Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tucet dôvodov prečo študovať na ÚVP

Študovať na ÚVP znamená možnosť získať vzdelanie, ktorý má reálnu hodnotu pre prax, keďže:

1.  obsah štúdia je plne porovnateľný s americkými a západoeurópskymi štandardmi. Pri jeho zrode stál medzinárodný tím odborníkov z USA (Guy Peters, Bill Dunn, Leslie Eliason), Veľkej Británie, Holandska (Ig Snellen) a Kanady (Leslie Pal), ktorí zabezpečili porovnateľnú štruktúru a obsah štúdia.

2. študijné programy ÚVP sú obsahovo interdisciplinárne a analyticko-metodologické (hlavne ekonómia, sociológia, právo, politológia a verejný manažment).

3. pracuje s najnovšími teoreticko-metodologickými poznatkami rôznych spoločenských vied, pričom buduje vlastný, v slovenskej vede nový pojmový a metodologický aparát, ktorý je kompatibilný so súčasným stavom poznania v oblasti verejnej politiky vo svete.

4. vzdelávanie vedú medzinárodne uznávaní prednášatelia s bohatými akademickými, mimovládnymi či politickými skúsenosťami. Viac tu.

5. v rámci pedagogického procesu pracuje interaktívnym prístupom a pri výučbe používa prípadové štúdie.

6. výraznou podporou štúdia je e-learning, ktorý umožňuje komunikáciu s vyučujúcim, prístup k študijným materiálom a flexibilitu. Viac tu

7. prednášky sú obohatené o diskusie s odborníkmi z praxe. Viac tu.

8. študenti sú vedení k samostatnej analytickej práci a svoje zistenia prezentujú aj vo verejnej diskusii, napr. vo forme blogov. Viac tu.

9. spolupracuje s mnohými vedeckými, pedagogickými a inými odbornými pracoviskami pôsobiacimi na Slovensku a v zahraničí. Viac tu

10.  študentov podporuje v ich záujme o štúdium v zahraničí v rámci programu ERASMUS. Študenti už absolvovali pobyty napríklad v Holandsku, Švédsku, Litve, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Česku, Estónku, Izraeli či Nórsku. Viac tu.

11. vedecky sa orientuje na sociálno-politické a sociálno-ekonomické vzťahy a kvalitu riadenia v post-transformačnom období vývoja našej spoločnosti, ako aj kontextu zmien v rámci EÚ a svetových spoločenských udalostí. Výskumné úlohy, ktoré ÚVP rieši, sa týkajú skúmania procesu tvorby a implementácie politík na národnej, európskej, regionálnej i miestnej úrovni a ponúkajú koncepčné a analytické výstupy ako aj vyhodnotenia politík a formulácie opatrení v rôznych oblastiach verejného sektora. Viac tu.

12.  študenti sú zapájaní do reálnych výskumných aktivít‎ a ich odborný rast je podporovaný aj prostredníctvom spoluorganizácie letných škôl (napr. POL- LOC) a  odborných seminár