Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Daniel Klimovský

Pracovné zaradenie: odborný asistent (od 09/2014)

Akademické funkcie: predseda Akademického senátu FSEV UK (od 11/2014)

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. A113

Telefón: +421/(0)2/20669859

Email: daniel.klimovsky@fses.uniba.sk

Konzultačné hodiny: utorok, 12:00 – 13:00

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

 • doc.: odbor teória politiky, habilitačná práca obhájená v roku 2015, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 • PhD.: odbor  teória politiky, dizertační práca obhájená v roku 2009, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • PhDr.: odbor verejná správa, rigorózna práca obhájená v roku 2005, Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr.: odbor verejná správa, diplomová práca obhájená v roku 2003, Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Súčasná pedagogická činnosť:

 • Nástroje verejnej politiky, Sociologické aspekty verejnej politiky, Evaluácia tvorby verejnej politiky, Techniky vedeckého písania

 

Vybrané predchádzajúce pracovné skúsenosti:

 • 2008 – 2014: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, pozícia: odborný asistent
 • 2012 – 2014: Člen dozornej rady Nadácie otvorenej spoločnosti Slovensko
 • 2012 – 2013: Externý výskumník Inštitútu pre výskum sociálnych zmien v Novej Gorici, Slovinsko
 • 2003 – 2009: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, pozícia: asistent/odborný asistent

 

Vybrané postgraduálne kurzy a stáže:

 • 09/2015: Krátkodobá výskumná stáž na KU Leuven, Belgicko
 • 06/2014 – 08/2014: Krátkodobá výskumná stáž na Fakulte organizačných štúdií v Novom meste, Slovinsko
 • 10/2013: Krátkodobá výskumná stáž na Univerzite v Šiauliai, Litva
 • 05/2013 – 09/2015: Postdok na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
 • 10/2007 – 09/2009: Výskumná stáž v rámci doktorandského štúdia na Univerzite v Bayreuthe, Nemecko

 

Vybrané pedagogické a výskumné projekty:

 • 2013 – 2017: COST Action IS1207: Local Public Sector Reforms: An International Comparison, pozícia: člen riadiacej komisie za Slovensko, člen dozorného výboru, člen pracovnej skupiny 4 (Obnova demokracie)
 • 2013 – 2015: Regional Studies Association Research Network: Policy Making and Politics at the Local Level, pozícia: líder výskumnej siete a hlavný riešiteľ
 • 2012 – 2014: VEGA 1/0622/12: Medziobecná spolupráca ako politický nástroj eliminujúci nedostatky spojené s vysokou fragmentovanosťou obecných štruktúr v podmienkach banskobystrického, košického a prešovského kraja, pozícia: hlavný riešiteľ
 • 2011 – 2013: KEGA 009EU-4/2011: Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, pozícia: hlavný riešiteľ
 • 2011 – 2012: VEGA 1/1046/11: Ekonomická efektívnosť poskytovania miestnych verejných služieb v obciach s rozdielnou populačnou veľkosťou, pozícia: člen riešiteľského tímu
 • 2010 – …: Policy Making and Politics at the Local Level, pozícia: hlavný koordinátor a manažér projektu
 • 2009 – 2011: EEA Grants: Strategic Intelligence for Innovation Policy Enhancement, pozícia: člen riešiteľského tímu a líder pracovného balíka 1
 • 2006 – 2008: 6. rámcový program EK: EU-CONSENT Constructing Europe Network – Wider Europe, Deeper Integration?, pozícia: člen riešiteľského tímu a člen skupiny doktorandov

 

Iné:

Prednášky na zahraničných univerzitách:

- Fakulta pokročilých sociálnych štúdií v Novej Gorici, Slovinsko

- Fakulta informačných štúdií v Novom meste, Slovinsko

- Fakulta organizačných štúdií v Novom meste, Slovinsko

- KU Leuven, Belgicko

- Národná škola verejnej služby v Budapešti, Maďarsko

- Univerzita Akureyri, Island

- Univerzita Bayreuth, Nemecko

- Univerzita Corvinus v Budapešti, Maďarsko

- Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

- Univerzita Lille 2, Francúzsko

- Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

-  Univerzita Pantheón v Aténach, Grécko

-  Univerzita Pardubice, Česká republika

-  Univerzita Paríž 1 Pantheón-Sorbonne, Francúzsko

-  Univerzita Primorska v Koperi, Slovinsko

-  Univerzita Šiauliai, Litva

-  Univerzita Tampere, Fínsko

 

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov:

- Acta Politologica (ISSN 1804-1302 / eISSN 1803-8220)

- Innovative Issues and Approaches in Social Sciences (ISSN 1855-0541)

- Pro Publico Bono – Hungarian Public Administration (ISSN 2062-7165 / eISSN 2062-9966)

 

Recenzentská spolupráca s vedeckými časopismi:

- Acta Politologica (ISSN 1804-1302 / eISSN 1803-8220)

- Croatian and Comparative Public Administration (ISSN 1848-0357 / eISSN 1849-2150)

- Innovative Issues and Approaches in Social Sciences (ISSN 1855-0541)

- Local Government Studies (ISSN 0300-3930 / eISSN 1743-9388)

- Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D (ISSN 1211-555X / eISSN 1804-8048)

- Urban Affairs Review (ISSN 1078-0874 / eISSN 1552-8332)

- The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy (ISSN 1337-9038)

 

Vybrané publikácie:

Klimovský, Daniel. 2015. “ Ženy v komunálnej politike v Európskej únii: diskusia o implementácii volebných kvót v rôznorodých systémoch územnej samosprávy.” [Women in Local Politics in the EU: Discussion on Implementation of Gender Quotas in Different Local Government Systems.] Sociológia, 47(5): 504-526. ISSN 0049-1225 (Print)/1336-8613 (Online).

