Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tomáš Malec

Tomáš Malec – na gymnáziu vyštudoval odbor informatika, bakalárske štúdium absolvoval v odbore politológia. Vysokoškolské štúdium druhého stupňa absolvoval na Univerzite Komenského v odbore verejná politika. Počas magisterského štúdia sa zúčastnil na semestrálnom študijnom pobyte v Litve. Popri štúdiu sa venoval neformálnemu vzdelávaniu v programe YPE – Akadémia dobrej politiky, pričom ďalšie skúsenosti v oblasti verejného sektora získaval napr. na stážach na Miestnom úrade BA – Karlova Ves, či u poslanca NR SR Miroslava Beblavého. Taktiež sa aktívne angažuje v akademickej samospráve cez študentskú časť Akademického senátu FSEV UK a ako delegát v Študentskej rade vysokých škôl. Na doktorandskom štúdiu sa venuje téme Štrukturálne reformy verejnej správy na Slovensku pod vedením školiteľky doc. Ing. Emílie Sičákovej-Beblavej, PhD.