Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pavel Štukovský

JUDR. Bc. Pavel Štukovský

Je absolventom magisterského štúdia na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, v študijnom odbore právo (2011) a bakalárskeho štúdia na Vysokej škole ekonomie a managementu v Prahe v študijnom programe ekonomika a management (2012).
V roku 2019 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na tému Likvidácia obchodnej spoločnosti.
Po skončení štúdia pôsobil ako exekútorský koncipient. Od roku 2013 do februára 2019 pracoval vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), kde sa venoval najnáročnejším prípadom z oblasti správneho, medicínskeho a obchodného práva. Spoločnosť taktiež zastupoval v súdnych sporoch. Bol zodpovedný za posudzovanie rozsahu sprístupňovaných informácií tretím subjektom. Od roku 2018 vykonával funkciu zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a bol vlastníkom projektu, ktorého úlohou bola komplexná procesná a vecná implementácia nariadenia GDPR v najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku.
V rámci vlastného podnikania sa venuje projektovému riadeniu, problematike zakladania a likvidácií spoločností a nastavovaniu biznis modelov podnikania pre malé spoločnosti.
Pôsobí ako interný doktorand na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde venuje problematike sociálnych podnikov, v kontexte verejných politík a sociálnej reality.