Klimovský, Daniel. 2014. Inter-municipal Cooperation in Slovakia: The Case of Regions with Highly Fragmented Municipal Structure. Novo mesto: of Organization Studies. ISBN 978-961-93688-3-1.

Klimovský, Daniel – Mejerė, Oksana – Mikolaityte, Jurgita - Pinterič, Uroš - Šaparniene, Diana. 2014. "Inter-Municipal Cooperation in Lithuania and Slovakia: Does Size Structure Matter?" Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 12(3): 643-658. ISSN 1581-5374 (Print)/1855-363X (Online).

Mihálik, Jaroslav – Klimovský, Daniel. 2014. "Decentralization of Educational System and its Impact on Local Self-Government in Slovakia." Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 12(3): 467-480. ISSN 1581-5374 (Print)/1855-363X (Online).

Pinterič, Uroš - Klimovský, Daniel. 2014. "Economic Crisis in Local Budgeting in Slovenia." The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 7(1): 29-61. ISSN 1337-9038.

Klimovský, Daniel – Lacková, Zuzana – Černáková, Veronika – Maliková, Zuzana – Šoltés, Tomáš – Želinský, Tomáš. 2014. “Innovation Policy as a New Development Driver of the Regions in Slovakia: Does Activity of Regional Self-government Matter?International Review of Social Research, 4(1): 27-47. ISSN 2069-8267.

Klimovský, Daniel. 2014. Základy verejnej správy. [Foundations of Public Administration.] 2nd ed. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-002-1.

Klimovský, Daniel. 2013. “Local Public Reforms in Central and Eastern Europe: Agendas for the Future?” in Local Reforms in Transition Democracies, edited by D.-C. Iancu. Iaşi: Institutul European, 11-26. ISBN 978-973-611-935-4.

Klimovský, Daniel – Lacková, Zuzana. 2012. “Local Policy Making: Actors and Tools.” in Selected Aspects of Local and Regional Development, edited by U. Pinterič. Nova Gorica: School of Advanced Social Studies, 27-48. ISBN 978-961-6718-06-6.

Klimovský, Daniel – Žúborová, Viera. 2011. “Komunálne voľby 2010.” [Local Elections 2010.] in Slovensko 2010 : Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011, edited by M. Bútora, M. Kollár, and G. Mesežnikov. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 131-150. ISBN 978-80-89345-32-8.

Iancu, D.-C. – Klimovský, D. – Pinterič, U. – De Graaf, L. 2010. “From Doorstep to City Hall and Back: Democratic local policymaking in three European cities - Bratislava, Bucharest and Ljubljana.” in Metropolitan CEE : Big Cities, Capitals and City-regions in Central and

Eastern Europe, edited by M. Temmes and G. Soós. Bratislava: NISPAcee, 131-161. ISBN 978-80-89013-51-7.

Klimovský, Daniel. 2010. “Genéza koncepcie good governance a jej kritické prehodnotenie v teoretickej perspektíve.” [Genesis of Concept of Good Governance and Its Critical Evaluation from Theoretical Perspective.] Ekonomický časopis, 58(2): 188-205. ISSN 0013-3035.

Klimovský, Daniel. 2010. “Territorial Consolidation and Inter-communal Cooperation at the Local Level in the Slovak Republic.” in Territorial Consolidation Reforms in Europe, edited by P. Swianiewicz. Budapest: OSI/LGI, 237-253. ISBN 978-963-9719-16-3.

Hudec, Oto – Urbančíková, Nataša – Džupka, Peter – Šebová, Miriam – Klimovský, Daniel – Suhányi, Ladislav – Želinský, Tomáš. 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. [Forms of Regional and Local Development.] Košice: Technical University of Košice. ISBN 978-80-553-0117-4.

Klimovský, Daniel. 2009. “O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry.” [On Possible Solutions of Fragmented Local Settlement Structure.] Acta Politologica, 1(2): 182-213. ISSN 1803-8220

Klimovský, Daniel. 2008. “Politics and Its Impact on the Reform Processes: The Case of Public Administration Reform in Slovakia (1989-2006).” in Space and Historical Time as Dimensions of Social Change, edited by J. Musil. Praha: Charles University, 45-64. ISBN 9788073780715.

Klimovský, Daniel. 2008. Základy verejnej správy. [Foundations of Public Administration.] 1st ed. Košice: UPJŠ. ISBN 978-80-7097-713-2.

Klimovský, Daniel. 2006. “Verejná politika na regionálnej a komunálnej úrovni.” [Public Policy at Regional and Local Level.] in Aktuálne otázky verejnej politiky, edited by Ľ. Kráľová. Košice: Typopress, 225-296. ISBN 8089089461.

Klimovský, Daniel. 2006. “Regionálna samospráva v rokoch 2002 – 2005: skúsenosti a súvislosti v politickej reflexii.” [Regional Self-government in Period of 2002-2005: Experience and context from political perspective.] in Regionálne voľby 2005, edited by G. Mesežnikov. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 29-56. ISBN 8088935857.