25. mája 2016 o 16:00 hod.

Na ďalšom stretnutí Public Policy Book Club-u budeme s našimi hosťami diskutovať o knihe profesora z Kalifornskej univerzity, Jareda Diamonda: Guns, Germs and Steel. Viac sa o danej knihe dozviete napr. na:

http://www.amazon.com/Guns-Germs-Steel-Fates-Societies/dp/0393317552

Pozvánka na stretnutie

Kreovanie a fungovanie najvyšších orgánov Maďarska - 17. mája 2016, celodenná exkurzia

Exkurzia do Budapešti pre študentov prvého ročníku magisterského štúdia je organizovaná v spolupráci s Prof. Dr. Ivanom Halászom z Národnej školy pre verejnú službu v Budapešti. Exkurzia pozostáva z prednášky hostiteľa a návštevy maďarského parlamentu. Cieľom je oboznámiť študentov so špecifikami maďarského volebného systému, ako aj s aktuálnym fungovaním najvyšších štátnych orgánov Maďarska. Po skončení prednášky budú mať účastníci exkurzie možnosť aktívne diskutovať na danú tému a následne sa zúčastnia prehliadky budovy maďarského parlamentu.

Chudoba na Slovensku a rómske komunity - prvý májový týždeň 2016

Exkurzia do vybraného komunitného centra je spojená s diskusiou, ktorej sa zúčastnia  odborníci pôsobiaci v akademickej sfére i praxi. Primárnym cieľom je oboznámenie účastníkov exkurzie s aktuálnymi problémami komunitných centier. Sekundárnym cieľom je oboznámenie účastníkov exkurzie s problémami života marginalizovaných etnických skupín v segregovaných typoch osídlenia. Účastníci exkurzie tak získajú nielen osobnú skúsenosť  v segregovanom type osídlenia, ale tiež mnoho informácií o možnostiach riešenia daných problémov.

Diskusia o tzv. zdieľanej ekonomike (shared economy) - 20. apríla 2016, od 16:30 hod.

Diskusia ÚVP o tom, či je internet odpoveďou na súčasné sociálne a ekonomické výzvy. S našimi hosťami si položíme aj nasledujúce otázky: kto dnes tvorí a šíri hodnoty ? Ako nás ovplyvňujú platformy ako sú Facebook, Uber, Airbnb ?

Pozvánka na diskusiu

Diskusia o reforme vysokých škôl na Slovensku - 13.4.2016 o 11:00 hod.

Ústav verejnej politiky pripravuje diskusiu s doktorandkou pôsobiacou na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti Renatou Králikovou ktorá sa venuje skúmaniu vysokého školstva. Diskutovať budeme o slabých a silných stránkach vysokých škôl na Slovensku, čo je potrebné zmeniť s cieľom zvýšenia ich kvality a aká je perspektíva ich zlepšenia.

Pozvánka na diskusiu

Diskusia o posudzovaní vplyvov v legislatívnom procese - 30. marca 2016, 16:30 hod.

Odborná diskusia o efektívnosti aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR zo 14. januára 2015 č. 24 a ktorá vstúpila do účinnosti v októbri 2015) s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odborníkmi z akadémie a mimovládneho sektora SR. Odborná diskusia sa koná aktuálne k prvým skúsenostiam od vzniku Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov.

Vianočné Halászlé - 16.12.2015 od 16:00 hod.

Radi sa s vami stretneme v predvianočnom pokojnom období pri dobrej nálade a chutnom jedle. Už tradične sú vítaní súčasní a bývalí študenti ÚVP, vyučujúci, či jednoducho podporovatelia a priatelia ÚVP.

Prednáška Prof. Geerta Bouckaerta (KU Leuven) na UK - 20.1.2016, v čase 11:00 - 12:30 hod.

Dňa 20. januára 2016, v čase 11:00 - 12:30 hod. vystúpi na pôde našej univerzity (miesto konania prednášky bude upresnené v prvej polovici januára 2016) s prednáškou významný medzinárodný akademik , prof. Dr. Geert Bouckaert (Katolícka univerzita v Leuvene, Belgicko & Medzinárodný inštitút administratívnych vied, Maastricht, Belgicko). Prednáška prof. Bouckaerta "Public Governance: with or without democracy ?", bude zameraná na problematiku verejného spravovania a jeho vzťahu k demokratickému zriadeniu. Sme presvedčení, že prednáška prof. Bouckaerta zaujme pedagógov, výskumných pracovníkov, študentov, ako aj ľudí pôsobiacich v administratívnej a politickej praxi.

Pozvánka na prednášku prof. Bouckaerta

Diskusia o (aplikovanej) behaviorálnej vede - 25.11.2015 od 17:00 hod.

Diskutovať o silných a slabých stránkach behaviorálneho prístupu a možnostiach jeho využitia na Slovensku príde autorka učebnice o behaviorálnych základoch verejnej politiky, zakladateľ konzultačnej firmy aplikujúcej poznatky behaviorálnej vedy a výskumník usilujúci sa o navrhnutie férovejšieho štandardu prezentovania investičného rizika (nielen) v 2. dôchodkovom piliery.

Pozvánka na diskusiu " Môžeme poznaním ovplyvňovať ľudské správanie ? "

POLLEADER Survey Meeting - 13. - 15.11.2015

Stretnutie výskumného tímu POLLEADER, ktorý je koordinovaný Florentskou univerzitou a Technickou univerzitou v Darmstadte, venované vyhodnocovaniu výsledkov celoeurópskeho dotazníkového výskumu týkajúceho sa postavenia starostov/primátorov v obciach/mestách s populáciou nad 10 000 obyvateľov. FSEV UK je v projekte zastúpená PhDr. Danielom Klimovským, PhD., ktorý mal na starosti zber dát zo Slovenska.

Tretie stretnutie Public Policy Book Club-u - 11.11.2015 od 17:30hod.

Kniha, ktorú čítame na PPBC, je od Williama Easterlyho: The Tyranny of Experts

Pozvánka na tretie stretnutie Public Policy Book Club-u na ÚVP FSEV UK

Diskusia o regulácii štátnej služby - 26.10.2015 od 13:00 hod.

Odborná diskusia o profesionalizácii štátnej služby (vybrané aspekty riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe) s predstaviteľmi Úradu vlády SR, odborníkov z akadémie a mimovládneho sektora SR a ČR. Odborná diskusia sa koná aktuálne pri zverejnení Stratégie riadenia štátnej služby SR, zavedení nového zákona o štátnej službe v ČR.

Profesionalizácia štátnej služby