Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Misia ÚVP

Ponúkame kvalitu a medzinárodný štandard, odbornosť, aktuálnosť, praktickosť, flexibilitu a interaktívnosť výučby.

Hlavným poslaním Ústavu verejnej politiky (ÚVP) je poskytovať multidisciplinárne vzdelávanie v odbore verejnej politiky, ktoré zodpovedá medzinárodným štandardom. Štúdium kombinuje a ponúka najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy, politológie, práva, sociológie, ekonómie, manažmentu, metodológie a budovania analytických zručností. Veríme totiž, že kvalitné vzdelanie je možné poskytovať študentom aj na Slovensku.

Študentom sprostredkúvame nielen kvalitný výklad teoretických prístupov, ale pomáhame im aj v rozvíjaní kritického a analytického myslenia. Zdôrazňujeme prístup na základe dát, informácií a dôkazov (evidence based policy research) a získavanie zručností na základe riešenia problémov cez prípadové štúdie a praktické ukážky. Flexibilnosť a interaktívnosť štúdia je pre nás dôležitá, preto intenzívne využívame e-learning a iné moderné metódy vzdelávania.

Okrem vzdelávania sa venujeme výskumu a príprave analytických podkladov pre samosprávy, štátnu správu, mimovládne organizácie, či nadnárodné inštitúcie. Pri tejto našej aktivite spolupracujeme s domácimi, ako aj zahraničnými výskumnými inštitúciami. Zároveň sa snažíme o prepájania našich pedagogických a vedecko-výskumných aktivít s praxou, čo obohacuje poznanie našich študentov a pomáha prenášať najnovšie poznatky vedy do praxe. Sme totiž inštitúciou, kde pôsobia odborníci